Alfa Laval AB (publ) Fjärde kvartalet och årsbokslut för 2019

Rekordstark fakturering och vinst i Q4

  • Fakturering och rörelseresultat nådde nya rekordnivåer, med en stark utveckling i alla divisioner.
  • Orderingången fortsatte på en hög nivå och ökade något jämfört med föregående kvartal.
  • De flesta slutmarknader växte jämfört med föregående år.
  • Stark servicetillväxt – 10 procentig organisk ordertillväxt.
  • Kassaflödet från rörelseverksamheten förbättrades med MSEK 900.

Sammanfattning

Fjärde kvartalet
Orderingången minskade med 6 procent* till MSEK 11 153 (11 561).
Nettoomsättningen ökade med 12 procent* till MSEK 12 964 (11 209).
Justerad EBITA**: MSEK 2 250 (1 787).
Justerad EBITA-marginal**: 17,4 (15,9) procent.
Resultat efter finansiella poster: MSEK 1 860 (1 470).
Nettoresultat: MSEK 1 424 (1 297).
Resultat per aktie: SEK 3,39 (3,07).
Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 2 392 (1 490).
Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK 155 (-90).
Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande poster: MSEK -2 (14).

Helåret
Orderingången minskade med 6 procent* till MSEK 44 119 (45 005).
Nettoomsättningen ökade med 10 procent* till MSEK 46 517 (40 666).
Justerad EBITA**: MSEK 7 989 (6 718).
Justerad EBITA-marginal**: 17,2 (16,5) procent.
Resultat efter finansiella poster: MSEK 7 221 (5 896).
Nettoresultat: MSEK 5 508 (4 537).
Resultat per aktie: SEK 13,08 (10,77).
Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 5 223 (4 883).
Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK 430 (-85).
Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande poster: MSEK 189 (151).
Avkastning på sysselsatt kapital (%) **: 23,0 (22,4).
Nettoskuld jämfört med EBITDA, ggr **/***: 0,88 (0,93).

* Exklusive valutaeffekter. ** Alternativa nyckeltal.
*** Nettoskuld jämfört med EBITDA för helåret 2019 exklusive IFRS 16 påverkan: 0,60.

Utsikter för det första kvartalet
”Vi förväntar att efterfrågan i det första kvartalet blir ungefär samma som i det fjärde kvartalet.”
Tidigare publicerade utsikter (24 oktober 2019): ”Vi förväntar att efterfrågan i det fjärde kvartalet blir något högre än i det tredje kvartalet.”

Styrelsen kommer att föreslå årsstämman en utdelning om SEK 5,50 (5,00) per aktie.

Q4 2019 rapporten har granskats av bolagets revisorer, se granskningsrapporten på sida 25.

Denna information är sådan information som Alfa Laval AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 februari 2020 klockan 7.30 CET.

Peter Torstensson
Senior Vice President, Communications
Tel: +46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31
E-post: peter.torstensson@alfalaval.com 

Joel Davidsson, Ställföreträdande Investor Relations Manager
Tel: +46 46 36 77 72
Mobil: +46 730 35 46 03
E-post: joel.davidsson@alfalaval.com

Alfa Laval AB (publ)
Box 73
221 00 Lund
Sverige 

Organisationsnummer: 556587-8054 

Taggar:

Om oss

Alfa Laval är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål. Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag. Helt i linje med vårt motto Advancing better ™. Alfa Laval har cirka 17 500 anställda och hade 2019 en omsättning på cirka 46,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX.

Prenumerera

Dokument & länkar