Kommuniké från Årsstämma i Alelion Energy Systems AB den 31 maj 2019

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman, alla i enlighet med inför stämman framlagda förslag. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen samt ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018.

Årsstämman beslutade att bevilja envar av styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Beslut om disposition beträffande bolagets förlust

Årsstämman beslutade att den uppkomna förlusten jämte balanserad förlust skulle avräknas mot överkursfonden och att återstoden om 31 072 133 kronor skulle överföras i ny räkning.

Styrelseledamöter och revisorer

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex stämmovalda ledamöter utan suppleanter. Jan Forsberg, Per Grunewald, Tommy Nilsson, Håkan Sandberg samt Karl Bergman omvaldes till ordinarie ledamöter och Lennart Sparud valdes genom nyval till ordinarie ledamot för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Den hittillsvarande ledamoten Anna Grönlund Krantz hade avböjt omval som ledamot.

Jan Forsberg omvaldes som styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant. Det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Det noterades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB meddelat att den auktoriserade revisorn Johan Palmgren kommer att kvarstå som bolagets huvudansvarige revisor.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med sammanlagt 850 000 kronor, varav 250 000 kronor till styrelsens ordförande, 150 000 kronor vardera till två av de stämmovalda ledamöterna och 100 000 kronor vardera till övriga stämmovalda ledamöter, förutsatt att de stämmovalda ledamöterna inte är anställda i bolaget eller dotterbolag.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen m.m.

Årsstämman beslutade att anta de principer för tillsättning av valberedningens ledamöter och instruktioner för valberedningen som antogs 2018 att gälla oförändrat intill nästa årsstämma. Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter men bolaget ska svara för skäliga kostnader som är förenade med valberedningens uppdrag.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Antalet aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet respektive kan tillkomma genom utnyttjande av optioner och konvertering av konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet, får uppgå till högst 14 750 000 aktier, vilket vid fullt utnyttjande motsvarar en utspädning om cirka tio procent av utestående aktier i bolaget Antalet aktier som maximalt får emitteras med stöd av bemyndigandet respektive kan tillkomma genom utnyttjande av optioner och konvertering av konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet kan komma att räknas om i händelse av att fondemission (med utgivande av nya aktier), split eller sammanläggning inträffar i bolaget. Emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller genom betalning med apportegendom eller genom kvittning. Motivet till förslaget och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjliggöra en accelererad expansion och utveckling av bolaget, dess marknad och produkter exempelvis genom förvärv av bolag, rörelse eller tillgångar där betalning helt eller delvis ska ske med nyemitterade aktier och/eller att möjliggöra för styrelsen att snabbt anskaffa kapital till sådana förvärv.

Beslutet i sin helhet

Beslutet i sin helhet finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.alelion.com.

För mer information, vänligen besök www.alelion.com eller kontakta

Daniel Troedsson

VD, Alelion Energy Systems AB (publ)
Tel: +46 707 51 67 10
e-mail: daniel.troedsson@alelion.com

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 12 juni 2019 kl. 16:00 CET.

Om Alelion Energy Systems AB (publ)

Alelion bildades 2006 och har idag utvecklats till att vara leverantör av applikationsanpassade litiumjonbaserade energilagringssystem till tillverkare av industritruckar och specialfordon samt att kunna leverera högteknologiska energy management-lösningar.

I takt med det växande klimathotet och det stora behovet av att ställa om till mer hållbara energisystem och mer hållbar energianvändning, har allt fler sektorer börjat undersöka möjligheterna med litumjonteknologin vilket öppnar nya marknader och segment för Alelion. Genom utvecklingen av smarta mjukvarubaserade styrsystem har det också vuxit fram nya affärsmöjligheter kopplade till litiumjonteknologin inom området energihantering, s.k. energy management, ett område där Alelion erbjuder lösningar.

Alelions största ägare är Pegroco Invest och Fouriertransform. Alelion aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, , e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

VD Daniel Troedsson tel  +46 707 51 67 10, e-post: daniel.troedsson@alelion.com

Alelion Energy Systems AB

Sörredsbacken 4

SE-418 78 Göteborg

info@alelion.com

www.alelion.com

Org nr: 556710-7916

Om oss

Alelion Energy Systems AB är en ledande leverantör av industriella energilagringssystem baserade på litiumjonteknologi. Ett batteri med litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre livslängd och bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan. I takt med det växande klimathotet och det stora behovet av att ställa om till mer hållbara energisystem och mer hållbar energianvändning, har allt fler sektorer börjat undersöka möjligheterna med litumjonteknologin vilket öppnar nya marknader och segment för Alelion. Genom utvecklingen av smarta mjukvarubaserade styrsystem har det också vuxit fram nya affärsmöjligheter kopplade till litiumjonteknologin inom området energihantering, s k energy management, ett område där Alelion erbjuder lösningar. Alelions största ägare är Pegroco Invest och Fouriertransform. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, tel: 08-503 000 50.

Prenumerera

Dokument & länkar