Alelion Marknadsuppdatering Första Kvartalet 2019

Göteborg den 26 april 2019 — Alelion Energy Systems AB (publ) (“Alelion” eller “Bolaget”) (Nasdaq First North, ALELIO), en ledande aktör inom litiumjonteknologi, kungör härmed en marknadsuppdatering för första kvartalet 2019.

Sammanfattning

  •  Konkurrensen inom affärsområdet Industritruckar är fortsatt intensiv vilket hade en negativ effekt på orderingången inom affärsområdet.
  •  Betydande tillväxt i orderingång från affärsområdet Specialfordon.
  •  Den övergripande lönsamheten minskade jämfört med samma period föregående år vilket berodde på ökad konkurrens och kostnadsinflation inom affärsområdet Industritruckar.
  •  Lyckad leverans av de första batterierna av Generation III till kund. Initialt är feedbacken positiv.
  •  Den nya fabriken, som inkluderar den fullt automatiserade monteringslinan i Torslanda, Göteborg, färdigställdes i mars 2019. Produktionen i fabriken kommer att öka gradvis under 2019 och kostnads- samt flexibilitetsfördelar förväntas vara fullt uppnådda i början av 2020.

Orderingång

  •  Total orderingång för Q1 minskade till 49,5 (51,6) MSEK
  •  Orderingången för affärsområdet Industritruckar minskade under Q1 till 39,8 (51,6) MSEK
  •  Orderingången för det nya affärsområdet Specialfordon ökade under Q1 till 9,6 (0) MSEK

Tabell Q1
Ökad konkurrens och fokus på lönsamma nischer inom Industritruckar

Inom mindre komplexa volymprodukter riktade mot de större trucktillverkarna har konkurrensen gradvis hårdnat. Många konkurrenter erbjuder nu konkurrenskraftiga batterier för mindre Industritruckar, vilket har lett till en betydande prispress. Alelion ser dock fortsatta möjligheter inom mer specialiserade nischer av truckmarknaden där bolagets satsningar på att ta fram en ny och modulbaserad produktgeneration, att öka flexibiliteten avseende vilka battericeller som används samt satsningen på egen och högt automatiserad produktion ger betydande konkurrensfördelar. Med information om att de större OEM-kunderna inom trucksegmentet satsar på egen tillverkning finns risk för minskad orderingång av dagens produktportfölj och Alelion öppnar därför för andra nischer och kanaler.

Öka försäljningen inom Specialfordon

Till skillnad från affärsområdet Industritruckar utgör affärsområdet Specialfordon en framtidsmarknad där Alelion bedömer att volymerna kommer att fortsätta öka. Alelion har de senaste kvartalen ökat försäljningen till OEM-tillverkare av Specialfordon. Genom att utnyttja den expertis som Alelion byggt upp inom industriella energilagringssystem för fordon genom sin verksamhet inom affärsområdet Industritruckar som en hävstång, avser Alelion att öka sina marknadsandelar inom Specialfordon. Alelion bedömer att affärsområdet Specialfordon, med sina krav på mer avancerade och kundanpassade produkter samt ökat inslag av utvecklingstjänster, generellt därför är en marknad där bolaget kan få bättre utväxling på sin teknologi och sin tekniska kompetens.

Tynger lönsamheten

Det stadigt ökande intresset för litiumjonteknologin leder till att fler aktörer etablerar sig på marknaden vilket ökar konkurrensen både om kunderna och om de battericeller av litiumjon som produceras. För Alelion har detta inneburit prispress och ökad kostnadsinflation, vilket under kvartalet tyngt bolagets lönsamhet. Lönsamheten har också påverkats av de offensiva och mycket medvetna satsningarna Alelion gör för framtiden inom produktion, marknad och produktutveckling.

Batterier av Generation III

I mitten på 2018 lämnade Alelion in en patentansökan för batterier av Generation III som utvecklats för att med ett minimum av anpassning kunna erbjuda kunderna batterier med olika kapacitet och spänning. Dessutom förbättras designen genom att antalet komponenter har minskats. Generation III möjliggör även andra materialval och kan utan större kostnader modulanpassas för att passa in i olika typer av applikationer. Genom lanseringen av Generation III-batterier kan Alelion minska kostnaden och tiden för utvecklingsarbete och för tillverkning av prototyper markant. Den nya batterigenerationen är också mer flexibel vad gäller val av battericeller. Flexibiliteten i tillverkning och materialval innebär att Alelion enklare kan anpassa produkterna efter kundernas behov men också att Alelion enklare kan konkurrensutsätta sina leverantörer, bl.a. vad gäller battericeller. I mars 2019 skickades den första satsen av Generation III ut till kund för verifiering och Alelion har fått positiv feedback. Generation III förväntas gradvis implementeras i olika applikationer under 2019. När Generation III är helt implementerad kommer Alelions lösning för litiumjonbaserad energilagring att kunna produceras till en lägre kostnad och med högre flexibilitet.

Alelion förväntar sig att vissa befintliga kunder inom affärsområdet Industritruckar väljer att uppgradera batterier av Generation II till Generation III. Det kan dock nämnas att byte av produktgenerationer samtidigt innebär en risk för att Alelions kunder väljer att byta leverantör av energilagringssystem. De tester och certifieringar som behövs för ett byte från batterier av Generation II till Generation III motsvarar de tester och certifieringar som behövs göras vid ett leverantörsbyte, vilket innebär en ökad risk för att Alelions produkter konkurrensutsätts för de applikationer som Generation II batterier används i idag. Samtidigt förväntar sig Alelion högre marginaler och ett konkurrensmässigt marknadspris vad avser batterier av Generation III.

Färdigställande av ny fabrik

Den nya fabriken i Torslanda, Göteborg, slutfördes i mars 2019 och produktionen kommer successivt att rampas upp under 2019. I och med att den nya fabriken tas i drift fullt ut kommer Alelion att ha en automatiserad produktionslina för modultillverkning, vilket kommer minska kostnaderna för produktion. Trots automationen är produktionslinan flexibel, vilket möjliggör kund- och applikations-anpassningar av tillverkade energilagringssystem. Tillsammans med pågående kostnadsbesparingar innebär detta att Alelion bedömer att dess marginaler kan förbättras.

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Troedsson                        

CEO                                    

Alelion Energy Systems AB              

0707-51 67 10

e-mail: daniel.troedsson@alelion.com

Informationen i detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Alelion Energy Systems AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 26 april 2019 kl. 10:00 CET

Om Alelion

Alelion bildades 2006 och har idag utvecklats till att vara leverantör av applikationsanpassade litiumjonbaserade energilagringssystem till tillverkare av industritruckar och specialfordon samt att kunna leverera högteknologiska energy management-lösningar.

I takt med det växande klimathotet och det stora behovet av att ställa om till mer hållbara energisystem och mer hållbar energianvändning, har allt fler sektorer börjat undersöka möjligheterna med litumjonteknologin vilket öppnar nya marknader och segment för Alelion. Genom utvecklingen av smarta mjukvarubaserade styrsystem har det också vuxit fram nya affärsmöjligheter kopplade till litiumjonteknologin inom området energihantering, s.k. energy management, ett område där Alelion erbjuder lösningar.

Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Definitioner

Industritruckar; Med Industritruckar avses plocktruckar, staplare, skjutstativstruckar, motviktstruckar, smalgångstruckar och andra truckar för industriellt bruk.

Specialfordon; Med Specialfordon avses nyttofordon särskilt framtagna för användning på flygplatser, inom gruvnäringen och i hamnar och liknande.

OEM; Originaltillverkare av utrustning (En. Original Equipment Manufacturer).

SEK; Avser svenska kronor.

*******

26 april 2019
Alelion Energy Systems AB (publ)
Styrelsen

VD Daniel Troedsson tel  +46 707 51 67 10, e-post: daniel.troedsson@alelion.com

Alelion Energy Systems AB

Sörredsbacken 4

SE-418 78 Göteborg

info@alelion.com

www.alelion.com

Org nr: 556710-7916

Om oss

Alelion Energy Systems AB är en ledande leverantör av industriella energilagringssystem baserade på litiumjonteknologi. Ett batteri med litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre livslängd och bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan. I takt med det växande klimathotet och det stora behovet av att ställa om till mer hållbara energisystem och mer hållbar energianvändning, har allt fler sektorer börjat undersöka möjligheterna med litumjonteknologin vilket öppnar nya marknader och segment för Alelion. Genom utvecklingen av smarta mjukvarubaserade styrsystem har det också vuxit fram nya affärsmöjligheter kopplade till litiumjonteknologin inom området energihantering, s k energy management, ett område där Alelion erbjuder lösningar. Alelions största ägare är Pegroco Invest och Fouriertransform. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, tel: 08-503 000 50.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar