Alfa Laval AB (publ) Delårsrapport 1 juli - 30 september 2019

Report this content

Stark fakturering och vinst i Q3

  • Både fakturering och rörelseresultat nådde rekordnivåer, drivet av en stark utveckling i alla divisioner.
  • Orderingången minskade något, men efterfrågan var fortsatt hög i de flesta slutmarknader.
  • Fortsatt stark tillväxt för serviceorder, plus 14 procent under kvartalet.
  • Fortsatt hög takt i produktlanseringsprogrammet, F&U ökade 17 procent.
  • Resultatet per aktie ökade med 34 procent.

Sammanfattning

Tredje kvartalet

Orderingången minskade med 10 procent* till MSEK 10 728 (11 357).
Nettoomsättningen ökade med 15 procent* till MSEK 12 056 (10 131).
Justerad EBITA**: MSEK 2 141 (1 736).
Justerad EBITA-marginal**: 17,8 (17,1) procent.
Resultat efter finansiella poster: MSEK 1 907 (1 458).
Nettoresultat: MSEK 1 447 (1 074).
Resultat per aktie: SEK 3,43 (2,56).
Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 1 247 (1 350).
Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK 85 (50).
Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande poster: MSEK -5 (39).

Nio första månaderna

Orderingången minskade med 6 procent* till MSEK 32 966 (33 444).
Nettoomsättningen ökade med 10 procent* till MSEK 33 553 (29 457).
Justerad EBITA**: MSEK 5 739 (4 931).
Justerad EBITA-marginal**: 17,1 (16,7) procent.
Resultat efter finansiella poster: MSEK 5 361 (4 426).
Nettoresultat: MSEK 4 084 (3 240).
Resultat per aktie: SEK 9,69 (7,70).
Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 2 831 (3 393).
Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK 275 (5).
Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande poster: MSEK 191 (137).
Avkastning på sysselsatt kapital (%) **: 22,5 (22,1).
Nettoskuld jämfört med EBITDA, ggr **/***: 1,13 (1,08).

* Exklusive valutaeffekter.
** Alternativa nyckeltal.
*** Nettoskuld jämfört med EBITDA för nio första månaderna 2019 exklusive IFRS 16 påverkan: 0,82.


Utsikter för det fjärde kvartalet

”Vi förväntar att efterfrågan i det fjärde kvartalet blir något högre än i det tredje kvartalet.”
Tidigare publicerade utsikter (17 juli 2019): ”Vi förväntar att efterfrågan i det tredje kvartalet blir något högre än i det andra kvartalet.”

Q3 2019 rapporten har granskats av bolagets revisorer, se granskningsrapporten på sida 25.

Denna information är sådan information som Alfa Laval AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2019 klockan 7.30 CET.

För mer information kontakta: 

Peter Torstensson
Senior Vice President, Communications
Tel: +46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31
E-post: peter.torstensson@alfalaval.com 

Joel Davidsson, Ställföreträdande Investor Relations Manager
Tel: +46 46 36 77 72,
Mobil: +46 730 35 46 03,
E-post: joel.davidsson@alfalaval.com

 

Alfa Laval AB (publ)
Box 73
221 00 Lund
Sverige 

Organisationsnummer: 556587-8054 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar