Stor anslutning när anställda i Alelion förvärvar 1 277 000 teckningsoptioner inom ramen för incitamentsprogram

Efter att den extra bolagsstämman i Alelion Energy Systems AB den 12 december 2017 beslutade om inrättande av incitamentsprogram 2017/2018 för anställda i bolaget, har anställda förvärvat 1 277 000 teckningsoptioner (85,1%). 

Enligt stämmans beslut emitterades 1 500 000 teckningsoptioner till dotterbolaget Alelion Crew AB där anställda nu har förvärvat 1 277 000 teckningsoptioner (85,1%) på följande huvudsakliga villkor:

  • Varje option ge rätt att under perioden fr.o.m. den 1 januari 2021 t.o.m. den 29 januari 2021 teckna en ny aktie i bolaget mot kontant betalning om 15 kronor. 
  • Förvärv av option (deltagande i incitamentsprogrammet) förutsätter att den anställde vid såväl erbjudandetidpunkten som förvärvstidpunkten är fast anställd och inte sagt upp sig eller blivit uppsagd.
  • Förvärv av optioner har skett mot kontant betalning motsvarande optionens marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten enligt Black & Scholes-formeln, vilket per den 20 december 2017 fastställts till 0,11 kronor per option av en oberoende värderingsman.

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Troedsson                                                 
CEO                                                                         
Alelion Energy Systems AB                                 
0707-51 67 10                                         

Om Alelion Energy Systems AB (publ)

Alelion Energy Systems AB (publ) utvecklar och säljer litiumjonbatterier och energilagringssystem. Fokus är på segmentet materialhantering och batterier för gaffeltruckar för att ersätta dagens bly-syra-batterier och dieselmotorer. Litiumjontekniken är överlägsen bly-syra-tekniken i alla avseenden.

Ett batteri med litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre hållbarhet och bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan. Företaget har idag en ledande position inom denna marknad. Läs mer på www.alelion.com

Alelions största ägare är Fouriertransform och Pegroco Invest. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Alelion Energy Systems AB

Flöjelbergsgatan 14 C

SE-431 37 Mölndal

info@alelion.com

www.alelion.com

Org nr: 556710-7916

Prenumerera

Dokument & länkar