Alfa Lavals kapitalmarknadsdag – sammanfattning från affärsuppdateringarna

Alfa Lavals kapitalmarknadsdag, som hålls på tisdagen i Köpenhamn, inleddes med en presentation av Lars Renström, koncernchef och VD för Alfa Laval Koncernen. Han annonserade bolagets nya organisation, bestående av tre säljande divisioner. Process Technology, Equipment och nybildade Marine & Diesel. Alfa Lavals publika redovisning kommer att spegla den nya strukturen från och med första kvartalet 2012.

”Alfa Laval har nästan fördubblats i storlek sedan den befintliga organisationsstrukturen etablerades för tio år sedan,” sade Lars Renström. ”Genom att kombinera nyligen förvärvade Aalborg Industries med Alfa Lavals segment Marine & Diesel, skapar vi en division som fokuserar på den marina marknaden och marknaden för landbaserad dieselkraft, med stabil tillväxt och god lönsamhet.” Med den nya strukturen skapas ett mer transparent och fokuserat Alfa Laval.

Vidare talade han om tillväxtmålet, som revideras tidigare under året, och pekade på de globala, långsiktiga strukturella drivkrafter som kommer att stödja Alfa Lavals organiska tillväxt under kommande år. En viktig drivkraft är den förbättrade levnadsstandarden i världens snabbväxande länder, marknader där Alfa Laval har en stark närvaro. Under årets första nio månader, återfanns fem av Alfa Lavals tio största marknader bland dessa länder, vilket stödjer bolagets ökade fokus på att expandera såväl produktutbud som leveranskapacitet i dessa länder, liksom att addera ytterligare resurser inom både försäljning och service.

Lars Renström belyste även den produktdifferentiering av flödeshanteringsprodukter som Alfa Laval lanserat i Kina. Dessutom presenterade han bolagets flervarumärkesstrategi som funnits på plats sedan ett antal år. Flervarumärkesbolagen, som sedan de förvärvats fortsatt att agera i full konkurrens med Alfa Laval, har vuxit till att utgöra 12 procent av företagets intäkter, jämfört med 1 procent för fem år sedan. Långsiktigt förväntar vi oss att andelen kommer att ligga runt 10-procentsnivån.

I sin presentation talade Thomas Thuresson, Alfa Lavals ekonomi- och finansdirektör, om den finansiering som, till gynnsamma villkor, säkrades redan under våren. Kreditlöftena uppgår till nästan 10 miljarder kronor, varav 7,7 miljarder har en löptid på 7 år eller längre. Vid slutet av september var 4 miljarder outnyttjade.

Vidare presenterade han pro-forma siffror som speglar den nya organisationens utveckling under de första nio månaderna. Orderingången uppgick till SEK 23 miljarder för gruppen som helhet, fördelat på Process Technology 43 procent, Equipment 31 procent och den nya Marine & Dieseldivisionen 26 procent. Sett till de tre divisionernas lönsamhet under samma period fördelades gruppens pro forma EBIT-marginal på 17,7 procent enligt följande: Process Technology 20,1 procent, Equipment 16,7 procent och Marine & Diesel 21,3 procent.

Avkastningen på sysselsatt kapital, återigen pro-forma, var 28 procent för gruppen och för de tre divisionerna var den 40 procent för Process Technology, 23 procent för Equipment och 16 procent för Marine och Diesel.

Vidare gavs en uppdatering av utvecklingen för den process som syftar till att avnotera Alfa Laval India Ltd. ”Processen, som startade i september, har nu passerat det första steget. Poströstningen slutade med att nästan 70 procent av minoritetsägarna stöttade förslaget om en avnotering,” sade Thomas Thuresson. Förberedelserna för det andra steget, ett auktionsförfarande, startar omedelbart. ”Detta steg beräknas vara slutfört inom 2-3 månader.” Givet att Alfa Laval kan acceptera det pris som erbjuds av minoritetsägare som kontrollerar minst 50 procent av aktierna, kommer Alfa Laval India Ltd att gå vidare och ansöka om en avnotering.

Divisionscheferna Susanne Pahlén Åklundh och Svante Karlsson gav uppdateringar för utvecklingen inom deras respektive divisioner och beskrev även olika trender och pågående aktiviteter, och Peter Leifland, chef för nybildade Marine & Diesel, gav en första introduktion till divisionen, dess struktur, slutmarknader och erbjudande.

“Med den nya divisionen lämnar Marine & Dieselaffären Equipment divisionen. Det innebär att vi nu även skapar en ny Equipment­division, med ett klart fokus på komponentförsäljning,” sade Susanne Pahlén Åklundh, chef för divisionen. Hon belyste den fortsatta tron på de strukturella drivkrafter som associeras med en förbättrad levnadsstandard i snabbväxande marknader, liksom behovet av energieffektiva produkter och en ökad miljömedvetenhet. Hon fortsatte: ”Vårt främsta fokus förblir en fortsatt utbyggnad av distributörsnätverket och andra försäljningskanaler.”

I sin presentation sammanfattade Svante Karlsson, chef för Process Technology, utvecklingen under de nio första månaderna. ”Strukturella förändringar, som leder till ett ökat behov av energieffektiva lösningar, produkter som kan minska miljöpåverkan samt lösningar som kan bidra till en säker livsmedelsproduktion, bidrog till att alla segment växte jämfört med motsvarande period i fjol,” sade Svante Karlsson. Strukturella förändringar har också medfört ett sökande efter nya, hållbara sätt att producera energi, vilket skapar ytterligare möjligheter för Alfa Laval. Han nämnde solkraft som ett område där bolagets produkter kan användas. Vidare talade han om Alfa Lavals produkt­erbjudande inom värmeöverföring. Forskning och utveckling, kombinerat med förvärv, innebär att bolaget idag har produkter som kan hantera ett brett spektrum av tryck och temperaturer för krävande industriella tillämpningar. Med produkter installerade i kritiska processer är behovet av servicenärvaro grundläggande. Idag kan Alfa Laval erbjuda ett oöverträffat nätverk, omfattande 100 servicecenter världen över.

Peter Leifland, chef för den nya Marine & Dieseldivisionen, presenterade segmentstrukturen, dess fördelning över slutmarknaderna och produkterbjudandet. Han talade om olika drivkrafter för tillväxt, den geografiska såväl som den teknologiska mixen och betonade att även om orderingången i den marina industrin kan vara volatil, tenderar omsättningen att vara avsevärt mindre volatil. Orderingångens fördelning, med 35 procent från eftermarknaden, är något som skapar ytterligare stabilitet. Cirka 12 procent kan härledas till den landbaserade dieselkraftsindustrin, medan resterande del relaterar till kunder inom marin och offshore. ”Man bör dessutom komma ihåg att våra miljöapplikationer inte enbart är beroende av nybyggnationens utveckling. Det finns väl så stora möjligheter vad gäller eftermontering på befintliga fartyg”, sade Peter Leifland.

Samtliga presentationer kan laddas ner från www.alfalaval.com – “Investors”.

www.alfalaval.com

Om Alfa Laval                                                                                                         

Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering.

Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol.

Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem.

Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX Nordic, hade 2010 en omsättning på cirka 24,7 miljarder kronor och 12 600 anställda.                                                                                                                   

För mer information kontakta:

Peter Torstensson   
Informationsdirektör 
Alfa Laval  
Tel: + 46 46 36 72 31  
Mobil: +46 709 33 72 31    

Gabriella Grotte
Ansvarig för investerarrelationer
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 74 82
Mobil: +46 709 78 74 82

 

 

Prenumerera

Dokument & länkar