Kommuniké från årsstämma i Alelion Energy Systems AB

Report this content

Alelion Energy Systems AB (publ) har hållit årsstämma den 27 april 2022. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman, samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen samt ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.

Årsstämman beslutade att bevilja envar av styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Beslut om disposition beträffande bolagets förlust

Årsstämman beslutade att den uppkomna förlusten jämte balanserad förlust skulle avräknas mot överkursfonden och att återstoden om 36 485 022 kronor skulle överföras i ny räkning.

Styrelseledamöter och revisorer

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra stämmovalda ledamöter utan suppleanter. Rune Nordlander valdes till ny styrelseledamot och Håkan Sandberg, Alf Blomqvist och Anders Björnberg omvaldes till ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Alf Blomqvist valdes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att bolaget ska ha en revisor. Årsstämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB med den auktoriserade revisorn Johan Palmgren som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med 750 000 kronor, varav 300 000 ska utgå till styrelsens ordförande och 150 000 kronor ska utgå vardera till övriga stämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget eller dotterbolag.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen m.m.

Årsstämman beslutade att anta de principer för tillsättning av valberedningens ledamöter och instruktioner för valberedningen som antogs 2021 att gälla oförändrat fram till att annat beslut fattas av bolagsstämman. Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter men bolaget ska svara för skäliga kostnader som är förenade med valberedningens uppdrag.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet respektive kan tillkomma genom utnyttjande av optioner och konvertering av konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet, får uppgå till högst 72 831 995 aktier, vilket vid fullt utnyttjande motsvarar en utspädning om cirka 20 procent av samtliga utestående aktier vid tidpunkten direkt efter emissionsbemyndigandets fulla utnyttjande.

Besluten i sin helhet

Protokoll tillsammans med besluten i sin helhet finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.alelion.com.

Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-27 15:59 CET.

VD Åsa Nordström  +46 702 90 18 58,
e-post: asa.nordstrom@alelion.com

CFO Christian Bergaust +46 702 93 50 40,
e-post: christian.bergaust@alelion.com

Styrelseordförande Alf Blomqvist +46 733 14 97 00,
e-post: alf@blomqvistunlimited.com

Om Alelion Energy Systems AB (publ)
Alelion utvecklar och tillverkar kundanpassade batterisystem baserade på litiumjonteknologi. Alelion hjälper kunderna att lyckas med sin elektrifiering av tunga off highway-fordon och ställa om till en mer hållbar energianvändning. Alelion investerar för att ligga i framkant och erbjuder den senaste beprövade teknologin, anpassad till kundernas och slutkundernas specifika behov. Alelion har sitt huvudkontor i Göteborg.  Alelion-aktien handlas via Nasdaq First North Growth Market (ALELIO).

We have and give the power to change. alelion.com

Alelions största ägare är Fouriertransform, Blomqvist Listed Sustainability och Pegroco Holding. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Alelion Energy Systems AB
Sörredsbacken 4, SE-418 78 Göteborg
info@alelion.com

Org nr: 556710-7916

Direktlänk till pressmeddelande.

Prenumerera