Delårsrapport januari-juni 2019

Report this content

Andra kvartalet i korthet - koncernen

  • Nettoomsättningen minskade till 32,7 (53,7) Mkr
  • Orderingången minskade till 23,9 (57,1) Mkr
  • Rörelsens kostnader minskade till -57,3 (-58,6) Mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -17,3 (0,9) Mkr
  • Nettoresultatet uppgick till -22,0 (0,9) Mkr

Perioden januari till juni i korthet - koncernen

  • Nettoomsättningen minskade till 72,5 (110,3) Mkr
  • Orderingången minskade till 73,7 (108,7) Mkr
  • Rörelsens kostnader minskade till -117,2 (-120,5) Mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -31,9 (1,7) Mkr
  • Nettoresultatet uppgick till -41,7 (1,1) Mkr

Viktiga händelser under kvartalet

Alelion har genomfört en företrädesemission om 135 Mkr varvid ett brygglån om 50 Mkr från huvudägarna har återbetalats. Likviden har i övrigt inneburit att Bolagets balansräkning har stärkts samt att bolaget har möjlighet att genomföra investeringar för att förbättra bolagets effektivitet och konkurrenskraft.

Årsstämma har genomförts 2019-05-31 i Alelion Energy Systems AB.

Alelion Energy Systems har koncentrerat sin verksamhet inom energy management inom industrisegmentet till Sverige och som en konsekvens har den tyska verksamheten riktad mot privatmarknaden avvecklats. Beslutet innebar att Alelion i april ansökt om att försätta sitt tyska dotterbolag i konkurs vilken nu är genomfört.

Alelion Energy Systems AB (publ) har tecknat ett distributions- och serviceavtal med GamaAku i Turkiet om leveranser av litiumjonbatterier och service för truckbatterier i Turkiet och stora delar av Mellanöstern. I samband med undertecknandet mottog Alelion en första order på litiumjonbatterier till ett värde av 40 000 Euro.

Viktiga händelser efter periodens utgång

Alelion Energy Systems AB (publ) har tecknat ett distributions- och serviceavtal med MHE Energy i Thailand avseende leveranser av litiumjonbatterier och service för truckar i Thailand och Vietnam. Avtalet är Alelions första distributionsavtal för truckbatterier i Asien.

VD-kommentar

Alelions kompetens och erfarenhet är en stor tillgång när vi satsar på nya segment

Minskad försäljning inom trucksegmentet kom att påverka både Alelions försäljning och orderingång mycket negativt under det gångna kvartalet. Den ökande konkurrens inom segmentet som följt på de stora trucktillverkarnas insourcing av batteriproduktion påverkar bolaget och understryker behovet av de förändringsåtgärder som sedan en tid tillbaka genomförs. Dessa innebär bland annat ökad satsning på specialfordon men också på distributionsmarknaden för truckar. Det här är segment där vi är övertygade om att Alelion med sin långa erfarenhet och stora kompetens kan konkurrera framgångsrikt och vi ser redan bevis för detta.

Sett till siffrorna blev det andra kvartalet ett mycket tufft kvartal för Alelion. Försäljningen minskade från 53,7 MSEK till 32,7 MSEK (-39%) och orderingången från 57,1 MSEK till 23,9 MSEK (-58%) jämfört med samma kvartal föregående år. Det här är stora tal och orsaken är den fortsatt minskande försäljningen till tidigare stora kunder inom truckmarknaden. Att vi tappar så kraftigt här hänger samman med att de stora trucktillverkarna på senare år i allt större utsträckning börjat producera litumjonbatterier i egen regi. Affärslogiken har inte saknats – i takt med att de stora tillverkarna ökat sina volymer inom de enklare batterisegmenten har de affärsmässiga kalkylerna för att själva ta över produktionen blivit allt mer attraktiva. Detta är också precis vad som skett när det gäller tidigare stora kunder som Toyota Material Handling och Jungheinrich. Som stora aktörer har dessa tillverkare också haft helt andra möjligheter att motverka kostnadsinflation och pressa priserna i leverantörsledet vilket ytterligare försämrat vår konkurrenskraft. Ett sätt att beskriva denna förändring är att konstatera att från att ha handlat om avancerad teknisk kompetens och kundförståelse handlar volymsegmenten inom truckbranschen numera främst om pris.

Självfallet har vi inte suttit overksamma medan det här har skett och sedan några kvartal tillbaka ändrar vi därför vår strategiska inriktning samtidigt som vi genomför effektiviseringsåtgärder inom flera områden. Marknadsmässigt satsar vi framför allt på två områden: mer tekniskt avancerade högspänningsbatterier för specialfordon och litiumjonbatterier till truckar och som säljs genom distributörer och servicepartners. Skälen till att vi satsar på just dessa områden är flera.

Omställningstryck

Till att börja med har behovet rent generellt, att av miljömässiga skäl ställa om till mer hållbar hantering av energi aldrig varit större och detsamma gäller intresset för litiumjonteknologin. Inom allt fler fordonssegment undersöker tillverkare möjligheterna till en ökad elektrifiering för att den vägen möta krav på minskade utsläpp av koldioxid och skadliga ämnen. Inom specialfordonssegmentet, som omfattar allt från containertruckar till flygplansdragare och specialtruckar, pågår en omfattande övergång till elektrifiering när fossila drivlinor skall fasas ut. De här fordonen förekommer i en mängd olika versioner och kännetecknas av relativt låga volymer och omfattande kundanpassning. Det i sin tur kräver speciallösningar även på batterisidan vilket innebär att det är ett segment som passar en tekniskt avancerad, erfaren och välrenommerad tillverkare av litiumjonbatterier som Alelion väldigt bra. Ofta handlar det också om högspänningsbatterier vilket även det kräver högre teknisk kompetens och gedigen erfarenhet. Vi bedriver sedan något år tillbaka ett omfattande marknadsarbete inom specialfordon och har hittills lyckats ganska väl – vi har under det senaste året fått order från två stora och globala tillverkare inom segmentet, däribland tyska Kamag.

När det gäller andrahandsmarknaden för truckar, som sker genom distributörer och servicepartners, drivs efterfrågan även här delvis av miljöskäl. Här handlar det om att byta ut bly/syra-batterier på befintliga truckar mot litiumjonbatterier och om eftermarknadstjänster av olika slag såsom service. Här märker vi ett tydligt ökande intresse för våra produkter vilket både hänger samman med vår långa erfarenhet och våra produkters höga kvalitet och det faktum att det finns relativt få fristående batteritillverkare som kan matcha vårt erbjudande. Ett av skälen till detta är just den insourcing av tillverkning av litiumjonbatterier som de stora trucktillverkarna ägnat sig åt och som minskat antalet oberoende leverantörer. Även inom distribution har vi noterat affärsmässiga framgångar på senare tid och har här tecknat två viktiga avtal. Det handlar dels om ett med turkiska GamaAku avseende leveranser av batterier till både den turkiska marknaden och till ett flertal andra stora marknader i Mellanöstern, dels om ett avtal med thailändska MHE Energy avseende leverans av batterier och service för truckar i Thailand och Vietnam. Det sistnämnda avtalet är Alelions första distributionsavtal för truckbatterier i Asien.

Full satsning

Det senaste årens förändringar inom truckbranschen har förstås satt press på bolaget och det syns i siffrorna. Samtidigt har klimatproblematiken lett till ett ökat intresse för den batteriteknologi som vi erbjuder och Alelion är och förblir en av de verkliga pionjärerna inom elektrifiering och som nu blir allt mer central när allt fler segment skall elektrifieras. Det här kommer att innebära stora möjligheter. Något annat som innebär stora möjligheter är bygget av vår egna fabrik. Här pågår nu intrimningen för fullt och här har vi nu byggt och levererat våra första högspänningsbatterier till en kund inom specialfordonssegmentet. Inom just specialfordon är vår fabrik i Torslanda en stor konkurrensfördel eftersom kunderna här kräver mindre standardiserade lösningar och vi i vår fabrik har stor flexibilitet när det gäller specialanpassade batterier.

Vi på Alelion har genom åren bevisat vår tekniska kompetens och vår förmåga att ta fram de produkter kunderna behöver. Vi är fullt och fast övertygade om att samma stora kunnande och gedigna erfarenhet kommer att vara en lika stor tillgång när vi nu av strategiska skäl ökar satsningen inom nya segment.

Daniel Troedsson

VD Alelion Energy Systems 

Kommande informationstillfällen

2019-11-06      Delårsrapport januari-september 2019         

Revisorernas granskning

Denna bokslutsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

VDs försäkran

Verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Göteborg den 28 augusti 2019

VD Daniel Troedsson

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Daniel Troedsson tel +46 707 51 67 10, e-post: daniel.troedsson@alelion.com

Informationen i detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Alelion Energy Systems AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 28 augusti 2019.

Delårsrapporten i helhet finns att tillgå på: www.alelion.com/sv/investerare/finansiella-rapporter.

VD Daniel Troedsson tel  +46 707 51 67 10, e-post: daniel.troedsson@alelion.com

Alelion Energy Systems AB

Sörredsbacken 4

SE-418 78 Göteborg

info@alelion.com

www.alelion.com

Org nr: 556710-7916

Prenumerera