Aktieägarna i Alelion Energy Systems AB (publ), org. nr 556710-7916, kallas till extra bolagsstämma tisdagen dagen den 2 april 2019 kl. 10:00, Sörredsbacken 4 i Göteborg.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per onsdagen den 27 mars 2019, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget till handa senast onsdagen den 27 mars 2019.

Anmälan om deltagande på extra bolagsstämma kan ske:

-          per post till Alelion Energy Systems AB (publ), att. Peter Nyström, Sörredsbacken 4, SE-418 78 Göteborg; eller

-          per e-post till peter.nystrom@alelion.com.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, namn och personnummer avseende eventuellt ombud eller namn och personnummer avseende eventuell ställföreträdare.

Aktieägare får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman om anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra anmäls i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till årsstämma.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, sk. rösträttsregistrering, måste i god tid före onsdagen den 27 mars 2019 underrätta sin förvaltare härom. Omregistreringen måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB onsdagen den 27 mars 2019.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre än ett år. Det kan dock i fullmakten anges en längre giltighetstid för fullmakten, dock maximalt fem år. Fullmaktsformulär finns att tillgå på bolagets hemsida www.alelion.com. För beställning av fullmaktsformulär gäller samma postadress och e-postadress som angetts för anmälan till bolagsstämman.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast onsdagen den 27 mars 2019.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordningen

5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet samt röstkontrollanter

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Beslut om ändringar i bolagsordningen

8. Beslut om bemyndigande för styrelsen om att emittera aktier

9. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2:         Styrelsen föreslår att Jan Forsberg är ordförande för stämman.

Punkt 7:         Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändringar i bolagsordningen enligt följande:

                         4. Aktiekapital

Nuvarande lydelse: Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 520 000 kronor och högst 2 080 000 kronor.

Föreslagen lydelse: Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 980 000 kronor och högst 3 920 000 kronor.

                         5. Antal aktier

                         Nuvarande lydelse: Antalet aktier ska vara lägst 26 000 000 och högst 104 000 000.

                         Föreslagen lydelse: Antalet aktier ska vara lägst 49 000 000 och högst 196 000 000.

                         Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Punkt 8:        Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, inom ramen för bolagsordningens gränser för antalet aktier och aktiekapitalet, besluta om ökning av aktiekapitalet genom nyemission med företrädesrätt för aktieägarna till de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de äger innan nyemissionen. Emission får ske med bestämmelse kvittning eller i övrigt på villkor i enlighet med vad aktiebolagslagen föreskriver.

                         Syftet med bemyndigandet är att tillgodose Alelion Energy Systems ABs kapitalbehov, stärka bolagets balansräkning, genomföra investeringar för att förbättra bolagets effektivitet och konkurrenskraft samt återbetalning alternativt refinansiering av obligationslån.

                         Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 7 krävs att förslaget biträds av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Stämmohandlingar

Styrelsens förslag framgår i deras helhet av denna kallelse och finns även tillgängliga på bolagets huvudkontor och dess hemsida www.alelion.com/sv/investerare/bolagsordning/bolagsstammor. Samtliga ovanstående handlingar kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

Frågerätt

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen att vid bolagsstämma begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets och koncernens ekonomiska situation

Personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

*******

Februari 2019
Alelion Energy Systems AB (publ)
Styrelsen

Om Alelion Energy Systems AB (publ)

Alelion Energy Systems AB är en ledande leverantör av industriella energilagringssystem baserade på litiumjonteknologi. Ett batteri med litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre livslängd och bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan.

I takt med det växande klimathotet och det stora behovet av att ställa om till mer hållbara energisystem och mer hållbar energianvändning, har allt fler sektorer börjat undersöka möjligheterna med litumjonteknologin vilket öppnar nya marknader och segment för Alelion. Genom utvecklingen av smarta mjukvarubaserade styrsystem har det också vuxit fram nya affärsmöjligheter kopplade till litiumjonteknologin inom området energihantering, s k energy management, ett område där Alelion erbjuder lösningar.

Alelion har beslutat bygga Sverige första fabrik för storskalig produktion av litiumjonbatterier för industrifordon. Fabriken kommer att ligga mitt i fordonsklustret på Hisingen i Göteborg och beräknas stå färdig under början av 2019. Läs mer på www.alelion.com

Alelions största ägare är Pegroco Invest och Fouriertransform. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, , e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

VD Daniel Troedsson tel  46 707 51 67 10, e-post: daniel.troedsson@alelion.com

CFO Peter Nyström, tel 46 730 70 19 69, e-post: peter.nystrom@alelion.com

Alelion Energy Systems AB

Sörredsbacken 4

SE-418 78 Göteborg

info@alelion.com

www.alelion.com

Org nr: 556710-7916

Om oss

Alelion Energy Systems AB är en ledande leverantör av industriella energilagringssystem baserade på litiumjonteknologi. Ett batteri med litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre livslängd och bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan. I takt med det växande klimathotet och det stora behovet av att ställa om till mer hållbara energisystem och mer hållbar energianvändning, har allt fler sektorer börjat undersöka möjligheterna med litumjonteknologin vilket öppnar nya marknader och segment för Alelion. Genom utvecklingen av smarta mjukvarubaserade styrsystem har det också vuxit fram nya affärsmöjligheter kopplade till litiumjonteknologin inom området energihantering, s k energy management, ett område där Alelion erbjuder lösningar. Alelions största ägare är Pegroco Invest och Fouriertransform. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, tel: 08-503 000 50.

Prenumerera

Dokument & länkar