AKTIA SPARBANK ABP: Aktia redovisar rekordresultat 56,4 mn euro - förbättringen 14,8 %

AKTIA SPARBANK ABP  BÖRSMEDDELANDE 15.2.2007 KL. 10.00

Bokslutskommuniké 1.1 - 31.12.2006

Året i korthet
 . Koncernens rörelseresultat förbättrades med 14,8 % till 56,4 (49,1) mn euro.
 . Efter justering för poster av engångskaraktär uppgick koncernens operativa
  rörelseresultat till 48,4 mn euro, en förbättring med 6,3 mn euro (+14,9 %)
  jämfört med föregående år.
 . Räntabiliteten (ROE) steg till 16,8 % (16,3 %)
 . Resultatet per aktie förbättrades med 14,3 % till 1,20 (1,05) euro
 . Styrelsens dividendförslag till bolagsstämman uppgår till 0,40 (0,30) euro
  per aktie. De nya aktier som tecknas i kupongemissionen under februari 2007
  berättigar likaså till full dividend för år 2006.
 . Det goda resultatet möjliggjorde för andra året i rad full utdelning till
  personalfonden om 2,1 (1,8) mn euro.
 . Det totala fondsparandet växte med 46,2 % till 1 420 mn euro. Förvaltade
  medel i Aktia Asset Management steg med 40,6 % till 2 008 mn euro och i Aktia
  Privatbanken med 49,1 % till 1 105 mn euro.
 . Aktia fastighetsförmedling utvecklades under 2006 till en kedja omfattande 10
  bolag, vilka förmedlade 880 bostäder och fastigheter.
 . Totala antalet betaltidskort ökade med 31 % till drygt 52 000.
 . Slutligt avtal enligt vilket Föreningen Konstsamfundet r.f. och
  Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas av Aktia Sparbank köpte 50,02 % av
  aktierna i Fastighets Ab Mannerheimvägen 14 undertecknades i augusti.
 . Aktias extra bolagsstämma beslöt 21.12.2006 att utdela en extra dividend om
  0,30 euro per aktie, vilken utbetaldes den 5.2.2007. Bolagsstämman beslöt
  även genomföra en kupongemission om högst 1 764 902 nya aktier, vars
  teckningstid började 6.2 och upphör 23.2.2007
 . I december undertecknades ett avtal om att förvärva 99,96 % av aktierna i
  Livförsäkringsaktiebolaget Veritas av Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas
  samt ett villkorat avtal om att förvärva 80 % av aktierna i Oy Fondex Ab av
  Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas och Fondex ledning. Förvärvet av
  Livförsäkringsaktiebolaget Veritas verkställdes 17.1.2007.

Resultat

Koncernens rörelseresultat steg till 56,4 miljoner euro, en ökning med 7,3
miljoner (+14,8 %) från föregående år.

I resultatet ingick, liksom under år 2005, betydande intäkter av engångskaraktär.
Bland nettointäkter från förvaltningsfastigheter och övriga rörelseintäkter
ingick realisationsvinster till sammanlagt 6,5 miljoner euro medan motsvarande
engångsintäkter under år 2005 uppgick till 14,5 miljoner euro. Bland
återföringarna av tidigare års bokförda kreditförluster ingick en enskild
återföring om 1,5 miljoner euro medan det under år 2005 gjordes avsättningar för
branschvisa kreditförlustreserveringar om 7,5 miljoner euro. Beaktar man dessa
poster av engångskaraktär uppgick koncernens operativa rörelseresultat till 48,4
miljoner euro, en förbättring med 6,3 miljoner euro (+14,9 %) jämfört med
föregående år.

Den operativa resultatförbättringen beror i första hand på klart högre
provisionsintäkter samt ett förbättrat räntenetto.

Kreditförlusterna och reserveringarna för nya kreditförluster baserat på
individuell prövning av fordringarna låg fortsättningsvis på en låg nivå. På
grund av exceptionellt höga återföringar från tidigare års bokförda
kreditförluster blev nettokreditförlusten 1,6 miljoner euro positiv.

Vinstandelen i intressebolag minskade till 0,7 (1,0) miljoner euro.

Årets vinst steg till 42,3 miljoner euro, en förbättring med 5,2 miljoner euro
(+14,2 %). Koncernens lönsamhet förbättrades och avkastningen på eget kapital
(ROE) steg till 16,8 % (16,3 %). Ifall nettoförändringen i fonden för verkligt
värde skulle inkluderas i beräkningen blev avkastningen på eget kapital 13,4 %
(17,7 %).

Intäkter

Koncernens totala intäkter steg till 138,0 (132,3) miljoner euro, en ökning med
4,3 %.

Koncernens räntenetto förbättrades med 4,5 miljoner euro (+5,7 %) till 84,2
miljoner euro. Ökningen i räntenettot berodde främst på volymtillväxt såväl i ut-
som inlåning och likviditetsportföljens avkastning även om minskade
kundmarginaler på framförallt utlåningen fortsättningsvis hade en negativ
inverkan på räntenettot. Den stigande räntenivån bidrog också positivt till
räntenettoförbättringen. De balansskyddsåtgärder som vidtagits för att reducera
den strukturella ränterisken gav fortsättningsvis en positiv effekt på
räntenettot med 3,2 (8,0) miljoner euro under räkenskapsåret men förväntas ha en
dämpande effekt på räntenettots uppgång under år 2007.

Provisionsintäkterna ökade med 9,5 miljoner euro (+24,7 %) till 48,1 miljoner
euro. Provisionsintäkterna från fonder, kapitalförvaltning och
värdepappersförmedling steg med 5,1 miljoner euro. Betal- och
kreditkortsprovisionerna ökade med 0,4 miljoner euro medan
betalningsförmedlingsprovisionerna minskade något.
Fastighetsförmedlingsverksamheten bidrog till provisionsintäktsökningen med 3,5
miljoner euro.

Nettointäkterna från förvaltningsfastigheter steg till 4,9 (2,1) miljoner euro,
vilket inkluderar vinst om 3,3 miljoner euro från försäljningen av 50,02 % av
aktierna i Fastighets Ab Mannerheimvägen 14.

De övriga rörelseintäkterna uppgick till 6,8 (16,3) miljoner euro, en minskning
med 9,5 miljoner euro från föregående år, då posten innehöll intäkter av
engångskaraktär om totalt 14,5 miljoner euro, till största delen som en följd av
Aktias utträde ur Sparbankernas frivilliga säkerhetsfond. Räkenskapsåret 2006
innehöll även intäkter av engångskaraktär om 3,2 miljoner euro relaterade till
aktieförsäljningar. Dessa hänförde sig i första hand till försäljning av totalt
4,3 % av aktierna i databolaget Oy Samlink Ab och 10 % av aktierna i Aktia
Hypoteksbank samt i smärre utsträckning till transaktioner i samband med
försäljningen av aktier i Fastighets Ab Mannerheimvägen 14.

Kostnader

Koncernens totala kostnader steg med 10,9 % till 84,0 (75,7) miljoner euro, varav
ca 5,5 procentenheter hänförde sig till nya satsningar inom fastighetsförmedling
och Aktia Kort & Finans.

Personalkostnaderna ökade med 7,5 % till 41,7 (38,8) miljoner euro. Största delen
av kostnadsökningarna hänför sig till de satsningar som gjorts framförallt inom
fastighetsförmedlings- och kapitalmarknadsverksamheten. Det goda resultatet
möjliggjorde full utdelning om 2,1 (1,8)miljoner euro till personalfonden, vilket
belastade räkenskapsårets resultat.

De övriga administrationskostnaderna steg med 18,2 % till 26,9 (22,7) miljoner
euro. De största kostnadsökningarna hänförde sig till
fastighetsförmedlingsverksamheten samt marknadsföringskostnader och övriga till
Aktias jubileumsår hänförliga kostnader.

De planmässiga avskrivningarna har fortsatt att minska och sjönk med 0,4 miljoner
euro till 3,6 (4,1) miljoner euro främst som en följd av sålda fastighetsinnehav.

De övriga rörelsekostnaderna steg med 16,2 % till 11,8 (10,1) miljoner euro
främst på grund av ökade konsult - och fastighetskostnader.

Balans och åtaganden utanför balansräkningen

Den 31 december 2006 uppgick koncernens balansomslutning till 5 490 (4 553)
miljoner euro. Ökningen i balansomslutningen är en följd av tillväxten i
utlåningen och förbättrad likviditet. Tillväxten finansierades med långfristiga
masskuldebrevsemissioner och inlåning. Utestående masskuldebrev och debenturlån
uppgick till totalt 1 322 miljoner euro, en ökning med 558 miljoner euro.

Åtaganden utanför balansräkningen uppgick till ett värde av 515 (380) miljoner
euro, en ökning med 135 miljoner euro. Ökningen berodde i första hand på utökade
kreditlimiter till lokalbankerna.

Vid utgången av räkenskapsåret uppgick skyddande ränterelaterade derivatkontrakts
nominella värde till 6 534 (4 008) miljoner euro och övriga ränterelaterade
derivatkontrakts nominella värde till 2 395 (526) miljoner euro. Den stora
ökningen i användningen av derivatkontrakt hänför sig till förmedlat ränteskydd
till lokalbankerna, vars volym nominellt ökat med 2 210 miljoner euro vartill
kommer säkrande av positionerna med motsvarande belopp.

Det nominella värdet av de underliggande tillgångar som skyddats med valuta - och
aktierelaterade derivatavtal uppgick till 138 (115) miljoner euro. Samtliga
aktierelaterade derivatkontrakt, 102,5 miljoner euro, avsåg strukturerade
produkter.

Spara och placera

Det totala fondsparandet ökade snabbare än under år 2005. Fondsparandet växte med
46,2 % till 1 420 miljoner euro medan inlåningen (depositionerna) från
allmänheten ökade med 10,6 % till 2 553 miljoner euro. Av tillväxten i
fondsparande var ca 70 % nettoteckningar och resten värdestegringar. Det totala
sparandet (inlåning + fondkapital) ökade med 21,1 % till 3 973 miljoner euro.

Hushållens sparande (inlåning + fondkapital) ökade med 13,3 % till 2 838 miljoner
euro. Hushållens fondsparande växte med 31,9 % till 856 miljoner euro och
inlåningen från hushållen växte med 6,9 % till 1 981 miljoner euro.

Härutöver sålde Aktia nya masskuldebrevslån till allmänheten och institutioner
för 116 miljoner euro. Satsningarna på kapitalförvaltnings- och
privatbankstjänster bar frukt. Aktia Asset Managements förvaltade medel steg med
40,6 % till 2 008 miljoner euro medan Aktia Privatbanks
förmögenhetsförvaltningsvolym ökade med 49,1 % till 1 105 miljoner euro.

Krediter

Efterfrågan på bostadskrediter var fortsättningsvis hög. Koncernens totala
utlåning uppgick i slutet av året till 3 761 miljoner euro, vilket innebar en
ökning med 511 miljoner euro (+15,7 %). Största delen av tillväxten kom från
hushållssektorn, vars kreditstock ökade med 492 miljoner euro (+18,7 %) till 3
123 miljoner euro.

Bostadslånestocken växte med 20,4 % till 2 662 miljoner euro, varav hypotekslånen
utgjorde 1 166 miljoner euro, en ökning med 411 miljoner euro (+54,4 %). Här bör
dock noteras att största delen av tillväxten av hypotekslånestocken, 320 miljoner
euro, förmedlades av lokalandelsbanker och övriga sparbanker.

Utlåningstillväxten exklusive av övriga banker förmedlade hypotekslån var för
hela koncernen 6,0 %, för hushållssektorn 6,7 % och beträffande bostadslån 6,1 %.

Utlåningen till företag steg till 394 miljoner euro.

Kreditförluster och risker

Ingen betydande förändring har skett i sammansättningen av kreditportföljen under
året. Hushållens andel utgjorde ca 83 (81) % medan företagsfinansieringens andel
uppgick till drygt 10 (10) %. Bostadslånens andel av totala kreditstocken
utgjorde 70,8 (68) %.

Koncernens kreditförluster låg fortsättningsvis på en låg nivå. Under året
bokfördes kreditförluster och nya reserveringar för kreditförluster baserade på
individuell prövning av fordringar till ett belopp om 0,7 miljoner euro.
Återföringar från tidigare års bokförda kreditförluster uppgick till 2,3 miljoner
euro, varav 1,5 miljoner euro hänför sig till en enskild återföring.
Nettokreditförlusten blev således 1,6 miljoner euro positiv.

Något ytterligare behov för avsättningar för branschvisa
kreditförlustreserveringar har ej bedömts föreligga, varför dessa kvarstår
oförändrade till ett belopp om 13,7 miljoner euro.

Koncernens oreglerade fordringar och nollräntelån steg till 14,7 miljoner euro.
Deras relativa andel av hela kreditstocken inklusive garantiåtaganden utanför
balansräkningen steg därmed från 0,3 till 0,4 %.

Ränterisker

Ränteriskerna består av både strukturell och momentan ränterisk. Strukturell
ränterisk uppstår som en följd av skillnader i räntebindningen mellan fordringar
och skulder. För att minska volatiliteten i räntenettot begränsas den
strukturella ränterisken genom i första hand skyddande derivatinstrument.

Räntefluktuationerna påverkar också marknadsvärdet av koncernens
likviditetsportfölj (momentan ränterisk). Marknadsvärderingen av dessa
finansiella tillgångar som innehas till försäljning redovisas mot fonden för
verkligt värde under eget kapital efter avdrag av latent skatt. Den under
räkenskapsåret bokförda nettoförändringen mot fonden för verkligt värde hänförlig
till momentan ränterisk uppgick till - 9,1 (- 1,1) miljoner euro. Vid
räkenskapsårets utgång uppgick den totala fonden för verkligt värde till -0,9
(7,7) miljoner euro.

Kapitaltäckning

Koncernens kapitalbas uppgick den 31 december 2006 till 367 miljoner euro, varav
245 miljoner euro var primärt eget kapital. Det primära egna kapitalet inkluderar
räkenskapsperiodens vinst med avdrag för den extra dividend om 0,30 euro per
aktie, sammanlagt 10,6 miljoner euro, som Aktias extra bolagsstämma beslöt om
21.12.2006 samt med avdrag för normal dividend enligt styrelsens förslag.

Under året emitterade koncernen debenturlån för 68 miljoner euro, vilka beaktas i
det supplementära kapitalet, som även innefattar fonden för verkligt värde.
Sammantaget innebar detta att det supplementära kapitalet steg till 122 miljoner
euro.

Koncernens riskvägda förbindelser steg under året med 16,1 % till 2 655 miljoner
euro. Kapitaltäckningsgraden sjönk till 13,8 % och primärkapitalrelationen till
9,2 %. Nedgången i kapitaltäckningsgraden och primärkapitalrelationen
sammanhänger med den extra dividend som fastställdes på bolagsstämman i december
2006. Dessa relationstal kommer att ånyo stärkas när den kupongemission
genomförts i februari 2007, varom den extra bolagsstämman beslöt i december 2006.
De nya kapitaltäckningsreglerna enligt Basel II som tas i bruk under första
kvartalet 2007, kommer med anledning av den lägre riskvikten för lån mot
bostadssäkerhet att ytterligare stärka koncernens kapitaltäckning och
primärkapitalrelation.

Personal

Omräknat till heltidsresurser har koncernens personal ökat med 89 till 772 (683)
vid räkenskapsårets utgång. Fastighetsförmedlingsverksamheten sysselsatte 63
personer vid årets utgång. I genomsnitt uppgick heltidsresurserna under perioden
till 741 (677).

Rating

Aktias kreditvärdering hos det internationella kreditvärderingsinstitutet Moody´s
Investors Service är A3 för långfristig upplåning, P-2 för kortfristig upplåning
och C för finansiell styrka, samtliga med stabila utsikter. Via dotterbolaget
Aktia Hypoteksbank Abp har Aktia emitterat långfristiga masskuldebrevslån med en
mycket hög kreditvärdighet - Aa2 av Moody´s Investors Service.

Dividendförslag

Styrelsen föreslår för den ordinarie bolagsstämman att i dividend per aktie
utdela 0,40 (0,30) euro. De nya aktier som tecknas i kupongemissionen under
februari 2007 berättigar likaså till full dividend för år 2006. Dividendförslaget
motsvarar ett belopp om 14,8 miljoner euro under förutsättning att samtliga
aktier tecknas i kupongemissionen. Avstämningsdag skulle vara den 3 april och
utbetalningsdag den 12 april.
Förändringar i förvaltningsråd, styrelse och ledning

. Aktia Sparbanks bolagsstämma utsåg den 30 mars förvaltningsdirektör, politices
 magister, kanslirådet Roger Broo och skattmästare, ekonomie magister Kjell
 Sundström till nya medlemmar av förvaltningsrådet.
. Kommunikationsdirektör, filosofie magister Carola Teir-Lehtinen lämnade på
 grund av nya åtaganden hos sin arbetsgivare sitt uppdrag som styrelsemedlem i
 Aktia 1.7.2006.
. Diplomingenjör Stefan Björkman utsågs i september till vice verkställande
 direktör och medlem i koncernledningsgruppen med ansvar för bankens
 företagskunder.
. Förvaltningsrådet utsåg i november verkställande direktör, ekonomie magister
 Marina Vahtola till ny medlem i bankens styrelse
. Ekonomie magister Taru Narvanmaa utsågs i december till bankdirektör och medlem
 i koncernledningsgruppen med ansvar för livförsäkringsprodukter. Narvanmaa
 utsågs i januari 2007 till verkställande direktör för
 Livförsäkringsaktiebolaget Veritas, vilket banken förvärvat.

Verksamheten och händelser under året

Jubileumsåret 2006

Under 2006 kunde banken fira att 180 år förflutit sedan verksamheten inleddes
(Helsingfors Sparbank) och att 15 år gått sedan banken i sin nuvarande form som
Aktia Sparbank bildades.

Jubileumsåret uppmärksammades under de sedvanliga Aktiadagarna, vilka detta år
kulminerade i ett festseminarium i Kyrkslätt, speciellt aktuellt under året på
grund av 50-årsminnet av den s.k. Porkalaparentesens slut. Vid seminariet
donerade Sparbanksstiftelsen i Helsingfors tillsammans med Aktia ett betydande
belopp till John Nurminens stiftelses projekt Ett Rent Östersjön.

I november arrangerades tillsammans med Svenska Handelshögskolan i Helsingfors
ett jubileumsseminarium med prominenta föredragshållare. Finansmannen och
filantropen George Soros, Sveriges tidigare statsminister Göran Persson och
ETLA:s VD Sixten Korkman gav den inbjudna åhörarskaran sina synpunkter och
synvinklar på dagens ekonomiska förhållanden och utsikter i Norden, Europa och i
ett globalt perspektiv.

För att ytterligare uppmärksamma jubileumsåret utgavs i december en bok med
titeln "Mänskliga mått, Aktia - en stor liten bank och dess hemlighet". Bokens
författare var Svenolof Karlsson, den trycktes i 9 000 exemplar och fick ett
mycket gott mottagande.

Kontorsrörelsen

Aktia fortsatte att fokusera på tillgänglighet, vilket bl.a. tog sig uttryck i
beslut om utökat kontorsnät. I mars öppnades ett nytt kontor i Esbo, Esboviken,
och i november i Kimito. Ett kontor i Lojo öppnas under våren 2007.

Justerade och mer flexibla öppethållningstider och utnyttjande av modern
telefonteknik har också under året bidragit till att höja servicenivån i
kontorsrörelsen tillsammans med ökad uppmärksamhet på aktiv rådgivning.

Sparaprodukter

Aktia Fondbolags egna fonder har under de senaste åren av ratinginstitutet
Morningstar rankats i den absoluta toppen av alla fondbolag i Finland.

Aktia Fondbolag har nu i sitt sortiment 50 placeringsfonder. Förutom 23 egna
fonder, vars portföljhantering handhas av systerbolaget Aktia Asset Management,
representeras även Roburs, Hansa Investment Funds och ABN Amros fonder. Under
året lanserades en ny egen placeringsfond, Aktia Nordic, samt två av Hansabanks
fonder, vilka placerar på östeuropas fastighetsmarknad respektive i
centralasiatiska aktier.

S.k. Duo-erbjudanden gjordes under hela året och efterfrågan var betydande hos
spara- och placerakunder. Det tudelade placeringsarrangemanget innehåller dels en
deposition med hög ränta och dels en fondplacering till minst motsvarande belopp
som depositionen. Två Kombi-depositionskonton med avkastningen bunden till
aktieindex bjöds också ut.

Under året emitterade Aktia sju masslån, varav två aktieindexlån. Speciellt
vårens Eastern Europe -lån väckte placerarnas intresse.

Lånaprodukter

Efterfrågan på krediter har fortsatt vara stark under året. Behovet av
bostadsfinansiering har kunnat tillfredsställas såväl i form av hypotekslån,
vilka beviljas av Aktias dotterbolag Aktia Hypoteksbank Abp, som i form av
traditionella banklån. Med stigande räntenivå har kundernas intresse för Aktia
prime som referensränta ökat liksom även för fasta räntor. Sedan hösten har
kunderna kunnat komma överens om s.k. Räntetak med möjlighet till fastslagen
maximal ränta för lånet samtidigt som en bindning till kort marknadsränta som
regel ger en förmånlig kostnadsnivå för lånet.

Att som en del av finansieringshelheten avtala om Flexlimit, en kontokredit, som
extra buffert vid oförutsedda mindre utgifter, har utnyttjats i allt högre grad.
Till ca en tredjedel av alla nya lån har kunderna anslutit en låneförsäkring.

Konkurrensläget inom krediter till företag och samfund skärptes under året. Aktia
lyckades försvara sin marknadsposition och uppnå en måttlig tillväxt. Under
slutet av året inleddes utvecklingsarbetet att förstärka resurseringen och
kompetensen inom området. Under 2006 använde sig Aktia av Europeiska
Investeringsbankens finansiering till små och medelstora företag.

Betalaprodukter

Dotterbolaget Aktia Kort & Finans Ab har under året genom produktutveckling och
marknadsföringsåtgärder stött bankens distributionsnät i försäljningen av främst
Visa-relaterade kort, vilket ledde till en ökning av betaltidskort med 31 %.
Knappt hälften av dem har dessutom en kreditlimit ansluten, vilken ger kunden
ökad flexibilitet i användningen av sitt kort.

För att erbjuda ett mera personligt Visa-kort lanserade Aktia i maj som första
bank i Finland möjligheten för kunden att själv välja en egen personlig bild för
sitt Visa-kort, antingen av ett eget fotografi eller från ett galleri av närmare
100 färdiga bilder. Under sommaren och hösten 2006 har redan 12 000 kunder valt
en dylik kortlösning.

Användningen av internetbanken har fortsatt att öka - under 2006 skötte Aktias
privatkunder 66 % av all sin betalningsrörelse via internetbanken - och allt fler
kunder övergår till att få sina kontoutdrag i elektronisk form. Den nya versionen
av internetbanken med möjlighet till säkrad e-postförbindelse mellan kund och
bank och kommunikation också i känsliga frågor introducerades under hösten
tillsammans med ett ökat informationsinnehåll gällande kundens sparande,
placeringar och lån i banken.

I maj lanserades e-fakturan för bankens företagskunder. Företag som fakturerar
privatpersoner kan därmed skicka fakturan i elektronisk form till kundens
internetbank, vilket sparar både tid och pengar för både avsändaren och
mottagaren av fakturan.

I september lanserade Aktia Sparbank en ny tjänst för mindre företag,
lantbrukare, stiftelser och yrkesutövare. Nättjänster för företag erbjuder
förutom normal betalningsrörelse och kontoutdrag i elektronisk form även
nätfakturering samt filöverföring och antalet användare ökar.

Fastighetsförmedlingsverksamheten

Efter att ha inlett egen fastighetsförmedling under slutet av 2005 utvidgades och
utvecklades verksamheten kraftigt under 2006. Aktia Fastighetsförmedling är i dag
en kedja omfattande 10 bolag, vilka täcker bankens verksamhetsområde förutom
norra Österbotten.

Antalet anställda i bolagen, vilka samtliga ingår som dotterbolag i
Aktiakoncernen, uppgick i slutet av året till 63 personer och under 2006
förmedlades 880 bostäder och fastigheter.

Verksamheten har bidragit till att bredda Aktias serviceutbud och kunderna har
tagit väl emot konceptet med "alla tjänster under ett tak". Likaså har
förmedlingsannonserna på ett positivt sätt bidragit till Aktias synlighet i såväl
lokal- som rikspress.

Övriga händelser

Under året har man inom Aktia inlett förberedelserna för en övergång till SEPA
(Single European Payment Area). Främst kommer övergången att påverka användningen
av bankens betalnings- och korttjänster.

I mars och november emitterade Aktia Hypoteksbank två nya masskuldebrevslån på
den europeiska marknaden. Tack vare emissionernas höga kreditvärdighet med en
rating om Aa2 och utländska institutionella investerares stora intresse för
finska masskuldebrev blev emissionerna om vardera 250 miljoner euro åter en
framgång. De övertecknades flerfaldigt och fick en god geografisk spridning.
Lånen löper på 7 respektive 3 år och som säkerhet står de bolån som
hypoteksbanken beviljat.

Aktias personalfond erhöll full utdelning om 1,8 miljoner euro på basis av det
goda resultatet 2005. För 2006 kommer fonden likaså att erhålla full utdelning,
vilket innebär 2,1 miljoner euro.

Ett antal lokalandelsbanker köpte i april 10 % av aktierna i Aktia Hypoteksbank
Abp.

I april sålde Aktia 2,3 % av aktierna i databolaget Oy Samlink Ab till
Handelsbanken i Finland och i november såldes 2,0 % till lokalandelsbankerna,
varefter Aktias innehav i Samlink uppgår till 24 %.

Slutligt avtal enligt vilket Föreningen Konstsamfundet r.f. och
Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas köpte 50,02 % av Fastighets Ab
Mannerheimvägen 14 av Aktia Sparbank undertecknades i augusti. Aktia och de nya
ägarna projekterar gemensamt en utveckling av fastigheten som en del av Forums
köpcentrum samtidigt som Aktias verksamhet i fastigheten fortsätter.

Aktias extra bolagsstämma beslöt 21.12.2006 att utdela en extra dividend om 0,30
euro per aktie, vilken utbetaldes den 5.2.2007. Bolagsstämman beslöt även
genomföra en kupongemission om högst 1 764 902 nya aktier med ett teckningspris
om 9 euro per aktie. Teckningstiden började 6.2.2007 och upphör 23.2.2007.

I december undertecknades ett avtal om att förvärva 99,96 % av aktierna i
Livförsäkringsaktiebolaget Veritas av Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas
samt ett villkorat avtal om att förvärva 80 % av aktierna i Oy Fondex Ab av
Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas och Fondex ledning. Förvärvet av
Livförsäkringsaktiebolaget Veritas verkställdes 17.1.2007. Ifall förvärvet av
Fondex genomförs har vederlaget avtalats att bestå av 560 000 nyemitterade aktier
i Aktia. Ytterligare har överenskommits om ett möjligt senare förvärv av de
återstående 20 % av aktierna i Fondex beroende på Fondex utveckling och
uppfyllandet av vissa villkor under åren 2007 och 2008.

I december meddelade banken att man sänker priserna på internetavtal och bankkort
från ingången av 2007. Kort med Visa-egenskaper blir avgiftsfria.

Bankernas insättningsgarantifond

Aktias depositionskunder är fortsättningsvis skyddade via den lagstadgade
insättningsgarantifonden. Medlemskapet i insättningsgarantifonden, som bildades
1998 och tryggar deponentens tillgångar upp till 25 000 euro, är obligatoriskt
för alla banker. Aktias garantiavgift till fonden var 1,4 miljoner euro år 2006.
Vid utgången av året uppgick fondens medel till 422,1 miljoner euro.

Ersättningsfonden för investerare

Bankerna och bankirfirmorna är medlemmar i ersättningsfonden för investerare.
Fondens syfte är att skydda småinvesterare i händelse av en banks eller
bankirfirmas insolvens. En enskild investerare kan ersättas med högst 20 000
euro. Fondens medel uppgick vid årets utgång till 5,0 miljoner euro.

Händelser efter räkenskapsperiodens slut

Förvärvet av 99,96 % av aktierna i Livförsäkringsaktiebolaget Veritas
verkställdes 17.1.2007 för en köpeskilling om 70 miljoner euro, varav 31 miljoner
euro kontant och återstoden genom en riktad emission av 3 miljoner aktier i Aktia
till Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas. Bolaget kommer första gången att
rapporteras som en del av Aktiakoncernen i delårsrapporten för första kvartalet
2007, vilket kommer att ske i enlighet med de internationella
redovisningsprinciperna IFRS. Förvärvet förväntas ej leda till att någon
betydande goodwill skulle uppstå. Med beaktande av att finansieringen av
förvärvet av bolaget till betydande del sker med eget kapital bedöms förvärvet ej
medföra negativa effekter på Aktias kapitaltäckning och primärkapitalrelation.

Utsikter 2007

Arbetet med att integrera Veritas Liv med den övriga koncernen kommer att medföra
kostnader av engångsnatur, men förvärvet förväntas ändå bidra till att höja
koncernens rörelseresultat. De åtgärder som vidtagits för att reducera den
strukturella ränterisken kommer i händelse av en allmän ränteuppgång att ha en
dämpande effekt på räntenettots uppgång. Det operativa rörelseresultatet
förväntas förbättras år 2007 jämfört med år 2006.

Bedömningen av framtidsutsikterna baserar sig på bankens antaganden om den
kommande utvecklingen på finansmarknaden och antaganden om en fortsatt hård
konkurrens på den finländska marknaden för detaljbanktjänster samt om bankens
rörelsekostnader. De viktigaste antagandena som ligger till grund för bankens
bedömningar av år 2007 är att en moderat uppgång kommer att ske i den allmänna
räntenivån; att efterfrågan på bostadslån fortsättningsvis är god, men
utlåningsmarginalerna ansträngda. Den gynnsamma utvecklingen på kapitalmarknaden
och tillväxten i fondsparandevolymer antas fortsätta. Kostnadsnivån i bankens
verksamhet antas, efter eliminering av ovan nämnda integrationskostnader, stiga
måttligt.

Bankens ledning kan påverka graden av risktagning och kostnadsnivån i bankens
verksamhet. Räntenivån och utvecklingen på finansmarknaden i övrigt, efterfrågan
på krediter, det allmänna incentivet för fondsparande samt den finländska
detaljbanksmarknaden är faktorer som ligger utanför bankens kontroll.

Bankens ledning kan påverka graden av risktagning och kostnadsnivån i bankens
verksamhet. Räntenivån och utvecklingen på finansmarknaden i övrigt, efterfrågan
på krediter, det allmänna incentivet för fondsparande samt den finländska
detaljbanksmarknaden är faktorer som ligger utanför bankens kontroll.

                    Koncern          
 Resultaträkning                        
 (mn euro)              31.12.2006  31.12.2005 
  Ränteintäkter           181,2     134,1    
  Räntekostnader          96,9     54,4    
 Räntenetto             84,2     79,7    
  Intäkter från eget        1,2      1,2     
  kapitalinstrument                      
  Provisionsintäkter        48,1     38,6    
  Provisionskostnader        -8,0     -6,0    
  Nettointäkter av         1,4      1,4     
  värdepappershandel och                   
  valutaverksamhet                      
  Nettointäkter av finansiella   -0,5     -1,0    
  tillgångar till försäljning                 
  Nettointäkter från        4,9      2,1     
  förvaltningsfastigheter                   
  Övriga rörelseintäkter      6,8      16,3    
  Summa övriga intäkter       53,8     52,6    
 Intäkter totalt           138,0     132,3    
  Personalkostnader         41,7     38,8    
  Övriga administrationskostnader  26,9     22,7    
  Av- och nedskrivningar av     3,6      4,1     
  materiella och immateriella                 
  tillgångar                         
  Övriga rörelsekostnader      11,8     10,1    
 Kostnader totalt          84,0     75,7    
 Resultat före nedskrivningar    54,1     56,6    
  Branschvisa            -       -7,5    
  kreditförlustreserveringar                 
  Nedskrivningar av krediter och  1,6      -1,0    
  andra åtaganden                       
  Nedskrivningar av övriga     -       -      
  finansiella tillgångar                   
  Andel av intresseföretagens    0,7      1,0     
  resultat                          
 Rörelseresultat           56,4     49,1    
  Skatter för räkenskaps- och    -15,5     -9,5    
  tidigare räkenskapsperioder                 
  Förändring av latent skatteskuld 2,0      -2,3    
  Minoritetens andel av       -0,6     -0,3    
  räkenskapsperiodens vinst/förlust              
 Räkenskapsperiodens vinst      42,3     37,0    


 Balansräkning                  Koncern   
 (mn euro)                31.12.2006  31.12.2005  
 Aktiva                                
  Kontanta medel            307,9     283,7     
  Hos centralbanker belåningsbara    1 157,7    714,7     
  skuldebrev                            
  Fordringar på kreditinstitut     33,8     23,7     
  Fordringar på allmänheten och den   3 760,8    3 249,5    
  offentliga sektorn                        
  Skuldebrev              85,8     66,3     
  Aktier och andelar          54,5     29,3     
  Aktier och andelar i         2,2      2,7      
  ägarintresseföretag                        
  Aktier och andelar i företag inom   -       -       
  samma koncern                           
  Derivatinstrument           4,9      4,0      
  Immateriella tillgångar        2,7      2,7      
  Materiella tillgångar         42,2     95,6     
  Övriga tillgångar           2,2      54,2     
  Resultatregleringar och        35,7     27,0     
  förskottsbetalningar                       
 Aktiva totalt              5 490,4    4 553,5    
                                   
 Passiva                               
 Främmande kapital                          
  Skulder till kreditinstitut      885,7     851,0     
  Inlåning från allmänheten       2 552,8    2 308,6    
  Övriga skulder till allmänheten och  124,5     30,2     
  den offentliga sektorn                      
  Skuldebrev emitterade till      1 321,3    786,3     
  allmänheten                            
  Derivatinstrument och andra skulder  3,0      4,0      
  som innehas för handel                      
  Övriga skulder            82,3     106,9     
  Avsättningar             0,8      1,8      
  Resultatregleringar och erhållna   41,6     24,3     
  förskott                             
  Efterställda skulder         193,8     163,3     
  Latenta skatteskulder         22,7     27,7     
                     5 228,5    4 304,0    
 Eget kapital                             
  Aktiekapital             70,6     70,6     
  Överkursfond             1,9      1,9      
  Reservfond              8,1      8,1      
  Fonden för verkligt värde       -0,9     7,7      
  Balanserad vinst           130,1     117,8     
  Räkenskapsperiodens vinst       42,3     37,0     
  Minoritetens andel av kapitalet    9,8      6,3      
                     261,9     249,5     
 Passiva totalt              5 490,4    4 553,5    
 Åtaganden utanför balansräkningen            Koncern   
                     31.12.2006  31.12.2005  
 (mn euro)                              
 Åtaganden för kunders räkning till                  
 förmån för tredje part                        
  Garantiansvar             47,4     43,2     
  Övriga åtaganden till förmån för   28,5     25,8     
  tredje part                            
 Oåterkalleliga åtaganden till förmån för               
 kunder                                
  Outnyttjade kreditarrangemang     361,0     269,4     
  Övriga oåterkalleliga åtaganden    77,8     41,1     
 Åtaganden utanför balansräkning     514,7     379,5     
                                   
 Sektorvis fördelning på fordringar på      Koncern   
 allmänheten                              
 och den offentliga sektorn                      
                     31.12.2006  31.12.2005  
  Hushåll                3 123     2 631     
  Företag                394      340      
  Bostadssamfund            197      227      
  Icke-vinstsyftande samfund      39      41      
  Offentliga samfund          8       11      
  Summa                 3 761     3 250     
                                   
 Riskförbindelser               Koncern   
                     31.12.2006  31.12.2005  
  Oreglerade fordringar         14,6     9,9      
  Nollräntelån             0,1      0,2      
  Summa                 14,7     10,1     
                                   
  Oreglerade/kreditstocken inkl.    0,4      0,3      
  garantiansvar, %                         
                                   
 Kapitaltäckning                 Koncern   
                     31.12.2006  31.12.2005  
  Primärt eget kapital         245      225      
  Supplementärt eget kapital      122      120      
  Kapitalkrav på marknadsrisker     -       -       
  Kapitalbas              367      345      
                                   
  Riskvägt belopp            2 655     2 286     
                                   
  Kapitaltäckningsgrad, %        13,8     15,1     
  Primärkapitalrelation, %       9,2      9,8 
     
  Derivatkontrakt Koncern           Koncern         
                                    
          31.12.2006         31.12.2005       
          Åtaganden i Övriga Verkl  Åtagand Övriga Verk 
          säkrings-syf    igt   en i      ligt 
          te         värde  säkring    värd 
                        s-syfte    e  
  Ränterelaterade 6 534,3   2   -4,0   4 007,8 526,1 7,7 
                395,3                
   Ränteterminer 1 265,0   65,0  -1,7   1 394,0 244,0 -0,6 
   Ränteswapar  1 976,4   757,4 -1,7   458,4  6,7  7,7 
   Ränteoptioner 3 292,9   1   -0,6   2 155,4 275,4 0,7 
                572,9                
   Köpta    1 856,9   696,0 5,6   1 089,4 126,0 7,2 
   Utfärdade  1 436,0   876,9 -6,2   1 066,0 149,4 -6,5 
  Valutarelaterad 35,8     0,0  -0,3   26,8  0,0  0,1 
  e                                
          35,8     0,0  -0,3   26,8  0,0  0,1 
  Valutaterminer                          
  Aktierelaterade 102,5    102,5 0,0   88,5  88,5  0,0 
   Aktieoptioner 102,5    102,5 0,0   88,5  88,5  0,0 
   Köpta    102,5    0,0  12,3   88,5  0,0  8,7 
   Utfärdade  0,0     102,5 -12,3  0,0   88,5  -8,7 

 Koncernens resultat per        Koncern               
 kvartal                              
 (mn euro)           4/2006 3/2006 2/200 1/200 4/200 
                       6   6   5   
 Räntenetto          21,7  21,1  20,8 20,6 20,3 
  Intäkter från eget     0,0   0,0  1,2  0,0  0,0  
  kapitalinstrument                      
  Provisionsintäkter     13,1  11,4  12,1 11,5 10,2 
  Provisionskostnader    -2,3  -1,8  -2,1 -1,8 -1,7 
  Nettointäkter av      0,3   0,3  0,3  0,4  0,4  
  värdepappershandel och                   
  valutaverksamhet                      
  Nettointäkter av      -1,3  0,0  0,5  0,3  -1,6 
  finansiella tillgångar                   
  till försäljning                      
  Nettointäkter från     0,3   4,1  -0,2 0,7  0,5  
  förvaltningsfastigheter                   
  Övriga rörelseintäkter   2,5   1,2  2,5  0,5  15,1 
 Intäkter totalt        34,4  36,3  35,1 32,3 43,2 
  Personalkostnader     -11,0  -9,5  -11,2 -10,0 -11,0 
  Övriga           -8,2  -5,7  -6,6 -6,4 -6,4 
  administrationskostnader                  
  Av- och nedskrivningar av -0,7  -0,9  -0,9 -1,1 -1,0 
  materiella och                       
  immateriella tillgångar                   
  Övriga rörelsekostnader  -3,4  -2,1  -3,5 -2,7 -2,4 
 Kostnader totalt       -23,3  -18,2 -22,2 -20,3 -20,7 
  Nedskrivningar av krediter -0,2  1,5  -0,1 0,5  -0,9 
  och andra åtaganden                     
  Branschvisa        -    -   -   -   -6,5 
  kreditförlustreserveringar                 
  Andel av          0,0   0,2  0,3  0,3  0,0  
  intresseföretagens                     
  resultat                          
 Rörelseresultat        10,8  19,8  13,1 12,8 15,1 
                                
 Nyckeltal i slutet av                     
 respektive räkenskapsperiod                  
                31.12.2 30.9.2 30.6. 31.3. 31.12 
                006   006  2006 2006 .2005 
 Resultat/aktie, euro     1,20  0,96  0,55 0,26 1,05 
 Eget kapital/aktie, euro   7,1   7,3  6,9  7,0  6,9  
 Avkastning på eget kapital, % 16,8  17,7  15,6 15,0 16,3 
 (ROE)                             
 Kostnads-/intäktsrelation   0,61  0,58  0,63 0,63 0,57 
 Inlåning från allmänheten, mn 2 553  2 444 2 414 2 371 2 309 
 euro                              
 Utlåning till allmänheten, mn 3 761  3 612 3 472 3 344 3 250 
 euro                              
 Fondkapital, mn euro     1 420  1 148 1 113 1 136 971  
 Kapitaltäckningsgrad, %    13,8  15,1  14,6 14,6 15,1 
 Primärkapitalrelation, %   9,2   10,0  9,8  9,7  9,8  
 Riskvägda förbindelser    2 655  2 537 2 471 2   2 286 
                          400     
 Personal (heltidsresurser)  772   759  743  719  683  
                                  
 Beräkningsgrunderna för nyckeltalen                  
                                    
 Resultat/aktie, euro 
                         
 Rörelseresultat efter skatt +/- minoritetsandel av          
 räkenskapsperiodens resultat/Emissionsjusterade 
antalet aktier i genomsnitt under         
 räkenskapsperioden
                     
                           
 Eget kapital/aktie, euro 
                       
 Eget kapital och reserver - minoritetsandel/              
 Antal aktier vid räkenskapsperiodens utgång 
             
 Avkastning på eget kapital (ROE), % 
                 
 (Rörelseresultat - skatt (på årsbasis)/Eget kapital i genomsnitt) x 100       
 
                      
 Kostnads/intäktsrelation                       
 Administrationskostnader + av- och nedskrivningar + övriga      
 rörelsekostnader/                           
 Räntenetto + provisionsnetto + intäkter från eget kapitalinstrument + 
 nettointäkter av                           
 värdepappershandel och valutaverksamhet + nettointäkter av      
 finansiella tillgångar som                      
 kan säljas + nettointäkter från förvaltningsfastigheter + övriga   
 rörelseintäkter 
                           
 Riskvägda förbindelser 
                       
 Summa tillgångar i balansräkningen och förbindelser utanför balansen 
 värderade och riskvägda                        
 enligt Finansinspektionens föreskrift 106.7. 
            
 Kapitaltäckningsgrad, % 
                       
 (Kapitalbasen (primärt eget kapital + supplementärt eget kapital)/
 Riskvägda förbindelser) x 100                                                           
 Kapitalbasen räknas enligt Finansinspektionens föreskrift 106.6.
   
 Primärkapitalrelation, % 
                       
 (Primärt eget kapital/Riskvägda förbindelser) x 100                
                         

Revisionsberättelse över räkenskapsperioden har inte ännu upprättats.


Helsingfors den 15 februari 2007

AKTIA SPARBANK ABP

Styrelsen