Aktia Bank Abp: Försäljning av Visa Europe medför intäkter av engångsnatur 2016

 

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
26.1.2016 kl. 14.00

 


FÖRSÄLJNING AV VISA EUROPE MEDFÖR INTÄKTER AV ENGÅNGSNATUR 2016

Aktia Bank är delägare i Visa Europe och har förmedlat Visa Europes korttjänster. Visa Europes styrelse har i stöd av fullmakter från bolagets ägare överenskommit om att bolaget säljs till amerikanska Visa Inc., förutsatt att nödvändiga myndighetstillstånd erhålls. Under andra kvartalet 2016 väntas det stå klart huruvida försäljningen kan genomföras.

På basis av en analys av villkoren för transaktionen och den av Visa Europe sedermera föreslagna allokeringen av köpeskillingen kommer affären att generera Aktia Bank Abp en övrig rörelseintäkt om ca 7 miljoner euro före skatt när den genomförs.

Utöver det vederlag som betalas när affären genomförs kan en senare tilläggsköpeskilling utbetalas efter 4–12 år. Aktia Bank kan dessutom erhålla andelar av köpeskillingar som betalas till andra Visadelägare, vars kortprodukter Aktia Bank har förmedlat. 

Såväl transaktionens genomförande som köpeskillingens storlek är emellertid beroende av ett antal juridiska och andra osäkerhetsmoment, såsom lönsamheten i Visa Europes och Visa Incs fortsatta verksamhet, Visa Incs akties kursutveckling, dollarns kursutveckling, utfallet av vissa rättegångar m.m. Aktia Bank har därför valt att tillsvidare inte intäktsföra ens en del av köpeskillingen.

Aktia Banks bokslutskommuniké 2015 och utsikter för 2016 publiceras 12.2.2016 ca kl. 8.00.

 
AKTIA BANK ABP

Verkställande direktör Jussi Laitinen, tfn 010 247 6250
CFO Fredrik Westerholm, tfn 010 247 6505


Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Centrala massmedier
www.aktia.com


Aktia erbjuder ett brett urval lösningar inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Aktias verksamhet koncentreras till det finländska kustområdet och tillväxtcentra i inlandet. Aktias ca 300 000 kunder betjänas av en personal på 900 personer på 50 kontor samt via Internet och telefon. Aktias aktier noteras på NASDAQ Helsinki Oy. Mer information om Aktia finns på www.aktia.com