ALELION ENERGY SYSTEMS BYGGER SVERIGES FÖRSTA FABRIK FÖR STORSKALIG PRODUKTION AV LITIUMJONBATTERIER FÖR FORDON

Alelion Energy Systems har beslutat att bygga en fabrik i Göteborg för produktion av litiumjon-batterier för användning i bland annat industrifordon. Fabriken beräknas stå klar under 2018 och blir den första i sitt slag i Sverige. ”Vi har utvecklat och levererat litiumjonbatterier i mer än tio år och sett hur marknaden för de här produkterna mognat i takt med det stadigt ökande intresset för elektrifiering och hållbara energilösningar”, säger Alelion Energy Systems vd Daniel Troedsson. ”Med en egen produktionsanläggning får vi helt andra förutsättningar att lönsamt ta till vara på de kommersiella möjligheterna hos litimjonteknologin.”

Alelion Energy Systems utvecklar just nu nästa generation litiumjonbatterier och Investeringen i en egen fabrik görs för att bättre möta olika kundkrav och ta till vara den globala marknadspotentialen hos de nya produkterna. För finansieringen står bland annat det Göteborgsbaserade investeringsbolaget Pegroco Invest AB och det statliga riskkapitalbolaget Fouriertransform AB.

”Våra nya batterier av generation 3 ger oss helt andra möjligheter till industriell standardisering och anpassning till specifika krav hos olika kundsegment och marknader”, säger Alelions vd Daniel Troedsson. ”Med de nya batterierna och en egen produktionsanläggning kan vi på ett helt annat sätt möta den kraftigt ökade globala efterfrågan på litiumjonbatterier som följer i spåren på behovet av mer hållbara transporter.”

Fabriken kommer att byggas på Volvoområdet i Torslanda på Hisingen och får initialt en teknisk produktionskapacitet på knappt 500 MWh per år. Produktionslinan kommer att ha en hög grad av automatisering men ändå tillåta helt kundanpassad produktion till följd av att den nya generationen batterier bygger på moduler. Inledningsvis beräknas ett 20-tal personer behöva nyanställas.

”Tack vare den flexibla produktionsmodellen kommer fabriken att kunna hantera både dagens och kommande batteriteknologier vilket är en stor fördel på en marknad som kännetecknas av snabb teknologisk utveckling”, säger Daniel Troedsson.

Litiumjonbatterier har stor betydelse för övergången till mer hållbara transporter och litiumjon-teknologin är idag den dominerande batteriteknologin vid elektrifiering av fordon som bilar och bussar. Alelion började med litiumjonbatterier redan 2006 och är leverantör till några av världens största trucktillverkare, däribland Toyota Material Handling och Jungheinrich. Inom truckindustrin pågår en snabb övergång från bly-syra-batterier till litiumjon vilket ger stora direkta och indirekta miljöfördelar. Förutom att litiumjonbatterier varken innehåller bly eller genererar vätgas vid laddning, har de en betydligt högre energieffektivitet och ger därför mindre utsläpp av växthusgasen koldioxid. Alelions egna beräkningar visar att om alla truckar bara i Europa skulle gå över till litiumjonbatterier skulle det leda till en minskning av koldioxidutsläppen med 3 miljoner ton, motsvarande en tiondel av Sveriges totala årliga utsläpp.

De senaste åren har intresset för elektrifiering och hållbara energilösningar ökat dramatiskt vilket också banat väg för Alelions expansion och satsningar på en egen fabrik.

”Vi har bara börjat nosa på de möjligheter som litiumjonteknologin innebär för mer hållbara energilösningar”, säger Daniel Troedsson. ”Elektrifieringen av olika typer av fordon var startskottet och det stora genombrottet för litiumjonteknologin, men vi ser nu hur den här teknologin kan användas till allt från att lagra överskottsenergi till att balansera och optimera energianvändningen i hem och industrier.”

För mer information, vänligen besök www.alelion.com eller kontakta:

Daniel Troedsson

VD, Alelion Energy Systems AB (publ)

Tel: +46 707 51 67 10

e-mail: daniel.troedsson@alelion.com

Informationen i detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Alelion Energy Systems AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 29 januari kl. 12.10 CET

Om Alelion Energy Systems AB (publ)

Alelion Energy Systems AB (publ) utvecklar och säljer litiumjonbatterier och energilagringssystem. Fokus är på segmentet materialhantering och batterier för gaffeltruckar för att ersätta dagens bly-syra-batterier och dieselmotorer. Litiumjontekniken är överlägsen bly-syra-tekniken i alla avseenden.

Ett batteri med litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre hållbarhet och bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan. Företaget har idag en ledande position inom denna marknad. Läs mer på www.alelion.com

Alelions största ägare är Fouriertransform AB och det Göteborgsbaserade investeringsbolaget Pegroco Invest AB. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, telefon 08-503 000 50

Alelion Energy Systems AB

Flöjelbergsgatan 14 C

SE-431 37 Mölndal

info@alelion.com

www.alelion.com

Org nr: 556710-7916

Taggar:

Om oss

Alelion Energy Systems AB är en ledande leverantör av industriella energilagringssystem baserade på litiumjonteknologi. Ett batteri med litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre livslängd och bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan. I takt med det växande klimathotet och det stora behovet av att ställa om till mer hållbara energisystem och mer hållbar energianvändning, har allt fler sektorer börjat undersöka möjligheterna med litumjonteknologin vilket öppnar nya marknader och segment för Alelion. Genom utvecklingen av smarta mjukvarubaserade styrsystem har det också vuxit fram nya affärsmöjligheter kopplade till litiumjonteknologin inom området energihantering, s k energy management, ett område där Alelion erbjuder lösningar. Alelions största ägare är Pegroco Invest och Fouriertransform. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, tel: 08-503 000 50.

Prenumerera

Dokument & länkar