Extra bolagsstämma i Alelion Energy Systems AB (publ)

Report this content

Stämman beslöt 2019-04-02, i enlighet med styrelsens förslag, att göra ändringar i bolagsordningen och att bemyndiga styrelsen att emittera aktier. Styrelsens förslag framgår nedan:

  • Beslut om ändringar i bolagsordningen

    Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändringar i bolagsordningen enligt följande:

4. Aktiekapital

Tidigare lydelse: Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 520 000 kronor och högst 2 080 000 kronor.

Ny lydelse: Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 980 000 kronor och högst 3 920 000 kronor.

5. Antal aktier

Tidigare lydelse: Antalet aktier ska vara lägst 26 000 000 och högst 104 000 000.

Ny lydelse: Antalet aktier ska vara lägst 49 000 000 och högst 196 000 000.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

  • Beslut om bemyndigande för styrelsen om att emittera aktier

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, inom ramen för bolagsordningens gränser för antalet aktier och aktiekapitalet, besluta om ökning av aktiekapitalet genom nyemission med företrädesrätt för aktieägarna till de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de äger innan nyemissionen. Emission får ske med bestämmelse kvittning eller i övrigt på villkor i enlighet med vad aktiebolagslagen föreskriver.

Syftet med bemyndigandet är att tillgodose Alelion Energy Systems ABs kapitalbehov, stärka bolagets balansräkning, genomföra investeringar för att förbättra bolagets effektivitet och konkurrenskraft samt återbetalning alternativt refinansiering av obligationslån.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Besluten i deras helhet

Besluten i deras helhet framgår av detta pressmeddelande.

För mer information, vänligen besök www.alelion.com eller kontakta:

Daniel Troedsson
VD, Alelion Energy Systems AB (publ)
Tel: +46 707 51 67 10
e-mail: daniel.troedsson@alelion.com

Om Alelion Energy Systems AB (publ)

Alelion Energy Systems AB är en ledande leverantör av industriella energilagringssystem baserade på litiumjonteknologi. Ett batteri med litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre livslängd och bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan.

I takt med det växande klimathotet och det stora behovet av att ställa om till mer hållbara energisystem och mer hållbar energianvändning, har allt fler sektorer börjat undersöka möjligheterna med litumjonteknologin vilket öppnar nya marknader och segment för Alelion. Genom utvecklingen av smarta mjukvarubaserade styrsystem har det också vuxit fram nya affärsmöjligheter kopplade till litiumjonteknologin inom området energihantering, s k energy management, ett område där Alelion erbjuder lösningar.

Alelion har beslutat bygga Sverige första fabrik för storskalig produktion av litiumjonbatterier för industrifordon. Fabriken kommer att ligga mitt i fordonsklustret på Hisingen i Göteborg och beräknas stå färdig under början av 2019. Läs mer på www.alelion.com

Alelions största ägare är Pegroco Invest och Fouriertransform. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, , e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

VD Daniel Troedsson tel  46 707 51 67 10, e-post: daniel.troedsson@alelion.com

Alelion Energy Systems AB

Sörredsbacken 4

SE-418 78 Göteborg

info@alelion.com

www.alelion.com

Org nr: 556710-7916

Prenumerera

Dokument & länkar