Alfa Laval AB (publ) Delårsrapport 1 april - 30 juni 2020

Kostnadsprogram säkerställer lönsamheten

  • Orderingången på ungefär samma nivå som föregående år.
  • Justerade EBITA marginalen förbättrades till 17,2 % supporterat av kostnadsbesparingsprogrammet.
  • Starkt likviditetsfokus under kvartalet ökade kassaflödet från rörelseverksamheten med SEK 2,2 miljarder.
  • Ett rekommenderat uppköpserbjudande om SEK 18 miljarder avseende Neles offentliggjordes den 13 juli.

Sammanfattning

Andra kvartalet

Orderingången var oförändrad* om MSEK 9 749 (10 025).
Nettoomsättningen minskade med 6 procent* till MSEK 10 455 (11 339).
Justerad EBITA**: MSEK 1 802 (1 870).
Justerad EBITA-marginal**: 17,2 (16,5) procent.
Resultat efter finansiella poster: MSEK 1 720 (1 832).
Nettoresultat: MSEK 1 296 (1 412).
Resultat per aktie: SEK 3,07 (3,36).
Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 2 844 (609).
Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK 60 (95).
Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande poster: MSEK - (196).

Första halvåret

Orderingången minskade med 3 procent* till MSEK 21 626 (22 238).
Nettoomsättningen minskade med 2 procent* till MSEK 21 045 (21 497).
Justerad EBITA**: MSEK 3 552 (3 598).
Justerad EBITA-marginal**: 16,9 (16,7) procent.
Resultat efter finansiella poster: MSEK 3 106 (3 454).
Nettoresultat: MSEK 2 320 (2 637).
Resultat per aktie: SEK 5,50 (6,26).
Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 3 803 (1 584).
Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK 150 (190).
Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande poster: MSEK - (196).
Avkastning på sysselsatt kapital (%) **: 22,5 (22,2).
Nettoskuld jämfört med EBITDA, ggr **: 0,58 (1,30).

* Exklusive valutaeffekter. ** Alternativa nyckeltal.

 

Utsikter för det tredje kvartalet

”Vi förväntar att efterfrågan i det tredje kvartalet blir något lägre än i det andra kvartalet.”
Tidigare publicerade utsikter (23 april 2020): ”Vi förväntar att efterfrågan i det andra kvartalet blir lägre än i det första kvartalet.”

Q2 2020 rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Denna information är sådan information som Alfa Laval AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli 2020 klockan 7.30 CET.
 

För mer information kontakta:

Peter Torstensson
Senior Advisor
Tel: +46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31
E-post: peter.torstensson@alfalaval.com 

Joel Davidsson
Ställföreträdande Investor Relations Manager
Tel: +46 46 36 77 72
Mobil: +46 730 35 46 03
E-post: joel.davidsson@alfalaval.com

Alfa Laval AB (publ)
Box 73
221 00 Lund
Sverige 

Organisationsnummer: 556587-8054 

Taggar:

Om oss

Alfa Laval är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål. Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag. Helt i linje med vårt motto Advancing better ™. Alfa Laval har cirka 17 500 anställda och hade 2019 en omsättning på cirka 46,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX.

Prenumerera

Dokument & länkar