• news.cision.com/
  • Alelion Energy Systems AB/
  • Alelion Energy Systems AB (publ) årsstämma kommer att hållas i Göteborg torsdagen den 28 maj 2020. Valberedningens ledamöter inför stämman har nu utsetts

Alelion Energy Systems AB (publ) årsstämma kommer att hållas i Göteborg torsdagen den 28 maj 2020. Valberedningens ledamöter inför stämman har nu utsetts

Report this content

Valberedningen ska enligt bolagsstämmans beslut bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot i valberedningen, samt styrelsens ordförande. Med de tre största aktieägarna avses de av Euroclear Sweden AB registrerade och ägargrupperade tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september månad. Om någon eller några av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen.

Valberedningen, inför årsstämman 2020, har följande sammansättning:

  • Åsa Knutsson, utsedd av Fouriertransform AB.
  • Per Grunewald, utsedd av Pegroco Holding AB.
  • Håkan Sandberg, utsedd av Sammaj AB
  • Jan Forsberg, styrelseordförande i Alelion Energy Systems AB

Valberedningens ledamöter är utsedda av ägare i Alelion Energy Systems AB som sammanlagt representerar 65,25 procent av antalet röstberättigade aktier i bolaget enligt ägarförhållanden per 30 september 2019. Därutöver ingår styrelsens ordförande som ledamot av valberedningen vars ägande genom Trouble Management AB per den 30 september 2019 representerar 0,24 procent av antalet röstberättigade aktier i bolaget. Ordförande i valberedningen kommer att utses vid valberedningens första sammanträde.

Valberedningen kommer att bereda förslag till årsstämman 2020 avseende bland annat ordförande vid årsstämma, antal stämmovalda ledamöter, ordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen, arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott, antal revisorer och arvode till revisorerna.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen, senast den 31 mars 2020, per e-post till styrelseordförande, jan.forsberg@alelion.com, eller per brev till följande adress.

Alelion Energy Systems AB
Att: Valberedningen
Sörredsbacken 4
418 78 Göteborg

För ytterligare information, kontakta:
Jan Forsberg, Styrelseordförande Alelion Energy Systems AB
tel: 073-33 73 47, e-post:
jan.forsberg@alelion.com

Direktlänk till pressmeddelande, rapporter, prospekt och bolagsbeskrivning:

https://www.alelion.com/sv/investerare

Om Alelion

Alelion Energy Systems AB är en ledande leverantör av industriella energilagringssystem baserade på litiumjonteknologi. Ett batteri med litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre livslängd och bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan.

I takt med det växande klimathotet och det allt större behovet av att ställa om till mer hållbara energisystem och mer hållbar energianvändning, har allt fler sektorer börjat undersöka möjligheterna med litumjonteknologin vilket öppnar nya marknader och segment för Alelion. Genom utvecklingen av smarta mjukvarubaserade styrsystem har det också vuxit fram nya affärsmöjligheter kopplade till litiumjonteknologin inom området energihantering, s k energy management, ett område där Alelion erbjuder lösningar.

Alelion har under 2019 färdigställt Sveriges första fabrik för storskalig produktion av litiumjonbatterier för industrifordon. Fabriken är högt automatiserad och ligger mitt i fordonsklustret på Hisingen i Göteborg. Läs mer på www.alelion.com

Alelions största ägare är Fouriertransform och Pegroco Holding. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Alelion Energy Systems AB

Sörredsbacken 4

SE-418 78 Göteborg

info@alelion.com

www.alelion.com

Org nr: 556710-7916