Offentliggörande av prospekt

Report this content

Alelion Energy Systems AB (Publ) offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen samt ny finansiell information om kapitalstruktur och nettoskuldsättning per 31 mars 2019

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

Göteborg – 7 maj 2019 - Prospektet avseende Alelion Energy Systems AB (publ) ("Alelion") företrädesemission om 134,6 miljoner kronor godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 7 maj 2019 och finns nu tillgängligt på Alelions hemsida, www.alelion.com, samt på Carnegies hemsida, www.carnegie.se.

Anmälningssedlar för teckning utan stöd av teckningsrätter hålls tillgängliga på Alelions respektive Carnegies hemsida från och med teckningstidens första dag (8 maj 2019).

Kapitalisering och skuldsättning per 31 mars 2019

Prospektet innehåller viss ny finansiell information i form av Alelions kapitalstruktur och nettoskuldsättning per den 31 mars 2019 på konsoliderad nivå. Av tabellerna framgår räntebärande skuldsättning. Informationen i dessa tabeller är inte reviderad eller granskad av revisor, om inget annat anges specifikt. Eget kapital per 31 december 2018 uppgick till 66,2 miljoner kronor. Den finansiella nettoskuldsättningen per 31 december 2019 uppgick till 93,5 miljoner kronor. Nedanstående tabeller återger denna information.

Kapitalisering och skuldsättning

TSEK                                                                                                          31 mar 2019

Kortfristiga skulder                                                                                                                                                                 

Mot borgen                                                                                                                    -

Mot säkerhet                                                                                                     53 911

Blancokrediter B                                                                                                  50 000

Summa kortfristiga skulder                                                                            103 911

Långfristiga skulder                                                                                                                                                               

Mot borgen C                                                                                                       30 000

Mot säkerhet                                                                                                                 -

Blancokrediter                                                                                                          593

Summa långfristiga skulder (inkl garantireserv)                                            30 593

Eget kapital                                                                                                                                                                              

a. Aktiekapital                                                                                                           983

b. Reservfond                                                                                                                -

c. Andra reserver D                                                                                              65 266

Summa eget kapital (exkl periodens vinst/förlust) D, E                                   66 249

Summa eget kapital och skuldsättning D                                                       200 752

Förklaringar av noter:

A           Posten består av ett obligationslån om 50 MSEK jämte upplupen ränta samt kortfristig del av ett lån från Almi. Obligationslånet är säkerställt genom företagshypotek om 52,5 MSEK och Almilånet genom företagshypotek om 3,5 MSEK.

B           Poster består av ett ägarlån om 50 MSEK exklusive upplupen ränta.

C           Posten består av ett lån från Swedbank om 30 MSEK. Banklånet är säkerställt genom ett borgensåtagande från aktieägare om 30 MSEK.

E           Posten består av posten "Summa eget kapital" i Alelions balansräkning per 31 december 2018 enligt årsredovisningen för 2018. Posten är reviderad.

D           Tar ej hänsyn till Alelions resultat under perioden 1 januari – 31 mars 2019.

Nettoskuldsättning

TSEK                                                                                                                  31 mar 2019

A. Kassa                                                                                                                                -

B. Likvida medel                                                                                                           41 006

C. Lätt realiserbara värdepapper                                                                                           -

D. Summa likviditet (A)+(B)+(C)                                                                                41 006

E. Kortfristiga fordringar                                                                                                     -

F. Kortfristiga bankskulder                                                                                          102 725

G. Kortfristig del av långfristiga skulder                                                                          1 186

H. Andra kortfristiga skulder                                                                                                   -

I. Summa kortfristiga skulder (F)+(G)+(H)                                                               103 911

J. Netto kortfristig skuldsättning (I)-(E)-(D)                                                               62 905

K. Långfristiga banklån                                                                                                  30 000

L. Emitterade obligationer                                                                                                       -

M. Andra långfristiga lån                                                                                                     593

N. Summa Långfristiga skulder (K)+(L)+(M)                                                              30 593

O. Nettoskuldsättning (J)+(N)                                                                                     93 497

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB och Redeye AB är finansiella rådgivare och Roschier Advokatbyrå AB är juridisk rådgivare i samband med företrädesemissionen och kvittningsemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Troedsson                      

CEO                                 
Alelion Energy Systems AB             
0707-51 67 10
e-mail: daniel.troedsson@alelion.com

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 7 maj 2019 kl. 15.15 CET

Om Alelion Energy Systems AB (publ)

Alelion bildades 2006 och har idag utvecklats till att vara leverantör av applikationsanpassade litiumjonbaserade energilagringssystem till tillverkare av industritruckar och specialfordon samt att kunna leverera högteknologiska energy management-lösningar.

I takt med det växande klimathotet och det stora behovet av att ställa om till mer hållbara energisystem och mer hållbar energianvändning, har allt fler sektorer börjat undersöka möjligheterna med litumjonteknologin vilket öppnar nya marknader och segment för Alelion. Genom utvecklingen av smarta mjukvarubaserade styrsystem har det också vuxit fram nya affärsmöjligheter kopplade till litiumjonteknologin inom området energihantering, s.k. energy management, ett område där Alelion erbjuder lösningar. Alelions största ägare är Pegroco Invest och Fouriertransform. Alelion aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, , e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Alelion Energy Systems AB (publ) (”Alelion”) i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Alelion kommer endast att ske genom det prospekt Alelion offentliggör idag.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i annat land än Sverige. I andra medlemsländer i EES som har implementerat Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) kan ett erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektdirektivet samt varje relevant implementeringsåtgärd (inklusive åtgärd för implementering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/73/EU).

Ett investeringsbeslut med anledning av företrädesemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Alelion och de emitterade aktierna. Sådan information har inte varit föremål för någon oberoende verifiering av Global Coordinator (enligt definition nedan) eller Co-Lead Manager (enligt definition nedan). Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Detta pressmeddelande avser inte identifiera de risker (direkta eller indirekta) som är förknippade med en investering i Alelion eller de nyemitterade aktierna.

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Alelion anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Alelion kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

I samband med erbjudande av nya aktier, kan var och en av Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Global Coordinator”) och Redeye AB (”Co-Lead Manager”) och var och en av till dem närstående bolag agera som investerare för egen räkning och ta huvudposition i nya aktier och i den egenskapen behålla, förvärva, eller avyttra de nya aktierna för egen räkning. Därutöver kan var och en av dem och deras närstående bolag ingå finansiella arrangemang (inklusive swapavtal) med investerare i samband med vilka var och en av dem (eller deras närstående bolag) från tid till annan kan förvärva, inneha eller avyttra aktier. Vare sig Global Coordinator eller Co-Lead Manager eller deras närstående bolag avser upplysa om omfattningen av sådana investeringar eller transaktioner annat än i enlighet med legala eller regulatoriska skyldigheter att göra så.

Ingen av Global Coordinator eller Co-Lead Manager, till dem närstående bolag eller deras respektive styrelseledamöter, funktionärer, anställda, rådgivare eller agenter accepterar någon skyldighet eller något ansvar överhuvudtaget för eller lämnar någon uppgift eller garanti, uttrycklig eller underförstådd, avseende riktigheten, korrektheten eller fullständigheten av informationen i detta pressmeddelande (eller om någon information har utelämnats från pressmeddelandet) eller någon annan information relaterad till Alelion eller dess närstående bolag, oavsett om de är skriftliga, muntliga eller i visuell eller elektronisk form, och oavsett hur de överförs eller görs tillgängliga, för någon förlust överhuvudtaget som uppstår vid användning av detta pressmeddelande eller dess innehåll eller annars uppstår i samband därmed.

Ingen av Alelion, Global Coordinator eller Co-Lead Manager eller till dem närstående bolag eller deras respektive styrelseledamöter, funktionärer, anställda, rådgivare eller agenter åtar sig något ansvar, utöver vad som följer av lag, för att uppdatera, komplettera, revidera eller hålla informationen i detta pressmeddelande aktuell eller tillhandahålla mottagaren härav av ytterligare information som kan uppstå i samband därmed. Både Global Coordinator eller Co-Lead Manager arbetar exklusivt för Alelion och ingen annan i samband med detta offentliggörande eller en framtida transaktion i samband härmed. Global Coordinator och Co-Lead Manager och deras närstående bolag kommer inte att betrakta någon annan person (oavsett om den är mottagare av detta meddelande eller inte) som en klient eller vara skyldig till någon annan än Alelion att tillhandahålla det skydd som ges dess klienter eller för att ge råd i samband med innehållet i detta meddelande eller annan transaktion, omständighet eller arrangemang refererad till i detta meddelande.

*******

Maj 2019
Alelion Energy Systems AB (publ)
Styrelsen

Prenumerera

Dokument & länkar