Delårsrapport 1 april-30 juni 2002

Report this content

Delårsrapport 1 april - 30 juni 2002 "Första halvåret 2002 utvecklades helt i linje med våra förväntningar. Vi bedömer att detta också kommer att gälla för andra halvåret", säger Sigge Haraldsson, Alfa Lavals koncernchef. I sammandrag: ·Bolagets aktier marknadsnoterades på Stockholmsbörsens O-lista den 17 maj. Ingångspriset sattes till 91 kronor per aktie; ·Nyemissionen i samband med börsintroduktionen har tillsammans med löpande amorteringar minskat den finansiella nettoskulden med MSEK 3 491 sedan årsskiftet; ·Rörelseresultatet, justerad EBITA(2) för det andra kvartalet 2002 var MSEK 445 (485). Under första halvåret uppgick justerad EBITA till MSEK 807 (851); ·Rörelsemarginalen, justerad EBITA(2)-marginal, under andra kvartalet var 12,2 procent (12,7). Den justerade EBITA-marginalen under första halvåret 2002 var 11,7 procent (11,7); ·Omsättningen under andra kvartalet var MSEK 3 654 (3 807). Exklusive avyttrade verksamheter och växelkursdifferenser ökade omsättningen under andra kvartalet 2002 med 1,2 procent. Under första halvåret uppgick omsättningen till MSEK 6 916 (7 259); ·Orderingången under det andra kvartalet var MSEK 3 964 (4 087). Exklusive avyttrade verksamheter och växelkursdifferenser ökade orderingången under andra kvartalet med 0,8 procent. Orderingången under första halvåret uppgick till MSEK 7 645 ( 8 205); ·Kassaflödet från rörelseverksamheten var MSEK 937 (899) under första halvåret; ·Avkastningen på sysselsatt kapital inklusive goodwill och koncernmässiga övervärden uppgick under första halvåret till 17,7 procent (15,2); ·Under första halvåret var resultatet efter finansiella poster MSEK -193 (46). Engångskostnader relaterade till förändring av kapitalstrukturen i samband med börsintroduktionen har belastat resultatet med MSEK 304 . Förväntningar för resten av året Under hösten 2001 noterades en försämrad efterfrågan. För 2002 bedömdes en nedgång av orderingången i storleksordningen 4 % med ett svagare första halvår och en viss återhämtning under andra halvåret. Trots att osäkerheten i världsekonomin ytterligare har förstärkts under det senaste kvartalet kvarstår bedömningen . Trots nedgången i orderingång förväntas rörelsemarginalen att förbättras för innevarande år jämfört med 2001. Den förbättrade lönsamheten uppnås med hjälp av högre bruttomarginaler och lägre omkostnader. Verksamheten står således väl rustad att ytterligare förbättra lönsamheten när uppgången i ekonomin kommer. Q202 Q201 1.1-30.6 1.1-30.6 2001 2002 2001 Orderingång 3 964 4 087 7 645 8 205 15 894 MSEK MSEK MSEK MSEK MSEK Nettoomsättning 3 654 3 807 6 916 7 259 15 830 MSEK MSEK MSEK MSEK MSEK Justerad EBITDA 1) 528 MSEK 584 MSEK 978 MSEK 1 053 2 138 MSEK MSEK Justerad EBITA 2) 445 MSEK 485 MSEK 807 MSEK 851 MSEK 1 738 MSEK Rörelsemarginal 12,2% 12,7% 11,7% 11,7% 11,0% (justerad EBITA2)) Resultat efter - 253 - 33 - 193 46 MSEK 42 MSEK finansiella poster MSEK MSEK MSEK Avkastning på 17,7% 15,2% 18,5% sysselsatt kapital Antalet anställda 3) 9 399 9 493 9 399 9 493 9 259 1) Justerad EBITDA - "Resultat före räntor, skatter, avskrivningar, avskrivningar på goodwill och koncernmässiga övervärden samt jämförelsestörande poster." 2) Justerad EBITA - "Resultat före räntor, skatter, avskrivningar på goodwill och koncernmässiga övervärden samt jämförelsestörande poster." 3) Antal anställda i slutet av perioden. Lund den 22 augusti 2002 Sigge Haraldsson Verkställande Direktör och Koncernchef Alfa Laval AB (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT00020/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT00020/wkr0002.PDF Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar