Valberedning inför årsstämman 2020

Report this content

Alimak Group har utsett valberedning.

Alimak Groups årsstämma antog 2016 en instruktion för utseende av valberedningen, som gäller tills dess bolagsstämman beslutar annorlunda. Enligt denna instruktion ska valberedningen för årsstämman 2020 utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största aktieägarna i enlighet med den av Euroclear Sweden förda aktieboken per den 31 augusti 2019, tillsammans med styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Den ledamot som företräder den röstmässigt största aktieägaren ska utses till ordförande i valberedningen.

Valberedningen har nu utsetts och utgörs av följande ledamöter:

  • Anders Mörck, Latour, valberedningens ordförande
  • Francisco De Juan, Alantra EQMC Asset Management
  • Johan Lannebo, Lannebo Fonder
  • Åsa Nisell, Swedbank Robur Fonder
  • Jan Svensson, Alimak Groups styrelseordförande

Valberedningen ska inför årsstämman 2020 ta fram förslag till ordförande på årsstämman, antal styrelseledamöter, arvode till var och en av styrelseledamöterna, val av styrelse och styrelseordförande, arvode till revisor och val av revisor, samt, i den mån det anses erforderligt, förslag till ändringar i valberedningens instruktion.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2020 kan göra detta genom post ställd till: Alimak Group AB, att: Valberedningen, Blekholmstorget 30, SE-111 64 Stockholm eller via e-mail: anders.morck@latour.se. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast tisdag den 14 januari 2020.

För mer information, vänligen kontakta:
Mathilda Eriksson, Investor Relations and Group Communications Manager, 08 402 14 41

Om Alimak Group
Alimak Group är en världsledande leverantör av vertikala transportlösningar för professionellt bruk med närvaro i över 100 länder. Koncernen utvecklar, tillverkar, säljer och utför service på vertikala transportlösningar, med fokus på att skapa mervärde för kunden genom högre säkerhet, ökad produktivitet och bättre kostnadseffektivitet. Alimak Groups produkter och lösningar saluförs under varumärkena Alimak, CoxGomyl, Manntech, Avanti och Alimak Service. Alimak Group har cirka 70 000 hissar, plattformar, servicehissar och BMU-enheter installerade runt om i världen. Koncernen grundades 1948 i Skellefteå, har sitt huvudkontor i Stockholm, 12 produktions- och monteringsanläggningar i 8 länder och 2 400 anställda globalt. www.alimakgroup.com

Dokument & länkar