Delårsrapport januari-september 2018

Tredje kvartalet i korthet - koncernen

  • Nettoomsättningen uppgick till 33,2 (26,3) Mkr
  • Orderingången ökade till 44,5 (25,5) Mkr
  • Rörelsens kostnader ökade till -53,6 (-36,0) Mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -14,6 (-6,7) Mkr
  • Nettoresultatet minskade till -15,7 (-7,0) Mkr

Perioden jan-september i korthet - koncernen

  • Nettoomsättningen ökade till 143,3 (105,7) Mkr
  • Orderingången ökade till 152,8 (112,6) Mkr
  • Rörelsens kostnader ökade till -173,0 (-135,5) Mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -12,7 (-21,3) Mkr
  • Nettoresultatet ökade till -14,3 (-21,8) Mkr

VD-kommentar

Fortsatta försäljningsframgångar på en marknad som bara blir mer aktuell!

Alelion Energy Systems verkar på en marknad som ligger precis i skärningspunkten för flera viktiga trender och avgörande frågeställningar inom energi och miljö. Det handlar om den oundvikliga utfasningen av fossila bränslen och övergången till elektrifiering, men också om hur samhället på ett hållbart sätt skall klara att generera och distribuera tillräckligt med energi när omställningen nu sker. Svaret är litiumjon och smartare energihantering – områden där vi har en ledande position och tror på kraftig tillväxt framöver. Under det tredje kvartalet fortsatte våra försäljningsframgångar samtidigt som vi satsade offensivt för att ta en ännu mer central roll på vad som tveklöst är en av de mest spännande och lovande marknaderna.

Litiumjonteknologin är fortfarande ung men håller på att slå igenom på bred front inom allt fler områden. Det som började som ett försök att komma ifrån fossila bränslen på personbilssidan har utvecklats till att bli en hörnsten i ett framtida och mycket mer hållbart energisystem. Och det är en marknad i stadig tillväxt – enligt konsultföretaget McKinsey beräknas den växa med 30 procent per år och omsätta mer än 100 miljarder dollar redan 2025.

Framgångar på stadigt växande marknad

Alelion är en föregångare inom litiumjonteknologin och får betecknas som en av de mest erfarna på området, trots att vi bara är knappt 12 år gamla. Vi började med att utveckla litiumjonbatterier för truckar där de stora miljömässiga och kostnadsmässiga fördelarna jämfört med de traditionella bly-syra-batterierna, snart gav oss en ledande position och några av världens största trucktillverkare bland våra kunder. Den marknaden är mycket långt ifrån mättad – och är ändå bara en av flera stora och stadigt växande segment för våra produkter och vår teknologi. Under året har vi till exempel etablerat nya viktiga samarbeten och fått beställningar på högspänningsbatterier från två olika globala tillverkare av tunga fordon, däribland tyska Kamag. Tillväxten avspeglar sig i våra siffror – under det tredje kvartalet ökade vår försäljning med 26 procent till en omsättning på totalt 33,2 MSEK (26,3 MSEK) varav förvärvade Caterva bidrog med drygt 1,2 MSEK. Rensat för förvärvade enheter ökade försäljningen med +21 procent.

Att en så pass attraktiv marknad lockar till sig nya aktörer är att vänta och detsamma gäller den ökade konkurrens vi ser. Under det tredje kvartalet innebar den att lönsamheten utvecklades svagare jämfört med motsvarande period föregående år. Det här är en utveckling som vi både räknat med och flaggat för, men som vi kommer att få betydligt bättre möjligheter att hantera när vi i början av nästa år både lanserar vår nya produktgeneration och samtidigt börjar producera i egen fabrik. Den stadigt växande marknaden sätter också press på leverantörerna av battericeller som får svårare att möta efterfrågan. Vi ser därför begynnande tecken på kostnadsinflation i leverantörsledet, något vi hanterar genom att löpande se över vår leverantörsbas och vårt kostnadsläge. Alelion har tack vare tillgång till egenutvecklad och patenterad teknik för impedansmätning, möjligheter att snabbt avgöra kvalitén hos battericeller vilket ger oss tillgång till fler och mer kostnadseffektiva alternativ på leverantörssidan.

Smartare energianvändning

Litiumjonteknologin öppnar för en utfasning av fossila bränslen och övergång till mer hållbar energianvändning. Men minst lika viktigt är de möjligheter som tekniken för med sig för en smartare energianvändning genom s k energy management.

Enkelt uttryckt kan man sammanfatta det som mjukvarusystem som bidrar till att optimera laddning och urladdning av energilager av litiumjonbatterier, oavsett om dessa sitter i truckar, fordon av olika slag eller finns i hushåll med egna energikällor som sol- och vindenergi.

De här systemen öppnar för både minskade kostnader och minskad miljöpåverkan och gör investeringen i litiumjonbatterier ännu mer lönsam. Alelion har tack vare förvärvet av Caterva utvecklat Alelion Intelligent Energy System, AIES, ett patenterat och ledande mjukvarusystem inom energy management. Systemet har uppmärksammats för sina stora miljö- och effektivitetsmässiga fördelar av EU-organet European Institute of Innovation & Technology, EIT, som beviljat Alelion bidrag för den fortsatta utvecklingen. Tester av systemet genomförda hos kund visar att det i ett typiskt fall kan minska kundernas energikostnader med 30 procent och koldioxidutsläppen med hela 90 procent. Samtidigt ger det Alelion ännu bättre förståelse för kundens affär och möjligheterna att bidra till att utveckla den.

Satsar för tillväxt
Alelion genomför för närvarande offensiva satsningar för att ta en betydligt större roll på marknaden för litiumjonteknologion. En sådan satsning är bygget av vår nya fabrik på Hisingen i Göteborg, Sveriges första fabrik för storskalig produktion av litiumjonbatterier. En annan är det intensiva utvecklingsarbetet inom Caterva av AIES. Ett tredje är den viktiga lanseringen av våra nya batterier av generation 3 som beräknas ske i samband med att den nya fabriken drar igång sin produktion i slutet av första kvartalet nästa år.

Det här är satsningar som drar stora resurser och kräver mycket kapital, men det är också satsningar som ger oss helt andra och mycket bättre möjligheter att växa på vad som är och kommer att vara en av de absolut hetaste marknaderna under överskådlig framtid.

Daniel Troedsson, VD Alelion Energy Systems AB 

Viktiga händelser under tredje kvartalet

-Vid den årliga revisionen av Alelions kvalitetslednings- och miljöledningssystem, fick bolaget förnyad ISO-certifiering utan en enda anmärkning. Alelion erhöll genomgående mycket goda omdömen och i revisionsrapporten konstaterades inte en enda svaghet men däremot en lång rad starka punkter.

-Efter att årsstämman i Alelion Energy Systems AB den 30 maj 2018 beslutade om inrättande av incitamentsprogram för anställda i bolaget, har anställda förvärvat 161 500 teckningsoptioner (10,8%). Programmet var särskilt riktat mot de anställda i Tyskland som följde med vid förvärvet av tyska Caterva.

-Alelion får EU-stöd för utveckling av system för Alelion Intelligent Energy System, ett koncept och patenterad mjukvara för intelligenta energilösningar och har beviljats 60 000 EUR i bidrag av EU-organet European Institute of Innovation & Technology, EIT, för en fortsatt utveckling av Alelion Intelligent Energy System, AIES. Enligt EIT kan AIES få stor betydelse för arbetet med att skapa ett mer hållbart europeiskt energisystem med lägre utsläpp av koldioxid.

Viktiga händelser efter periodens utgång

-Som ett led i ett samarbetsavtal med en global fordonstillverkare har Alelion fått en order på högspänningsbatterier av litiumjontyp. Samarbetet omfattar både utvecklingsarbete och produkter och är i ett första skede under 2018 och 2019 värt 13 MSEK. Ordern är en viktig bekräftelse på bolagets position som ledande utvecklare och tillverkare av litiumjonbatterier för olika typer av industrifordon. Bolaget har tidigare framför allt jobbat med lågspänningsbatterier men med den här ordern tar Alelion ett viktigt steg mot affärer inom tyngre fordon som är ett stort men också delvis nytt segment för företaget.

-Alelion Energy Systems har tillsammans med Linköpings Tekniska Högskola lämnat in en patentansökan för en egenutvecklad metod för att avgöra kvalitén hos enskilda celler i ett litiumjonbatteri. Den utvecklade metoden kan mäta impedans på kort tid och med hög kvalitet. Den nu patentansökta metoden har utvecklats av Alelion och innebär ett genombrott när det gäller att fastställa kvalitén hos de olika cellerna i ett litiumjonbatteri.

Kommande informationstillfällen

2019-02-22: Bokslutskommuniké 2018

2019-04-26: Årsredovisning 2018

2019-05-23: Delårsrapport januari-mars 2019

2019-05-31: Årsstämma 2019

2019-08-28: Delårsrapport januari-juni 2019

2019-11-06: Delårsrapport januari-september 2019         

Revisorernas granskning

Denna bokslutsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

VDs försäkran

Verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Mölndal den 6 november 2018

Daniel Troedsson, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Daniel Troedsson tel +46 707 51 67 10, e-post: daniel.troedsson@alelion.com

CFO Peter Nyström, tel +46 730 70 19 69, e-post: peter.nystrom@alelion.com

Informationen i detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Alelion Energy Systems AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 6 november 2018.

Rapporten i helhet finns som en bilaga till detta mail eller att tillgå på: 

https://www.alelion.com/sv/investerare/finansiella-rapporter   

Om Alelion  

Alelion Energy Systems AB (publ) utvecklar och säljer litiumjonbatterier och energilagringssystem. Fokus är på segmentet materialhantering och batterier för gaffeltruckar för att ersätta dagens bly-syra-batterier och dieselmotorer. Litiumjontekniken är överlägsen bly-syra-tekniken i alla avseenden. 

Ett batteri med litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre hållbarhet och bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan. Företaget har idag en ledande position inom denna marknad. 

Alelion har beslutat bygga Sverige första fabrik för storskalig produktion av litiumjonbatterier för industrifordon. Fabriken kommer att ligga mitt i fordonsklustret på Hisingen i Göteborg och beräknas stå färdig i slutet av första kvartalet 2019. Läs mer på www.alelion.com 

Alelions största ägare är Pegroco Invest och Fouriertransform. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, tel: 08-503 000 50. 

VD Daniel Troedsson tel  46 707 51 67 10, e-post: daniel.troedsson@alelion.com

CFO Peter Nyström, tel 46 730 70 19 69, e-post: peter.nystrom@alelion.com

Alelion Energy Systems AB

Flöjelbergsgatan 14 C

SE-431 37 Mölndal

info@alelion.com

www.alelion.com

Org nr: 556710-7916

Taggar:

Om oss

Alelion Energy Systems AB är en ledande leverantör av industriella energilagringssystem baserade på litiumjonteknologi. Ett batteri med litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre livslängd och bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan. I takt med det växande klimathotet och det stora behovet av att ställa om till mer hållbara energisystem och mer hållbar energianvändning, har allt fler sektorer börjat undersöka möjligheterna med litumjonteknologin vilket öppnar nya marknader och segment för Alelion. Genom utvecklingen av smarta mjukvarubaserade styrsystem har det också vuxit fram nya affärsmöjligheter kopplade till litiumjonteknologin inom området energihantering, s k energy management, ett område där Alelion erbjuder lösningar. Alelions största ägare är Pegroco Invest och Fouriertransform. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, tel: 08-503 000 50.

Prenumerera

Dokument & länkar