Alfa Laval AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2019

Stark orderingång i Q1

  •  Efterfrågan låg kvar på en hög nivå inom de flesta av Alfa Lavals slutmarknader.
  •  Orderingången nådde en ny rekordnivå på SEK 12,2 miljarder.
  •  Orderingången för Marine växte 51 %, främst drivet av miljösystem.
  •  Fortsatt god efterfrågan inom Energy-divisionens slutmarknader.
  •  Rörelsemarginalen för Food & Water var 16,6 %, drivet av högre nettoomsättning och en positiv mix.
  •  Den justerade EBITA marginalen nådde 17 % och resultatet i alla divisioner förbättrades. God kostnadskontroll inom försäljning och administration bidrog.
  •  Resultatet per aktie ökade med 16 % till SEK 2,90.

Sammanfattning 

Första kvartalet

Orderingången ökade med 16 procent* till MSEK 12 213 (10 025).
Nettoomsättningen ökade med 9 procent* till MSEK 10 158 (8 851).
Justerad EBITA**: MSEK 1 728 (1 497).
Justerad EBITA-marginal**: 17,0 (16,9) procent.
Resultat efter finansiella poster: MSEK 1 622 (1 469).
Nettoresultat: MSEK 1 225 (1 049). 
Resultat per aktie: SEK 2,90 (2,49).
Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 959 (666).
Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK 95 (35).
Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande poster: MSEK - (67)
Avkastning på sysselsatt kapital (%) **: 21,9 (18,5)
Nettoskuld jämfört med EBITDA, ggr **/***: 1,19 (1,22)

* Exklusive valutaeffekter. ** Alternativa nyckeltal.
*** Nettoskuld jämfört med EBITDA för Q1 2019 exklusive IFRS 16 påverkan: 0,84.

Utsikter för det andra kvartalet

”Vi förväntar att efterfrågan i det andra kvartalet blir något lägre än i det första kvartalet.”

Tidigare publicerade utsikter (5 februari 2019): ”Vi förväntar att efterfrågan i det första kvartalet blir något högre än i det fjärde kvartalet.”

Utdelning

Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om SEK 5,00 (4,25) per aktie.

Q1 2019 rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Denna information är sådan information som Alfa Laval AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2019 klockan 12.45 CET.

För mer information kontakta:

Peter Torstensson
Senior Vice President, Communications
Tel: +46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31
E-post: peter.torstensson@alfalaval.com
 

Gabriella Grotte,
Investor Relations Manager
Tel: +46 46 36 74 82,
Mobil: +46 709 78 74 82,
E-post: gabriella.grotte@alfalaval.com
 

Alfa Laval AB (publ)
Box 73
221 00 Lund
Sverige
 

Organisationsnummer: 556587-8054

Taggar:

Om oss

Alfa Laval är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål. Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag. Helt i linje med vårt motto Advancing better ™. Alfa Laval har cirka 16 700 anställda och hade 2020 en omsättning på cirka 41,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX.

Prenumerera

Dokument & länkar