Alimak Group: Delårsrapport januari – mars 2022

Report this content

Fokus på lönsam tillväxt

 • Fortsatt förbättrat resultat till följd av intäktstillväxt och en förbättrad bruttomarginal
 • Fortsatt stark orderingång inom Services
 • Organisk intäktstillväxt om 3% för koncernen, trots påverkan från avvecklingen av tower internals
 • Full fart i genomförandet av fas tre i New Heights-programmet, lönsam tillväxt

Första kvartalet 2022

 • Orderingången minskade med 2% till 1 053 MSEK (1 073) med en organisk minskning på 9%
 • Orderingång för service ökade med 7% organiskt, exklusive Rental
 • Intäkterna ökade med 11% till 936 MSEK (846) med en organisk ökning på 3%. Tillväxt i tre av fyra divisioner, Wind lägre på grund av en utmanande marknad i Kina och avvecklingen av tower internals
 • EBITA ökade till 107 MSEK (95), marginalen uppgick till 11,5% (11,2)
 • Vinst per aktie, före och efter utspädning, ökade till 1,30 SEK (1,15)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 36 MSEK (112), påverkad av timingen för leveranser, delbetalningar i projekt samt en planerad uppbyggnad av varulagret
 • Stark finansiell ställning med en nettoskuld/EBITDA om 0,56 (1,29)

Telefonkonferens/presentation
Med anledning av delårsrapporten anordnas en telefonkonferens för investerare, analytiker och finansiell media, onsdag 27 april 2022, kl. 10.00 CET. CEO Ole Kristian Jødahl och CFO Thomas Hendel kommer att presentera och kommentera rapporten. Presentationen som hålls på engelska kan även följas via audiocast.

Nummer till telefonkonferensen:
SE: +46 8 505 246 42
UK: +44 20 8610 3526
US: +1 (646) 307 1951

Länk till audiocast:
https://streams.eventcdn.net/alimak/q12022/

För mer information, vänligen kontakta:
Chief Financial Officer Thomas Hendel, thomas.hendel@alimakgroup.com eller
Head of Corporate Communications Charlotte Holmbergh,
charlotte.holmbergh@alimakgroup.com

Denna information är sådan information som Alimak Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2022 kl. 08:00 CET.

Om Alimak Group

Alimak Group är en världsledande leverantör av vertikala transportlösningar för professionellt bruk, noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Med närvaro i över 100 länder utvecklar, tillverkar, säljer och servar koncernen vertikala transportlösningar med fokus på att skapa mervärde för kunden genom högre säkerhet, ökad produktivitet och bättre kostnadseffektivitet. Alimak Groups produkter och lösningar saluförs under varumärkena Alimak, CoxGomyl, Manntech, Avanti och Alimak Service. Alimak Group har installerat cirka 70 000 hissar, plattformar, servicehissar och fasadåtkomstenheter runt om i världen. Koncernen grundades 1948 i Skellefteå, har sitt huvudkontor i Stockholm, 10 produktions- och monteringsanläggningar i 8 länder och 2 100 anställda globalt. www.alimakgroup.com