Alfa Laval AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2020

Stabilt första kvartal

  • Det finansiella utfallet under det första kvartalet var stabilt.
  • Leveranserna till våra kunder har fortsatt med begränsade störningar.
  • Kostnadsbesparingsprogrammet om 1 miljard SEK följer planen.
  • Bolagets långsiktiga finansiering har säkerställts.
  • Den svagare globala ekonomin förväntas ha en negativ påverkan på Alfa Laval från och med Q2.

Första kvartalet

Orderingången minskade med 4 procent* till MSEK 11 877 (12 213).
Nettoomsättningen ökade med 2 procent* till MSEK 10 590 (10 158).
Justerad EBITA**: MSEK 1 750 (1 728).
Justerad EBITA-marginal**: 16,5 (17,0) procent.
Resultat efter finansiella poster: MSEK 1 386 (1 622).
Nettoresultat: MSEK 1 024 (1 225).
Resultat per aktie: SEK 2,43 (2,90).
Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 959 (975).
Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK 90 (95).
Avkastning på sysselsatt kapital (%) **: 23,0 (21,9)
Nettoskuld jämfört med EBITDA, ggr **: 0.87 (1,19)
* Exklusive valutaeffekter. ** Alternativa nyckeltal.

 

Utsikter för det andra kvartalet

”Vi förväntar att efterfrågan i det andra kvartalet blir lägre än i det första kvartalet.”
Tidigare publicerade utsikter (4 februari 2020): ”Vi förväntar att efterfrågan i det första kvartalet blir ungefär samma som i det fjärde kvartalet.”

Utdelning
Styrelsen har dragit tillbaka utdelningsförslaget för 2019 för att bibehålla likvida medel. 

Q1 2020 rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Denna information är sådan information som Alfa Laval AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2020 klockan 12.45 CET.

 

För mer information kontakta:

Peter Torstensson
Senior Vice President, Communications
Tel: +46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31
E-post: peter.torstensson@alfalaval.com 

Joel Davidsson, Ställföreträdande Investor Relations Manager
Tel: +46 46 36 77 72
Mobil: +46 730 35 46 03
E-post: joel.davidsson@alfalaval.com

Alfa Laval AB (publ)
Box 73
221 00 Lund
Sverige 

Organisationsnummer: 556587-8054
 

 

 

Om oss

Alfa Laval är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål. Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag. Helt i linje med vårt motto Advancing better ™. Alfa Laval har cirka 17 500 anställda och hade 2019 en omsättning på cirka 46,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX.

Prenumerera

Dokument & länkar