Alfa Laval AB (publ) Delårsrapport 1 juli – 30 september 2021

Report this content

Fortsatt stark orderingång

  • Stark orderingång i samtliga regioner och slutmarknader.
  • Rekordhög orderingång i Energi-divisionen.
  • Tillväxt i samtliga delar av serviceaffären.
  • Den justerade EBITA-marginalen förbättrades till 18,0%.

Sammanfattning

Tredje kvartalet

Orderingången ökade med 31 procent* till MSEK 11 680 (8 935).
Nettoomsättningen ökade med 7 procent* till MSEK 10 275 (9 728).
Justerad EBITA**: MSEK 1 854 (1 710).
Justerad EBITA-marginal**: 18,0 (17,6) procent.
Resultat efter finansiella poster: MSEK 1 567 (1 382).
Nettoresultat: MSEK 1 226 (1 038).
Resultat per aktie: SEK 2,91 (2,46).
Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 1 469 (1 256).
Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK 0 (10).
Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande poster: MSEK - (-63).

Första nio månaderna

Orderingången ökade med 18 procent* till MSEK 34 067 (30 561).
Nettoomsättningen ökade med 1 procent* till MSEK 29 219 (30 773).
Justerad EBITA**: MSEK 5 122 (5 262).
Justerad EBITA-marginal**: 17,5 (17,1) procent.
Resultat efter finansiella poster: MSEK 4 281 (4 053).
Nettoresultat: MSEK 3 323 (3 016).
Resultat per aktie: SEK 7,87 (7,14).
Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 3 853 (5 059).
Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK -100 (160).
Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande poster: MSEK -192 (-63).
Avkastning på sysselsatt kapital (%) **: 18,3 (21,4).
Nettoskuld jämfört med EBITDA, ggr **: 1,07 (0,49).

* Exklusive valutaeffekter. ** Alternativa nyckeltal.

Utsikter för det fjärde kvartalet
”Vi förväntar att efterfrågan i det fjärde kvartalet blir ungefär samma som i det tredje kvartalet.”

Tidigare publicerade utsikter (20 juli 2021): ”Vi förväntar att efterfrågan i det tredje kvartalet blir något lägre än i det andra kvartalet.”

Q3 2021 rapporten har granskats av bolagets revisorer, se granskningsrapporten på sida 25.

Denna information är sådan information som Alfa Laval AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2021 klockan 7.30 CET.

För mer information kontakta:
Johan Lundin, Head of Investor Relations
Tel: +46 46 36 65 10,
Mobil: +46 730 46 30 90
E-post:
johan.lundin@alfalaval.com

Alfa Laval AB (publ)
Box 73
221 00 Lund
Sverige 

Organisationsnummer: 556587-8054
Besöksadress:
Rudeboksvägen 1
Tel: + 46 46 36 65 00
Hemsida: www.alfalaval.com

Prenumerera