Alimak Group: Kvartalsrapport januari – september 2017

Fortsatt god tillväxt för koncernen trots trögare kvartal för affärsområde Construction

 • Ökat EBITA, ökade intäkter och ökad orderingång på koncernnivå
 • EBITA påverkat av en engångspost i form av en icke kassaflödespåverkande justering om 17 MSEK* 
 • Integrationen löper enligt plan och de förvärvade bolagen ger ett stabilt bidrag till orderingång och intäkter

Tredje kvartalet

 • Orderingången ökade med 70% till 869 MSEK (512) med en organisk tillväxt om 7%
 • Intäkterna ökade med 108% till 980 MSEK (471) med en organisk tillväxt om 6%
 • EBITA just. ökade till 101 MSEK (73), marginalen var 10,3% (15,5) negativt påverkad av en icke kassaflödespåverkande justering om 17 MSEK avseende allokeringen av köpeskillingen (PPA*) gällande Avanti
 • EBITA ökade till 82 MSEK (80), marginalen var 8,3% (16,9) också negativt påverkad av PPA-justeringen* gällande Avanti
 • Rörelseresultatet, EBIT, minskade till 69 MSEK (80), marginalen var 7,0% (16,9) 
 • Resultat efter skatt uppgick till 72 MSEK (51) 
 • Vinst per aktie uppgick till 1,33 SEK (1,08)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 74 MSEK (-8)

Januari–september

 • Orderingången ökade med 85% till 3 005 MSEK (1 625) med en organisk tillväxt om 12%
 • Intäkterna ökade med 103% to 2 951 MSEK (1 451) med en organisk tillväxt om 11%
 • EBITA just. ökade till 365 MSEK (226), marginalen var 12,4% (15,5) negativt påverkad av en icke kassaflödespåverkande justering om 17 MSEK avseende allokeringen av köpeskillingen (PPA*) gällande Avanti
 • EBITA ökade till 338 MSEK (232), marginalen var 11,5% (16,0) också negativt påverkad av PPA-justeringen* gällande Avanti 
 • Rörelseresultatet, EBIT, ökade till 304 MSEK (232), marginalen var 10,3% (16,0) 
 • Resultat efter skatt uppgick till 201 MSEK (146) 
 • Vinst per aktie uppgick till 3,90 SEK (3,08)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 162 MSEK (89)

Ledningens bedömning: Om de bolag som förvärvades under första kvartalet 2017, Avanti Wind Systems och Facade Access Group, hade varit konsoliderade fullt ut i koncernen den 1 januari 2016 skulle tillväxten av orderingången under perioden januari–september 2017 ha varit 3% och intäktsökningen skulle ha varit 8% jämfört med motsvarande period 2016.

* Justeringen är hänförlig till verkligt värde på det förvärvade varulagret i Avanti. Resultateffekten av detta verkliga värde redovisas normalt sett som en kostnad under den period då lagret säljs. I detta fallet, då det förvärvade lagret redan har avyttrats, så har hela resultateffekten om MSEK 17 redovisats som en kostnad i Q3.

Telefonkonferens / Audiocast
Med anledning av delårsrapporten anordnas en telefonkonferens / audiocast onsdag 25 augusti kl. 10.00 CET. VD, Tormod Gunleiksrud och tf CFO Stefan Rinaldo kommer att presentera och kommentera rapporten. Presentationen, som hålls på engelska, kan också följas via audiocast.

Uppgifter till telefonkonferens:

SE: +46856642666
UK: +442030089813

Länk till audiocast:

https://tv.streamfabriken.com/alimak-group-q3-2017

För mer information, kontakta:

Mathilda Eriksson, IR Manager, telefon: +46 (0)8 402 14 41
Stefan Rinaldo, tf CFO, telefon +46 (0)8 402 14 47

Denna information är sådan information som Alimak Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2017 kl. 08.00 CET.

Alimak Group
Alimak är en världsledande leverantör av vertikala transportlösningar för industri- och byggsektorn i mer än 100 länder. Alimak utvecklar, tillverkar, säljer och utför service av vertikala transportlösningar med fokus på att skapa mervärde för kunden genom högre säkerhet, produktivitet och kostnadseffektivitet. Gruppens produkter och lösningar saluförs under varumärkena Alimak Hek, CoxGomyl, Manntech och Avanti. Alimak har mer än 66 000 hissar, plattformar, servicehissar och BMU-enheter installerade runt om i världen. Alimak grundades 1948 i Skellefteå, har sitt huvudkontor i Stockholm, 12 fabriker i 8 länder och 2400 anställda globalt. www.alimakgroup.com