Alimak Group förvärvar egna aktier

Report this content

Med stöd av bemyndigande från årsstämman 2019 har styrelsen för Alimak Group AB (publ) (“Alimak Group”) beslutat att återköpa egna aktier på Nasdaq Stockholm. Återköpen sker i det av årsstämman fastställda syftet att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv, möjliggöra överlåtelser av aktier till deltagare i LTI 2018, LTI 2019 och deltagare i framtida incitamentsprogram, samt möjliggöra avyttring av aktier för att täcka kostnader för LTI 2018, LTI 2019 och för framtida incitamentsprogram.

I det fall förvärv av aktier genomförs, kommer detta ske före årsstämman 2020 och i inget fall fler än 300 000 aktier. Vid varje given tidpunkt återköps aktierna till en börskurs i intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärven kommer att hanteras av ett värdepappersföretag eller ett finansinstitut som i enlighet med punkt 4 i Nasdaq Stockholm Regelverk för emittenter fattar sina handelsbeslut avseende Alimak Groups aktier oberoende av och utan inflytande från Alimak Group.

Information om genomförandet av återköpen av aktier återfinns på www.nasdaqomxnordic.com. Återköp av aktier kommer inte att meddelas särskilt, såvida inte det finns några tillämpliga tvingande regler om sådant offentliggörande.

Per dagen för pressmeddelandet är det totala antalet aktier och röster i bolaget 54 157 861, varav bolaget innehar 100 000 egna aktier.

För mer information, vänligen kontakta:
Mathilda Eriksson, Investor Relations and Group Communications Manager, 08 402 14 41

Om Alimak Group
Alimak Group är en världsledande leverantör av vertikala transportlösningar för professionellt bruk med närvaro i över 100 länder. Koncernen utvecklar, tillverkar, säljer och utför service på vertikala transportlösningar, med fokus på att skapa mervärde för kunden genom högre säkerhet, ökad produktivitet och bättre kostnadseffektivitet. Alimak Groups produkter och lösningar saluförs under varumärkena Alimak, CoxGomyl, Manntech, Avanti och Alimak Service. Alimak Group har cirka 70 000 hissar, plattformar, servicehissar och BMU-enheter installerade runt om i världen. Koncernen grundades 1948 i Skellefteå, har sitt huvudkontor i Stockholm, 12 produktions- och monteringsanläggningar i 8 länder och 2 400 anställda globalt. www.alimakgroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar