Alimak Group kallar till extra bolagsstämma

Styrelsen för Alimak Group AB har beslutat att kalla till extra bolagsstämma onsdagen den 1 november 2017. Närmare detaljer beträffande förslagen till stämman framgår av kallelsen som redovisas i sin helhet nedan.

Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats inom de närmaste dagarna.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ALIMAK GROUP AB

Alimak Group AB (publ) håller extra bolagsstämma onsdagen den 1 november 2017 klockan 18:00 på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm. Registreringen börjar klockan 17:30. Kaffe serveras i anslutning till stämman.

RÄTT ATT DELTA OCH ÄNMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska

dels                     vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 26 oktober 2017,

dels                     anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast torsdagen den 26 oktober 2017.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till bolaget på adress Extra bolagsstämma i Alimak Group AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller per telefon 08-402 92 08 vardagar mellan klockan 09:00 och 16:00 eller på bolagets webbplats, www.alimakgroup.com. Vid anmälan vänligen uppge namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. För anmälan av biträden gäller anmälningsförfarande enligt ovan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 26 oktober 2017. Sådan registrering kan vara tillfällig.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.alimakgroup.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas per telefon enligt ovan. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 

  1. Öppnande av stämman
  2. Val av ordförande vid stämman 
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två justerare
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Val av ny styrelseledamot 
  8. Stämmans avslutande 

BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid stämman (punkt 2 )

Valberedningen föreslår att styrelseordförande Anders Jonsson ska utses till ordförande vid stämman.

Val av ny styrelseledamot (punkt 7)
Med anledning av att Triton har sålt sitt innehav till Latour, lämnar Carl Johan Falkenberg i samband med stämman styrelsen.

Valberedningen föreslår att till ny styrelseledamot, för tiden till slutet av nästa årsstämma, välja Jan Svensson.

Jan Svensson är född 1956 och är utbildad maskiningenjör och civilekonom.

Jan Svensson har lång erfarenhet från verksamhet i internationella industrikoncerner, börsnoterade såväl som icke noterade. Jan Svensson är för närvarande VD och koncernchef i Investment AB Latour, styrelseordförande i AB Fagerhult, Nederman Holding AB, Tomra Systems ASA och Troax Group AB, styrelseledamot i ASSA ABLOY AB och Loomis AB samt styrelseordförande i de onoterade bolagen Hultafors Group AB, Latour Industries AB, Nord-Lock International AB och i Swegon AB.

HANDLINGAR
Det fullständiga förslaget kommer att finnas tillgängligt hos bolaget samt på bolagets webbplats www.alimakgroup.com senast från och med den 11 oktober 2017 och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Det fullständiga förslaget kommer dessutom att finnas tillgängligt på stämman.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 54 157 861 aktier vilket motsvarar totalt 54 157 861 röster. Bolaget innehar vid samma tidpunkt inga egna aktier.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågorförväg kan göra det till Sofia Wiklund, med post till adressen Alimak Group AB, Brunkebergstorg 5, 111 51 Stockholm eller med e-post till adressen sofia.wiklund@alimakhek.com.

____________

Stockholm i oktober 2017

Alimak Group AB (publ)

Styrelsen

För mer information, kontakta:

Stefan Rinaldo, vice vd och tillförordnad finanschef. Telefon +46 8 402 14 40


Om Alimak Group

Alimak är en världsledande leverantör av vertikala transport-lösningar för industri- och byggsektorn i mer än 100 länder. Alimak utvecklar, tillverkar, säljer och utför service av vertikala transportlösningar med fokus på att skapa mervärde för kunden genom säkerhet, högre produktivitet och kostnadseffektivitet. Gruppens produkter och lösningar saluförs under varumärkena Alimak Hek, CoxGomyl, Manntech och Avanti. Alimak har mer än 60 000 hissar, plattformar, servicehissar och BMU-enheter installerade runt om i världen. Alimak grundades 1948 i Skellefteå, har sitt huvudkontor i Stockholm, 12 produktionsanläggningar i 8 länder och 2400 anställda globalt. www.alimakgroup.com 

Prenumerera

Dokument & länkar