Alelion offentliggör villkoren för företrädesemissionen samt uppdatering av orderingången för de senaste tolv månaderna

Göteborg den 28 april 2019 — Alelion Energy Systems AB (publ) (“Alelion” eller “Bolaget”) (Nasdaq First North, ALELIO) offentliggjorde den 18 februari 2019 att styrelsen beslutat att kalla till extra bolagsstämma och för denna föreslå att bemyndiga styrelsen att besluta om en företrädesemission . Styrelsen har i dag, den 28 april 2019, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman 2 april 2019, beslutat om att genomföra en företrädesemission om cirka 135 miljoner kronor med villkor som framgår av detta pressmeddelande (”Företrädesemissionen”).

Sammanfattning

  •  Den 18 februari 2019 meddelade Alelion att de upptagit kortfristiga aktieägarlån om 50 miljoner kronor (”Brygglånen”) från sina huvudägare Fouriertransform AB, Pegroco Holding AB och Sammaj AB (tillsammans ”Huvudägarna”). Samma dag offentliggjorde styrelsen kallelse till extra bolagsstämma den 2 april 2019 där bolagsstämman föreslogs att besluta att bemyndiga styrelsen att bland annat genomföra Företrädesemissionen.
  •  På extra bolagsstämma den 2 april 2019 beslöt bolagsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, att göra ändringar i bolagsordningen och bemyndiga styrelsen att, inom ramen för bolagsordningens gränser för antalet aktier och aktiekapitalet, besluta om ökning av aktiekapitalet genom nyemission med företrädesrätt för aktieägarna till de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de äger innan nyemissionen. Syftet med bemyndigandet var att tillgodose Alelions kapitalbehov, stärka Bolagets balansräkning, genomföra investeringar för att förbättra Bolagets effektivitet och konkurrenskraft samt återbetalning alternativt refinansiering av obligationslån.
  •  Styrelsen har idag, den 28 april 2019, beslutat om att genomföra en företrädesemission med villkor som framgår av detta pressmeddelande.
  •  Företrädesemissionen är fullt garanterad, med sedvanliga undantag, inklusive åtaganden från Huvudägarna att teckna aktier för 87,8 miljoner kronor varav 51,3 miljoner kronor genom kvittning av aktieägarlån och från Bolagets vd Daniel Troedsson att teckna aktier för 50 000 kronor, samt teckningsåtaganden från de ledande befattningshavarna Fredrik Sööder, Åsa Nordström och Peter Nyström. Därutöver tillkommer garantiåtaganden från ett externt garantikonsortium, vilket innebär att emissionen i sin helhet är täckt av tecknings- och garantiåtaganden.
  •  Avstämningsdagen för Företrädesemissionen kommer vara den 6 maj 2019 och teckningsperioden kommer löpa från och med den 8 maj 2019 till och med den 24 maj 2019.
  •  Orderingången för de senaste tolv månaderna uppgick totalt sett till 188,2 MSEK, med 170,9 MSEK för affärsområdet industritruckar samt 17,3 MSEK för affärsområdet specialfordon. Detta innebär en total tillväxt om 17,9 procent och en tillväxt om 7,0 procent för affärsområdet industritruckar.

Bakgrund och motiv

Alelion bildades 2006 och har idag utvecklats till att vara leverantör av applikationsanpassade litiumjonbaserade energilagringssystem till tillverkare av industritruckar och specialfordon samt att kunna leverera högteknologiska energy management-lösningar. Under 2018 har en ny fabrik uppförts, vilken färdigställdes under mars 2019. Vidare genomfördes under 2018 ett förvärv av en verksamhet i Tyskland, och besluts togs under 2019 om att framöver ansöka om att försätta det tyska dotterbolaget i konkurs som ett led i att koncentrera all utvecklingsverksamhet inom mjukvarusystem för smart energihantering till Sverige. Dessa investeringar har belastat Alelions likviditet, men innebär samtidigt att Alelion står väl rustat att möta framtiden och dra nytta av marknadens trender genom en effektiv produktion och Alelions teknologi för smart energihantering, Alelion Intelligent Energy System ("AIES").

Den 18 februari 2019 meddelade Alelion Energy Systems AB att de upptagit kortfristiga lån från Huvudägarna (Fouriertransform AB, Pegroco Holding AB och Sammaj AB) samt avsikten att genomföra en företrädesemission av aktier om högst 135 miljoner kronor. Samma dag meddelade Styrelsen att de kallade till extra stämma. På bolagsstämman beslutades om att bemyndiga styrelsen att genomföra en företrädesemission av aktier. Syftet med bemyndigandet är att tillgodose Alelions kapitalbehov, stärka Bolagets balansräkning, genomföra investeringar för att förbättra Bolagets effektivitet och konkurrenskraft samt återbetalning alternativt refinansiering av obligationslån.

Under 2018 har Alelion initierat ett brett program för att effektivisera sin verksamhet och genomföra kostnadsbesparingar. Programmet innefattar investeringar i att effektivisera produktionen såväl som kostnadsbesparande åtgärder. Investeringarna som består främst av en ny fabrik med en automatiserad monteringslina har färdigställts under första kvartalet 2019 och kommer successivt tas i drift under resterande del av året. De kostnadsbesparande åtgärderna innefattar bl.a. att konkurrensutsätta leverantörer, särskilt av litiumjonceller, genom effektivare sourcing, och anpassning av personalstyrkan. Programmet har potential att innebära en minskning av Alelions rörelsekostnader med cirka en sjättedel i förhållande till 2018 års nivåer när det är fullt implementerat. Åtgärderna förväntas få effekt successivt under andra halvåret 2019 och förväntas vara fullt genomförda vid årsskiftet 2019/2020. Förutsatt att programmet kan genomföras enligt tidplan och att det är framgångsrikt förväntas det uppnå halva sin potential under 2019 och få fullt genomslag under 2020.

Emissionen genomförs för att fortsatt kunna investera för att skapa skalfördelar och för att expandera verksamheten. Likviden från Företrädesemissionen ska användas för att stärka Bolagets balansräkning, genomföra investeringar i verksamheten om ca 25-35 miljoner kronor för att förbättra Alelions effektivitet och konkurrenskraft, återbetalning eller refinansiering av ett upptaget obligationslån jämte ränta om 52,7 miljoner kronor samt därutöver för att refinansiera lån och ytterligare stärka Bolagets balansräkning. Som anges närmare nedan kommer även del av teckningslikviden för de aktier Huvudägarna tecknar i Företrädesemissionen att kvittas mot Brygglånen.

Företrädesemissionen

Enligt villkoren för Företrädesemissionen kommer Alelions befintliga aktieägare ha företrädesrätt att teckna sig för nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren äger på avstämningsdagen den 6 maj 2019. Anmälan om teckning av aktier kan även ske utan stöd av teckningsrätter.

De som på avstämningsdagen den 6 maj 2019 är registrerade som aktieägare i Alelion har företrädesrätt att teckna 2 nya aktier för 1 befintlig aktie. Varje aktie i Alelion berättigar till 2 teckningsrätter och 1 teckningsrätt ger rätt till teckning av 1 ny aktie. Teckningskursen är 1,37 kronor per aktie, vilket vid full teckning motsvarar en total emissionslikvid om cirka 134,6 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Teckningskursen om 1,37 kronor motsvarar en rabatt om cirka 36,6 procent jämfört med den teoretiska kursen efter avskiljandet av teckningsrätter, baserat på stängningskursen för Alelion-aktien den 26 april 2019 på Nasdaq First North Stockholm. Högst 98 256 500 nya aktier emitteras, vilket vid full teckning ger en ökning av aktiekapitalet med 1 965 130 kronor till totalt 2 947 695 kronor. Antalet aktier i Alelion efter Företrädesemissionen kommer att uppgå till högst 147 384 750 aktier. Teckningsperioden kommer att löpa från och med den 8 maj 2019 till och med den 24 maj 2019, eller det senare datum som beslutas av styrelsen vilket då kommer att offentliggöras genom pressmeddelande senast den 24 maj 2019. Handeln i teckningsrätter förväntas att äga rum på Nasdaq First North Stockholm under perioden från och med den 8 maj 2019 till och med den 22 maj 2019.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med cirka 66,67 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för denna utspädning genom att sälja sina teckningsrätter.

Fullständig information om Företrädesemissionen och information om Bolaget kommer att finnas i det prospekt som förväntas publiceras omkring den 7 maj 2019.

Preliminär tidplan

Nedanstående tidplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras. Eventuella ändringar kommer att publiceras genom pressmeddelanden.

28 april 2019  Styrelsens beslut om Företrädesemissionen 
2 maj 2019  Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen
3 maj 2019  Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i Företrädesemissionen
6 maj 2019  Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen
7 maj 2019  Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
8 maj 2019 – 22 maj 2019  Handel med teckningsrätter
8 maj 2019 – 24 maj 2019  Teckningsperiod
28 maj 2019  Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier

Alelions största aktieägare Fouriertransform AB, som innehar 44,2 procent av Bolagets utestående aktier, Pegroco Holding AB, som innehar 18,45 procent av Bolagets utestående aktier, och Sammaj AB, som innehar 2.6 procent av Bolagets utestående aktier, har åtagit sig att teckna sin pro-rata andel, motsvarande 87,8 miljoner kronor eller 65,25 procent, av Företrädesemissionen. Huvudägarna har tidigare ställt ut ett brygglån om 50 miljoner kronor till Bolaget, vilket jämte upplupen ränta avses kvittas mot del av teckningslikviden för de aktier Huvudägarna tecknar i Företrädesemissionen. Resterande teckning avses lösas genom kontant betalning. Därutöver har delar av ledningen, inklusive VD Daniel Troedsson, åtagit sig att teckna motsvarande 0,07 procent av Företrädesemissionen mot kontant betalning. Befintliga aktieägare har därmed ingått teckningsåtaganden motsvarande 65,32 procent av kapitalet. Ingen ersättning ges för dessa teckningsåtaganden.

Ett antal personer har även ingått garantiåtaganden, enligt vilka personerna garanterar att teckna ett visst antal aktier i den mån aktier inte blir tecknade av annan med eller utan företrädesrätt, med förbehåll för sedvanliga villkor. För detta åtagande utgår en ersättning uppgående till 5 procent av garanterat belopp. Det totala antalet garantiåtaganden uppgår till att teckna aktier motsvarade 34,92 procent av emissionen. Detta innebär att emissionen i sin helhet är täckt av tecknings- och garantiåtaganden. Vare sig tecknings- eller garantiåtagandena är säkerställda.

Orderingång
Orderingången för perioden Q2-18 till Q1-19 var totalt 188,2 MSEK, motsvarande en tillväxt på 17,9 procent, fördelat per affärsområde: industritruckar 170,9 MSEK och specialfordon 17,3 MSEK. Detta är en rättelse gentemot pressmeddelandet den 26 april 2019 som meddelande en total orderingång om 205,5 MSEK, motsvarande en tillväxt på 28,7 procent, fördelat per affärsområde: industritruckar 188,2 MSEK och specialfordon 17,3 MSEK.

Första kvartalet Rullande tolv månader (LTM)
Orderingång
(i MSEK)
2019 2018 Tillväxt % Q2-18 till Q1-19 Q2-17
till Q1-18
Tillväxt %
Industritruckar 39,8 51,6 -22,8% 170,9 159,7 7,0%
Specialfordon 9,6 0 - 17,3 0 -
Total 49,5 51,6 -4,2% 188,2 159,7 17,9%

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB är Global Coordinator och Redeye AB är Co-Lead Manager i samband med Företrädesemissionen och Roschier Advokatbyrå AB är legal rådgivare .

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Troedsson                        

CEO                                    

Alelion Energy Systems AB              

0707-51 67 10

e-mail: daniel.troedsson@alelion.com

Informationen i detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Alelion Energy Systems AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 28 april 2019 kl. 23:00 CET

Om Alelion

Alelion bildades 2006 och har idag utvecklats till att vara leverantör av applikationsanpassade litiumjonbaserade energilagringssystem till tillverkare av industritruckar och specialfordon samt att kunna leverera högteknologiska energy management-lösningar.

I takt med det växande klimathotet och det stora behovet av att ställa om till mer hållbara energisystem och mer hållbar energianvändning, har allt fler sektorer börjat undersöka möjligheterna med litumjonteknologin vilket öppnar nya marknader och segment för Alelion. Genom utvecklingen av smarta mjukvarubaserade styrsystem har det också vuxit fram nya affärsmöjligheter kopplade till litiumjonteknologin inom området energihantering, s.k. energy management, ett område där Alelion erbjuder lösningar.

Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Alelion Energy Systems AB (publ) (”Alelion”) i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Alelion kommer endast att ske genom det prospekt som Alelion beräknar kunna offentliggöra omkring den 7 maj 2019.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i annat land än Sverige. I andra medlemsländer i EES som har implementerat Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) kan ett erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektdirektivet samt varje relevant implementeringsåtgärd (inklusive åtgärd för implementering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/73/EU).

Ett investeringsbeslut med anledning av Företrädesemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och de emitterade aktierna. Sådan information har inte varit föremål för någon oberoende verifiering av Global Coordinator (enligt definition nedan) eller Co-Lead Manager (enligt definition nedan). Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Detta pressmeddelande avser inte identifiera de risker (direkta eller indirekta) som är förknippade med en investering i Bolaget eller de nya aktierna.

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Alelion anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Alelion kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

I samband med erbjudande av nya aktier, kan var och en av Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Global Coordinator”) och Redeye AB (”Co-Lead Manager”) och var och en av till dem närstående bolag agera som investerare för egen räkning och ta huvudposition i nya aktier och i den egenskapen behålla, förvärva, eller avyttra de nya aktierna för egen räkning. Därutöver kan var och en av dem och deras närstående bolag ingå finansiella arrangemang (inklusive swapavtal) med investerare i samband med vilka var och en av dem (eller deras närstående bolag) från tid till annan kan förvärva, inneha eller avyttra aktier. Vare sig Global Coordinator eller Co-Lead Manager eller deras närstående bolag avser upplysa om omfattningen av sådana investeringar eller transaktioner annat än i enlighet med legala eller regulatoriska skyldigheter att göra så.

Ingen av Global Coordinator eller Co-Lead Manager, till dem närstående bolag eller deras respektive styrelseledamöter, funktionärer, anställda, rådgivare eller agenter accepterar någon skyldighet eller något ansvar överhuvudtaget för eller lämnar någon uppgift eller garanti, uttrycklig eller underförstådd, avseende riktigheten, korrektheten eller fullständigheten av informationen i detta pressmeddelande (eller om någon information har utelämnats från pressmeddelandet) eller någon annan information relaterad till Bolaget eller dess närstående bolag, oavsett om de är skriftliga, muntliga eller i visuell eller elektronisk form, och oavsett hur de överförs eller görs tillgängliga, för någon förlust överhuvudtaget som uppstår vid användning av detta pressmeddelande eller dess innehåll eller annars uppstår i samband därmed.

Ingen av Bolaget, Global Coordinator eller Co-Lead Manager eller till dem närstående bolag eller deras respektive styrelseledamöter, funktionärer, anställda, rådgivare eller agenter åtar sig något ansvar för att uppdatera, komplettera, revidera eller hålla informationen i detta pressmeddelande aktuell eller tillhandahålla mottagaren härav av ytterligare information som kan uppstå i samband därmed. Både Global Coordinator eller Co-Lead Manager arbetar exklusivt för Bolaget och ingen annan i samband med detta offentliggörande eller en framtida transaktion i samband härmed. Global Coordinator och Co-Lead Manager och deras närstående bolag kommer inte att betrakta någon annan person (oavsett om den är mottagare av detta meddelande eller inte) som en klient eller vara skyldig till någon annan än Bolaget att tillhandahålla det skydd som ges dess klienter eller för att ge råd i samband med innehållet i detta meddelande eller annan transaktion, omständighet eller arrangemang refererad till i detta meddelande.

*******

28 april 2019
Alelion Energy Systems AB (publ)
Styrelsen

Om oss

Alelion Energy Systems AB är en ledande leverantör av industriella energilagringssystem baserade på litiumjonteknologi. Ett batteri med litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre livslängd och bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan. I takt med det växande klimathotet och det stora behovet av att ställa om till mer hållbara energisystem och mer hållbar energianvändning, har allt fler sektorer börjat undersöka möjligheterna med litumjonteknologin vilket öppnar nya marknader och segment för Alelion. Genom utvecklingen av smarta mjukvarubaserade styrsystem har det också vuxit fram nya affärsmöjligheter kopplade till litiumjonteknologin inom området energihantering, s k energy management, ett område där Alelion erbjuder lösningar. Alelions största ägare är Pegroco Invest och Fouriertransform. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, tel: 08-503 000 50.

Prenumerera

Dokument & länkar