Anställda i alelion förvärvar 161 500 teckningsoptioner inom ramen för incitamentsprogram

Efter att årsstämman i Alelion Energy Systems AB den 30 maj 2018 beslutade om inrättande av incitamentsprogram för anställda i bolaget, har anställda förvärvat 161 500 teckningsoptioner (10,8%). Programmet var särskilt riktat mot de anställda i Tyskland som följde med vid förvärvet av tyska Caterva.

Enligt stämmans beslut emitterades 1 500 000 teckningsoptioner till dotterbolaget Alelion Crew AB där anställda nu har förvärvat 161 500 teckningsoptioner (10,8%) på följande huvudsakliga villkor:

Varje option ge rätt att under perioden fr.o.m. den 1 juni 2021 t.o.m. den 30 juni 2021 teckna en ny aktie i bolaget mot kontant betalning om 15 kronor. 

Förvärv av option (deltagande i incitamentsprogrammet) förutsätter att den anställde vid såväl erbjudandetidpunkten som förvärvstidpunkten är fast anställd och inte sagt upp sig eller blivit uppsagd.

Förvärv av optioner har skett mot kontant betalning motsvarande optionens marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten enligt Black & Scholes-formeln, vilket per den 30 juli 2018 fastställts till 1,72 kronor per option av en oberoende värderingsman.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 3 230 kronor, innebärande en utspädning om 0,32 procent av bolagets nuvarande aktiekapital och röster (beaktandes de aktier som tillkommit genom utnyttjande av incitamentsprogrammet i förhållande till antalet befintliga aktier, med motsvarande utspädningseffekt på nyckeltalet resultat per aktie).

Den relativt låga anslutningsgraden beror till stor del på att personal i det nystartade tyska dotterbolaget Alelion Energy Systems GmbH valt att inte delta i incitamentsprogrammet på grund av ofördelaktiga beskattningsregler av teckningsoptioner i Tyskland. I Alelion Energy Systems Gmbh ingår de 20 anställda som följde med vid förvärvet av tyska Caterva tidigare i år. Totalt arbetar 50 personer inom Alelion i Sverige och Tyskland.

Anslutningsgraden bland anställda i Sverige efter det tidigare program som avslutades i vintras, uppgick som tidigare meddelats till 85,1 procent.

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Troedsson                                                   
CEO                                                                          
Alelion Energy Systems AB                                   
0707-51 67 10
                      

Om Alelion Energy Systems AB (publ)

Alelion Energy Systems AB (publ) utvecklar och säljer litiumjonbatterier och energilagringssystem. Fokus är på segmentet materialhantering och batterier för gaffeltruckar för att ersätta dagens bly-syra-batterier och dieselmotorer. Litiumjontekniken är överlägsen bly-syra-tekniken i alla avseenden.

Ett batteri med litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre hållbarhet och bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan. Företaget har idag en ledande position inom denna marknad.

Alelion har beslutat bygga Sverige första fabrik för storskalig produktion av litiumjonbatterier för industrifordon. Fabriken kommer att ligga mitt i fordonsklustret på Hisingen i Göteborg och beräknas stå färdig under det tredje kvartalet 2018. Läs mer på www.alelion.com

Alelions största ägare är Pegroco Invest och Fouriertransform. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, tel: 08-503 000 50.

Alelion Energy Systems AB

Flöjelbergsgatan 14 C

SE-431 37 Mölndal

info@alelion.com

www.alelion.com

Org nr: 556710-7916

Om oss

Alelion Energy Systems AB är en ledande leverantör av industriella energilagringssystem baserade på litiumjonteknologi. Ett batteri med litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre livslängd och bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan. I takt med det växande klimathotet och det stora behovet av att ställa om till mer hållbara energisystem och mer hållbar energianvändning, har allt fler sektorer börjat undersöka möjligheterna med litumjonteknologin vilket öppnar nya marknader och segment för Alelion. Genom utvecklingen av smarta mjukvarubaserade styrsystem har det också vuxit fram nya affärsmöjligheter kopplade till litiumjonteknologin inom området energihantering, s k energy management, ett område där Alelion erbjuder lösningar. Alelions största ägare är Pegroco Invest och Fouriertransform. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, tel: 08-503 000 50.

Prenumerera

Dokument & länkar