Alelion ger ut företagsobligationer om ca 50 MSEK

Report this content

Som ett led i det löpande arbetet med att säkra bolagets tillgång till kapital avser Alelion Energy Systems AB emittera företagsobligationer om totalt cirka 50 MSEK.

Obligationerna har en löptid om 6 månader och emitteras för att trygga kapitaltillgången i ett för bolaget intensivt skede med satsningar på både marknadsexpansion och produktion i egen fabrik. En analys av marknadspotentialen för litium-jon-batterier inom segmentet materialhantering visar att marknadsvärdet förväntas gå från dagens 1 miljard kronor till 40 miljarder kronor redan år 2025. Alelion har också ett ökat kapitalbehov till följd av den orderstock som bolaget har byggt upp mot bakgrund av tidigare kommunicerade affärer. Bolaget undersöker möjligheterna till att ytterligare förstärka kapitalbasen genom en emission.

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Troedsson                                             
CEO                                                                    
Alelion Energy Systems AB                             
0707-51 67 10

Informationen i detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Alelion Energy Systems AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 27 november 2018 kl. 08:30 CET

Om Alelion Energy Systems AB (publ)

Alelion Energy Systems AB är en ledande leverantör av industriella energilagringssystem baserade på litiumjonteknologi. Ett batteri med litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre hållbarhet och bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan.

I takt med det växande klimathotet och det stora behovet av att ställa om till mer hållbara energisystem och mer hållbar energianvändning, har allt fler sektorer börjat undersöka möjligheterna med litumjonteknologin vilket öppnar nya marknader och segment för Alelion. Genom utvecklingen av smarta mjukvarubaserade styrsystem har det också vuxit fram nya affärsmöjligheter kopplade till litiumjonteknologin inom området energihantering, s k energy management, ett område där Alelion erbjuder lösningar.

Alelions största ägare är Pegroco Invest och Fouriertransform. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, tel: 08-503 000 50.

VD Daniel Troedsson tel  46 707 51 67 10, e-post: daniel.troedsson@alelion.com

CFO Peter Nyström, tel 46 730 70 19 69, e-post: peter.nystrom@alelion.com

Alelion Energy Systems AB

Sörredsbacken 4

SE-418 78 Göteborg

info@alelion.com

www.alelion.com

Org nr: 556710-7916