HUVUDÄGARE I ALELION HAR UTNYTTJAT SINA TECKNINGSOPTIONER

Pegroco Invest AB, Sammaj AB, Clean Invest AB och det statliga riskkapitalbolaget Fouriertransform AB, har samtliga utnyttjat de teckningsoptioner som de har i Alelion Energy Systems AB. De fyra huvudägarna äger tillsammans mer än 69 procent av röster och kapital i Alelion.

Optionerna är noterade på First North (ALELIO T01, ISIN kod: SE0008348171). Total utspädning från detta program kan bli maximalt 11,7%. G&W Fondkommission, Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm är Alelions Certified Adviser, tel: 08-503 000 50.

Villkor i korthet

  • För tre (3) teckningsoptioner har du rätt att teckna 1 ny aktie till kursen 7 kr.
  • Teckningsperioden för utnyttjande är 2-31oktober 2017.
  • Sista dag för handel med teckningsoptioner är den 27 oktober 2017.
  • Emissionskursen vid utnyttjande av optioner är 7,00 kr per aktie.

Teckningsoptioner som inte utnyttjats senast den 31 oktober 2017 förfaller värdelösa. För att förhindra att teckningsoptionerna förfaller värdelösa måste innehavaren antingen utnyttja sina teckningsoptioner senast den 31 oktober 2017 (observera att förvaltare kan ha tidigare sista svarsdag) eller sälja dem via First North.

Både anmälningssedel och likvid måste vara emissionsinstitutet Aktieinvest FK tillhanda senast den 31 oktober 2017, enligt instruktioner på anmälningssedeln. För innehavare som har sina teckningsoptioner hos förvaltare, ska utnyttjande istället ske i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

De fullständiga villkoren för ALELIO TO1, anmälningssedel för direktregistrerade innehavare (Innehav på konto via Euroclear) samt vidare instruktioner om hur du går tillväga finns tillgängliga på www.alelion.com

Kontaktuppgifter vid eventuella frågor

Om du har dina teckningsoptioner i en depå hos en förvaltare (t.ex. bank eller fondkommissionär) ska du i första hand kontakta din förvaltare med frågor.

Om du har dina teckningsoptioner direktregistrerade kan du vid frågor kontakta din bank eller:

Aktieinvest emittentservice:

Telefon: 08-50 65 17 95

e-post: emittentservice@aktieinvest.se 

Alelion Energy Systems AB (publ):

  

Peter Nyström, CFO

Telefon: 031-86 62 04

e-post: peter.nystrom@alelion.com

G&W Fondkommission

(Alelions Certified Adviser)

Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm

Telefon: 08-503 000 50

Om Alelion Energy Systems AB (publ)  

Alelion Energy Systems AB (publ) utvecklar och säljer litiumjonbatterier och energilagringssystem. Fokus är på segmentet materialhantering och batterier för gaffeltruckar för att ersätta dagens bly-syra-batterier och dieselmotorer. Litiumjontekniken är överlägsen bly-syra-tekniken i alla avseenden.

Ett batteri med litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre hållbarhet och bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan. Företaget har idag en ledande position inom denna marknad. Läs mer på www.alelion.com. Alelions största ägare är Fouriertransform och Pegroco Invest. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Alelion Energy Systems AB

Flöjelbergsgatan 14 C

SE-431 37 Mölndal

info@alelion.com

www.alelion.com

Org nr: 556710-7916

Om oss

Alelion Energy Systems AB är en ledande leverantör av industriella energilagringssystem baserade på litiumjonteknologi. Ett batteri med litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre livslängd och bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan. I takt med det växande klimathotet och det stora behovet av att ställa om till mer hållbara energisystem och mer hållbar energianvändning, har allt fler sektorer börjat undersöka möjligheterna med litumjonteknologin vilket öppnar nya marknader och segment för Alelion. Genom utvecklingen av smarta mjukvarubaserade styrsystem har det också vuxit fram nya affärsmöjligheter kopplade till litiumjonteknologin inom området energihantering, s k energy management, ett område där Alelion erbjuder lösningar. Alelions största ägare är Pegroco Invest och Fouriertransform. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, tel: 08-503 000 50.

Prenumerera

Dokument & länkar