Kommuniké från årsstämman 2023 i Alelion Energy Systems AB

Report this content

Nedan redovisas de väsentliga beslut som fattades vid årsstämman tidigare idag den 16 juni 2023 i Alelion Energy Systems AB (”Alelion”). Stämman hölls i Alelions lokaler i Göteborg. Samtliga beslut fattades i överensstämmelse med styrelsens och valberedningens förslag såsom de presenterats i kallelsen till årsstämman.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2022.

Utdelning

Stämman beslutade att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2022.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Val av styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade att genom omval välja Anders Björnberg, Håkan Sandberg, Alf Blomqvist och Rune Nordlander till styrelseledamöter. Alf Blomqvist omvaldes till styrelseordförande.

Det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som revisor. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Åsa Önfelt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Valberedningen

Stämman fastställde de principer för valberedningens tillsättning och instruktioner för valberedningen som antogs vid årsstämman 2022 att oförändrat gälla intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämma. Stämman beslutade vidare att bolaget ska svara för skäliga kostnader som är förenade med valberedningens uppdrag och att ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

Arvode till styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade att ett fast arvode om sammanlagt 750 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, varav 300 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 150 000 kronor ska utgå vardera till övriga stämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget eller dotterbolag samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Antalet aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet respektive kan tillkomma genom utnyttjande av optioner och konvertering av konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet, får uppgå till högst 75 331 994 aktier, vilket vid fullt utnyttjande motsvarar en utspädning om cirka 20 procent.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med nedan.

Tidigare lydelser

1. Firma

Bolagets firma är Alelion Energy Systems AB. Bolaget är publikt (publ).

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 2 947 695,36 kronor och högst 11 790 781,44 kronor.

5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 147 384 750 stycken och högst 589 539 000 stycken.

Nya lydelser

1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Alelion Energy Systems AB. Bolaget är publikt (publ).

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 12 000 000 kronor och högst 48 000 000 kronor.

5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 600 000 000 och högst 2 400 000 000.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier

Stämman beslutade om efterföljande godkännande av styrelsens beslut den 16 maj 2023 om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare i enlighet med villkoren i kallelse till årsstämman.

VD Åsa Nordström  +46 702 90 18 58,
e-post: asa.nordstrom@alelion.com

CFO Christian Bergaust +46 702 93 50 40,
e-post: christian.bergaust@alelion.com

Styrelseordförande Alf Blomqvist +46 733 14 97 00,
e-post: alf@blomqvistunlimited.com

Direktlänk till pressmeddelande.

Om Alelion Energy Systems AB (publ)

Alelion utvecklar och tillverkar batterilösningar och system baserade på litiumjonteknologi i Sveriges första storskaliga batterifabrik. Alelion hjälper kunderna att lyckas med sin elektrifiering av off highway-fordon och att ställa om till en mer hållbar energianvändning. Alelion investerar för att ligga i framkant och erbjuder den senaste beprövade teknologin, anpassad till kundernas och slutkundernas specifika behov. Alelion har sitt huvudkontor i Göteborg. Alelion-aktien handlas via Nasdaq First North Growth Market (ALELIO).
We give the power to take climate action. alelion.com

Alelions största ägare är Fouriertransform, Blomqvist Listed Sustainability och Pegroco Holding. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

 

Alelion Energy Systems AB
Sörredsbacken 4, SE-418 78 Göteborg
info@alelion.com

Org nr: 556710-7916

Direktlänk till pressmeddelande.