Bokslutskommuniké januari-december 2018

Fjärde kvartalet i korthet - koncernen

Nettoomsättningen uppgick till 41,8 (31,8) Mkr

Orderingången ökade till 37,7 (33,8) Mkr

Rörelsens kostnader ökade till -69,9 (-43,5) Mkr

Rörelseresultatet uppgick till -19,3 (-7,9) Mkr

Nettoresultatet minskade till -21,7 (-8,9) Mkr

Perioden januari-december i korthet - koncernen

Nettoomsättningen ökade till 185,2 (137,5) Mkr

Orderingången ökade till 190,5 (146,5) Mkr

Rörelsens kostnader ökade till -241,8 (-178,7) Mkr

Rörelseresultatet uppgick till -31,8 (-29,2) Mkr

Nettoresultatet minskade -36,0 (-30,7) Mkr

Viktiga händelser under kvartalet

Alelion startar samarbete med global fordonstillverkare och får en order värd 13 Mkr

Alelion lämnar in patentansökan avseende ny och snabbare metod för kvalitetssäkring av celler till litumjonbatterier

Bolaget emitterade företagsobligationer om 50 Mkr i december. Obligationerna har en löptid om 6 månader.

Alelion kvalificerar sig för 1,8 MEUR i villkorslån för utveckling av system för intelligent energihantering från EU-organet European Institute of Innovation & Technology

Viktiga händelser efter periodens utgång

Ledningen för Alelion och dess styrelse har utsett Carnegie Investment Bank AB (publ) till finansiell rådgivare för att utvärdera kapitalstrukturen och möjliga framtida finansieringsalternativ.

Bolaget har idag inte säkrat finansieringen för kommande 12-månaders perioden och bolagets kassa kommer vara förbrukad i slutet på första kvartalet 2019 om inte nytt kapital tillförs.

Styrelsens samlade bedömning är att en företrädesemission skapar bästa aktieägarvärde för bolagets aktieägare och har därför inlett diskussioner med huvudägarna om såväl långsiktig finansiering via en företrädesemission som kortfristig lånefinansiering fram till att en företrädesemission är genomförd. Styrelsen avser därför att inom närmaste veckan återkomma om detaljer för sådan finansiering.

VD-kommentar

Pressad lönsamhet på fortsatt växande marknad

Under det fjärde kvartalet fortsatte vår nettoomsättning och orderingång att öka jämfört med motsvarande kvartal föregående år (+31,6 respektive +11,3 procent) medan resultatet både på koncern- och moderbolagsnivå utvecklades svagt till följd av framför allt ökad konkurrens och ökad kostnadsinflation. Det allt större behovet av att ställa om till en mer hållbar energianvänding, gör marknaden för Alelions produkter inom litiumjonteknologin och system för smart energihantering till en av de absolut mest lovande och intressanta. För att till fullo ta till vara våra möjligheter behöver vi dock i närtid förstärka våra finanser och samtidigt intensifiera arbetet med att öka vår effektivitet och minska våra kostnader.

Alelion började sin satsning på litiumjonteknologi för mer än tio år sedan och fick sitt genombrott tack vare den övergång från bly-syra-batterier till litiumjonbatterier som bolaget var med om att driva fram i truckmarknaden. Sedan dess har utvecklingen på energimarknaden – med en ökad satsning på förnyelsebara energikällor och fler småskaliga anläggningar för energiframställning – gått hand i hand med en ökad elektrifiering av fordonssektorn. Det här har ytterligare drivit på

efterfrågan på energilager av litiumjon men också lett till ett ökat behov av mjukvarusystem för en optimerad energianvändning, ett område där Alelion ligger långt framme och där vi har en viktig framtida konkurrensfördel. För Alelion har detta lett till ökad försäljning vilket syns i siffrorna för det fjärde kvartalet 2018 då omsättningen ökade till 41,8 MSEK jämfört med 31,8 MSEK motsvarande kvartal i fjol (+31,6%). Samtidigt ökade orderingången till 37,7 MSEK jämfört med fjolårets 33,8 MSEK (+11,5%). Vi ser dessutom att de strategiska satsningarna inom närliggande segment ytterligare kommer att öka efterfrågan på de nya produkter som vi står i begrepp att lansera och som vi räknar med att vi kommer att börja serietillverka under slutet 2019.

Ökad konkurrens och kostnadsinflation: Det stadigt ökande intresset för vår teknologi leder dock till att fler aktörer etablerar sig på marknaden vilket ökar konkurrensen både om kunderna och om de battericeller av litiumjon som produceras. För Alelion har detta inneburit prispress och ökad kostnadsinflation, vilket under kvartalet tyngt vår lönsamhet som trots ökad fakturering och orderingång utvecklats svagt på moderbolagsnivå - 15,9 MSEK jämfört med -8,9 MSEK motsvarande kvartal föregående år. På koncernnivå uppgick resultatet till -21,3 MSEK där negativt resultat i det tyska dotterbolaget var -5,3 Mkr. Lönsamheten har också påverkats av de offensiva och mycket medvetna satsningarna vi gör för framtiden inom produktion, marknad och produktutveckling.

Den ökande konkurrensen om kunder och insatsvaror har varit på gång ett tag, något vi flaggat för under de två senaste kvartalen, och denna utveckling har också stärkt oss i övertygelsen att vi måste vara både snabbare och smartare. Dessa insikter ligger bakom besluten att satsa på egen och automatiserad produktion och på att ta fram nya, modulbaserade och mer flexibla produkter, men också bakom våra satsningar inom smart energihantering, energy management. Här och nu behöver vi dock omgående genomföra åtgärder för att förbättra bolagets övergripande effektivitet och konkurrenskraft. Här har vi identifierat fem huvudområden där vi ser möjligheter till relativt snabba förbättringar.

Inköp: Den starkt ökande efterfrågan på litiumjonbatterier har inte bara lett till ökad konkurrens på marknaden utan också till ökad konkurrens bland underleverantörerna vilket lett till fler tillverkare och ökat utbud. De förbättringsaktiviteter vi har drivit inom inköp kommer att börja ge positiva effekter under andra halvåret 2019.

Inhyrd personal: Våra anställda är en stor tillgång för företaget och den utökade satsningen som gjorts inom försäljning har gett positiva resultat. Dock kan vi inte bortse från att våra löpande kostnader är höga och vi kommer därför med omedelbar verkan att se över och minska kostnader för inhyrd personal.

Produktion: För att öka vår konkurrenskraft på marknaden är det också avgörande att effektivisera vår produktion. Vår nya och automatiserade produktionslina är helt central för att lyckas med detta och vi ökar därför våra ansträngningar för att snarast få den nya linan på plats för att inleda samt öka den egna och automatiserade produktionen. Vår bedömning är att den automatiserade produktionen kommer att vara igång mot slutet av Q1 och börja bidra till minskade kostnader i mitten av Q2.

Produkter: Våra nya och modulbaserade produkter av generation 3 är också av stor betydelse för våra möjligheter att öka vår effektivitet och förbättra vår lönsamhet. Dessa produkter är framtagna för att minimera de utmaningar som kundanpassade produkter naturligt medför inom fokuserade segment. De nya produkterna kommer att bidra till ökad flexibilitet, ökad effektivitet och väsentligt förbättrad bruttomarginal och konkurrenskraft.

Rätt förutsättningar inom framtidens teknologi
Alelion har efter de senaste årens satsningar skapat ett mycket gott utgångsläge på den stadigt växande marknaden för litiumjonteknologi och system för styrning av energihantering. Våra nya produkter är i absolut framkant och detsamma gäller vårt system för smart energihantering, Alelion Intelligent Energy Systems, AIES. I konkurrens med företag från hela Europa kvalificerade sig Alelion och AIES nyligen för ett villkorslån på 1,8 MEUR från InnoEnergy, ett europeiskt samverkansföretag som på uppdrag av EU bidrar till att utveckla entreprenörer och företag inom hållbar energi.

Daniel Troedsson

VD Alelion Energy Systems AB

Revisorernas granskning

Denna bokslutsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

VDs försäkran

Verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Göteborg den 13 februari 2019.

Daniel Troedsson, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Daniel Troedsson tel +46 707 51 67 10, e-post: daniel.troedsson@alelion.com

CFO Peter Nyström, tel +46 730 70 19 69, e-post: peter.nystrom@alelion.com

Informationen i detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Alelion Energy Systems AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 13 februari 2019.

Rapporten i helhet finns som en bilaga till detta mail eller att tillgå på: 

https://www.alelion.com/sv/investerare/finansiella-rapporter   

VD Daniel Troedsson tel  46 707 51 67 10, e-post: daniel.troedsson@alelion.com

CFO Peter Nyström, tel 46 730 70 19 69, e-post: peter.nystrom@alelion.com

Alelion Energy Systems AB

Sörredsbacken 4

SE-418 78 Göteborg

info@alelion.com

www.alelion.com

Org nr: 556710-7916

Taggar:

Om oss

Alelion Energy Systems AB är en ledande leverantör av industriella energilagringssystem baserade på litiumjonteknologi. Ett batteri med litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre livslängd och bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan. I takt med det växande klimathotet och det stora behovet av att ställa om till mer hållbara energisystem och mer hållbar energianvändning, har allt fler sektorer börjat undersöka möjligheterna med litumjonteknologin vilket öppnar nya marknader och segment för Alelion. Genom utvecklingen av smarta mjukvarubaserade styrsystem har det också vuxit fram nya affärsmöjligheter kopplade till litiumjonteknologin inom området energihantering, s k energy management, ett område där Alelion erbjuder lösningar. Alelions största ägare är Pegroco Invest och Fouriertransform. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, tel: 08-503 000 50.

Prenumerera