Alfa Lavals årsstämma 2020

Förhandsröstning möjlig och valberedningen föreslår ingen styrelsearvodeshöjning.
Alfa Lavals årsstämma kommer att genomföras den 23 april 2020 som planerat men åtgärder har beslutats för att minska risken för spridning av COVID-19.

Styrelsen har, i enlighet med nya tillfälliga regler, beslutat att ge aktieägarna möjlighet att förhandsrösta i stället för att delta själv eller genom ombud. Alfa Laval uppmanar aktieägarna att använda denna möjlighet till förhandsröstning för att bidra till att minska smittspridningen. Förhandsröster måste vara Alfa Laval tillhanda senast den 21 april 2020. Anvisningar och formulär finns på Alfa Lavals webbplats www.alfalaval.se/investerare.

Det finns sedan tidigare också en möjlighet för aktieägare som är privatpersoner att använda en av Euroclear Sweden erbjuden möjlighet att lämna fullmakt och instruktioner till ett ombud utsett av Euroclear Sweden. Förhandsröstning är ett alternativ till detta.

Som redan har kommunicerats kommer det i år inte att tillhandahållas någon mat eller dryck i samband med stämman och den sedvanliga visningen av produktionsanläggningen har ställts in. VD-anförandet spelas in i förväg och publiceras på Alfa Lavals webbplats i anslutning till stämmans öppnande.

Alfa Laval överväger möjligheterna för aktieägare att lyssna in till stämman via telefon och publicerar anvisningar för detta i god tid innan stämman.  

Valberedningen har beslutat att dra tillbaka sitt förslag att höja arvodena till styrelsens ledamöter och föreslår att dessa förblir oförändrade.

Styrelsen har sedan tidigare återkallat sitt förslag till aktieutdelning.

Om oss

Alfa Laval är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål. Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag. Helt i linje med vårt motto Advancing better ™. Alfa Laval har cirka 17 500 anställda och hade 2019 en omsättning på cirka 46,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX.

Prenumerera

Dokument & länkar