Erbjudandehandling avseende Alexions rekommenderade kontanta uppköpserbjudande till aktieägarna i Wilson Therapeutics offentliggjord

ERBJUDANDET SOM HÄNVISAS TILL I DETTA PRESSMEDDELANDE LÄMNAS INTE, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDET ENLIGT TILLÄMPLIGA LAGAR OCH REGLER I SÅDAN JURISDIKTION SKULLE VARA FÖRBJUDET. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE TILL (OCH ACCEPTER GODKÄNNS INTE FRÅN) PERSONER I DESSA LÄNDER ELLER PERSONER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ACCEPT AV ERBJUDANDET SKULLE KRÄVA YTTERLIGARE DOKUMENTATION, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

AKTIEÄGARE I USA HÄNVISAS TILL AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION TILL AMERIKANSKA AKTIEÄGARE" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Alexion Pharmaceuticals, Inc.[1]) ("Alexion"), genom Alexion Pharma Nordics Holding AB[2]) (“Alexion Sweden”), offentliggjorde den 11 april 2018 ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Wilson Therapeutics AB ("Wilson Therapeutics") om förvärv av samtliga utestående aktier i Wilson Therapeutics till ett pris om 232 kr kontant per aktie ("Erbjudandet").

Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Erbjudandehandlingen finns tillgänglig på Alexions hemsida (www.alexion.com, http://ir.alexion.com/acquisitions.cfm) och DNB Markets hemsida (www.dnb.no/emisjoner) samt kommer att finnas tillgänglig på svenska på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se). Erbjudandehandlingen, förtryckt anmälningssedel och svarskuvert kommer att distribueras till aktieägare som var direktregistrerade aktieägare i Wilson Therapeutics den 23 april 2018.

Acceptperioden för Erbjudandet inleds den 25 april 2018 och avslutas den 23 maj 2018 (men kan komma att förlängas). Utbetalning av likvid beräknas påbörjas omkring den 30 maj 2018, under förutsättning att villkoren för Erbjudandets fullföljande dessförinnan uppfyllts eller Alexion Sweden i annat fall beslutar att fullfölja Erbjudandet.

Kontaktinformation
Alexion Pharmaceuticals, Inc.

Investerare:
Susan Altschuller, PhD, +1 (475)-230-3534, susan.altschuller@alexion.com

Media:
Kim Diamond, +1 (475)-230-3775, kim.diamond@alexion.com

Information finns även tillgänglig på Alexions hemsida, www.alexion.com, http://ir.alexion.com/acquisitions.cfm

Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2018 kl. 15.00 (CET).

VIKTIG INFORMATION  

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan den svenskspråkiga originaltexten och den engelskspråkiga översättningen ska den svenskspråkiga originalversionen äga företräde.

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att en ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där distribution eller erbjudande skulle förutsätta att några ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet – Alexion Sweden kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av Erbjudandet som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers hjälpmedel, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Detta inbegriper men är inte begränsat till telefax, e-post, telex, telefon och internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet, på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Följaktligen kommer inte och ska inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas in i eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller till en person som är från, befinner sig i eller är bosatt i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Varje försök till överlåtelse av aktier i Erbjudandet som direkt eller indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är ogiltigt och varje försök att överlåta aktier av en person som befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktioner inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika är ogiltigt och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i Erbjudandet kommer att intyga att de inte är från, befinner sig i eller deltar i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, samt att de inte på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är från, befinner sig i eller ger en order om att delta i sådant erbjudande från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Alexion Sweden kommer inte att tillhandahålla något vederlag från Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Viktig information till amerikanska aktieägare


Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande avser värdepapper i Wilson Therapeutics, ett svenskt aktiebolag. Erbjudandet lämnas i USA i enlighet med ett undantag från amerikanska anbudsförfaranderegler under Rule 14d-1(d) enligt U.S. Securities Exchange Act från 1934 ("U.S. Exchange Act"), i enlighet med Section 14(e) i U.S. Exchange Act och i övrigt i enlighet med de regler som följer av svensk lag. Erbjudandet kommer således att regleras av andra offentliggörande- och förfaranderegler, innefattande rätten att återkalla lämnad accept, tidplan för Erbjudandet, förfarande för redovisning av likvid samt tidpunkt för betalning, än de som följer av amerikanska lagar och regler avseende offentliga uppköpserbjudanden.

Det kan vara förenat med svårigheter för amerikanska aktieägare att göra gällande rättigheter och krav enligt federal värdepapperslagstiftning eftersom Wilson Therapeutics och Alexion Sweden har säte utanför USA och samtliga eller vissa av deras styrelseledamöter eller företrädare har hemvist utanför USA. Det är inte säkert att amerikanska aktieägare kan stämma ett icke-amerikanskt bolag eller dess styrelseledamöter eller företrädare i en domstol utanför USA för överträdelser av amerikansk värdepapperslagstiftning. Vidare kan det vara förenat med svårigheter att tvinga ett icke-amerikanskt bolag eller dess dotterbolag att rätta sig efter ett amerikanskt domslut.

Erhållandet av likvid av amerikanska aktieägare, i enlighet med Erbjudandet, kan utgöra en beskattningsbar transaktion i egenskap av en federal inkomstskatt enligt gällande amerikansk och lokal, likväl som utländsk och övrig, skattelagstiftning. Varje aktieägare uppmanas att samråda med sin oberoende professionella rådgivare angående skattekonsekvenserna av Erbjudandet.

I enlighet med svensk lagstiftning och praxis och i enlighet med Rule 14e-5(b) i U.S. Exchange Act, kan Alexion Sweden och dess närstående eller mäklare (i egenskap av representanter för Alexion Sweden eller, från fall till fall, dess närstående) från tid till annan, vid sidan av Erbjudandet, direkt eller indirekt, köpa eller arrangera köp utanför USA, av aktier i Wilson Therapeutics, som är föremål för Erbjudandet, eller andra värdepapper som kan konverteras till, utbytas mot eller utnyttjas för teckning av sådana aktier före eller under Erbjudandets acceptperiod. Dessa förvärv kan ske antingen på den öppna marknaden till rådande priser eller i transaktioner utanför marknaden till förhandlade priser. I den utsträckning information om sådana köp eller arrangemang om sådana köp offentliggörs i Sverige, kommer informationen att offentliggöras för amerikanska aktieägare i Wilson Therapeutics. Vidare kan Alexion Sweden finansiella rådgivare också komma att delta i normal handel avseende värdepapper i Wilson Therapeutics, vilket kan inkludera köp eller arrangemang avseende köp av sådana värdepapper.

Med "USA" avses i detta avsnitt Amerikas förenta stater (dess territorier och besittningar, alla stater i USA och Columbiadistriktet).

Framtidsinriktad information  

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra prognoser samt om fördelar med Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan vanligtvis, men inte alltid, identifieras genom användningen av ord såsom "bedöms", "förväntas" eller "tros", eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är till sin natur förknippad med risk och osäkerhet, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, av vilka flera ligger utom Alexion Swedens kontroll,kan faktiska resultatkomma att avvika avsevärt från de resultat som anges eller antyds i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast per den dagen den lämnades och Alexion Sweden har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera den, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden, förutom enligt vad som krävs av lagstiftning och annan reglering.


[1] “Alexion” avser ett bolag registrerat i Delaware med org.nr. 2286486 och med registrerad adress 100 College St, New Haven, CT 06510, USA.

[2] ”Alexion Sweden” avser det nybildade svenska aktiebolaget Alexion Pharma Nordics Holding AB, org. nr. 559097-5495 med registrerad adress c/o Advokatfirman Cederquist KB, Box 1670, 111 96 Stockholm, Sverige.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar