BOTOX® godkänt för behandling vid urininkontinens hos patienter med MS eller stabil ryggmärgsskada

STOCKHOLM 20 december 2011 – Allergan kan nu berätta att BOTOX® (botulinumtoxin typ A) har godkänts av Läkemedelsverket i Sverige för behandling av urininkontinens hos vuxna patienter med neurogen överaktiv detrusor (NDO) som beror på neurogen blåsa, orsakad av en varaktig stabil ryggmärgsskada eller multipel skleros (MS) (1). Detta godkännande är specifikt för BOTOX® och är viktigt för denna behandling av patienter som lider av urininkontinens på grund av MS eller stabil ryggmärgsskada, och ger dem en långsiktig lösning för kontroll av blåsan (1).

Urininkontinens hos patienter med MS eller stabil ryggmärgsskada orsakas oftast av ett tillstånd som kallas neurogen överaktiv detrusor (NDO) som kännetecknas av ofrivilliga sammandragningar av blåsan under påfyllnadsstadiet när blåsan bör vara avslappnad. Överaktiviteten kan leda till urininkontinens, som kännetecknas av okontrollerat urinläckage. Injektioner av BOTOX® direkt i blåsmuskeln har visat sig leda till en minskning av de ofrivilliga sammandragningarna och en ökad blåskapacitet (1). Detta minskar i sin tur antalet urinläckage och kan till och med helt stoppa läckaget hos vissa patienter (1).

I Sverige lever minst 13 000 personer med MS och ungefär 250 personer drabbas varje år av ryggmärgsskada. Mellan 60 och 80 % av personer med multipel skleros (MS) (2, 3) och 75–80 % av personer med stabil ryggmärgsskada kommer i någon grad att drabbas av problem med blåsfunktionen, inklusive urininkontinens, som kan vara plågsamma (2, 3, 4). Många av dessa står inför långsiktiga rörelseproblem men fortsätter att vara yrkesmässigt och socialt aktiva. Urininkontinens kan vara handikappande och leda till social isolering (5). Den förknippas också med nedsatt livskvalitet och minskat känslomässigt välbefinnande och leder till skamkänslor, låg självkänsla, depression och begränsad frihet (5). Andra hälsoproblem förknippade med urininkontinens hos personer som lever med MS eller ryggmärgsskada omfattar hudirritationer och sår, njurinflammation (pyelonefrit) (4, 5) och återkommande urinvägsinfektioner som kan leda till allvarliga hälsoproblem om detrusormuskelns överaktivitet inte behandlas.

”Allergan är mycket nöjda med att BOTOX® har fått godkännande i Sverige för behandling av urininkontinens hos patienter med multipel skleros eller stabil ryggmärgsskada”, säger Magnus Wassén, VD för Allergan i Sverige. ”För många människor med stabil ryggmärgsskada eller multipel skleros kan det vara ett viktigt steg mot en enklare vardag och en ökad livskvalitet att få effektiv kontroll över sin blåsa och kunna hålla sig torr.”

Många patienter med neurogen blåsa talar inte med sina läkare eller annan sjukvårdspersonal om sitt urinläckage och kan på så sätt förbli odiagnostiserade och underbehandlade (7). Nuvarande behandlingar fokuserar primärt på orala antikolinergika som första behandling, och om det inte fungerar återstår för många patienter endast operation. Färre än 30 procent av patienterna klarar dock att fortsätta med oral medicinering under längre tid än 12 månader (8).

DIGNITY: Den största kliniska studien av neurogen överaktiv detrusor
DIGNITY-studien (Double-blind InvestiGation of purified Neurotoxin complex In neurogenic deTrusor overactivitY) var Allergans kliniska studie fas III, som utvärderade säkerheten och effektiviteten hos BOTOX® för behandling av patienter som lider av urininkontinens på grund av neurogen överaktiv detrusor. Programmet bestod av två nyckelstudier som omfattade nästan 700 patienter med antingen ryggmärgsskada eller multipel skleros, som inte hade blivit tillräckligt hjälpta av minst en behandling med antikolinerga läkemedel. Behöriga patienter måste vara villiga att genomgå ren intermittent kateterisering (CIC) för att avlägsna urin ur blåsan om så krävs.

Patienterna randomiserades för att få en läkaradministrerad behandling med placebo eller 200 eller 300 enheter BOTOX® vid ett behandlingstillfälle i detrusormuskeln med hjälp av ett styvt eller flexibelt cystoskop. Behandlingen visade sig vara effektiv inom två veckor och effekten varade i ungefär åtta till tio månader.

Resultaten från DIGNITY-studien visade en signifikant minskning av urininkontinens (läckage) hos patienter som behandlades med BOTOX® jämfört med de patienter som fick placebo. (1)

  • Patienter som behandlades med 200 enheter BOTOX® upplevde en statistiskt signifikant och kliniskt relevant minskning av det mest bekymmersamma symtomet, urininkontinens (läckage), i vecka 6 jämfört med placebo. Det var faktiskt så att patienter som behandlades med 200 enheter BOTOX® upplevde en minskning av läckagetillfällen från 32,4 tillfällen/vecka vid studiens början till endast 11,1 tillfällen/veckan i vecka 6 (en minskning på 21,3 tillfällen). I jämförelse hade de patienter som behandlades med placebo ett genomsnitt på 31,5 tillfällen/vecka vid studiens början, vilket minskade till 21,0 tillfällen/vecka i vecka 6 (en minskning på endast 10,5 tillfällen) (p<0,001). (1)
  • Nära 40 % av patienterna (37 %) som behandlades med 200 enheter BOTOX® var fullständigt torra hela vecka 6 jämfört med endast 9 % av patienterna som behandlades med placebo. (1)
  • Patienterna i BOTOX®-gruppen upplevde en signifikant förbättring av livskvaliteten, som mindre undandragande beteende, mindre psykologisk påverkan och mindre skamkänslor, jämfört med placebogruppen. (1)

Liksom alla andra mediciner kan BOTOX® ha biverkningar, men alla upplever dem inte. Vanligtvis uppträder biverkningarna under de första dagarna efter injektionen. De varar i allmänhet en kort tid, men de kan också pågå i flera månader och i sällsynta fall till och med längre. På det stora hela tolererades BOTOX®-behandlingen väl av de flesta patienterna i den kliniska studiens fas III. De vanligaste biverkningarna inträffade i urinvägsområdet och omfattade urinvägsinfektioner och oförmåga att tömma blåsan (urinretention) hos patienter som inte använde kateter (1). Andra biverkningar omfattade sömnsvårigheter (insomnia), förstoppning, muskelsvaghet, muskelkramper, blod i urinen efter injektionen, smärta vid urinering efter injektionen, ansvällning i urinblåsan (blåsdivertikel), trötthet, svårigheter att gå (gångstörning), möjliga okontrollerade reflexer i kroppen (till exempel ymnig svettning, bultande huvudvärk eller ökad puls) runt tiden för injektionen (autonomisk dysreflexi) eller fall (1).

Patienter som kan tänkas lida av urininkontinens på grund av NDO bör rådgöra med sin behandlande läkare och vid behov begära remiss till en urolog.

~~SLUT~~

Meddelande till utgivarna

Om överaktiv detrusor (urinblåsa)
Detrusormuskeln är urinblåsans viktigaste muskel som drar ihop sig vid urinering för att pressa ut urinet. Annars är den avslappnad så att blåsan kan fyllas. Andra muskler som är inblandade vid urinering är sfinktermusklerna som kontrollerar urinflödet. Överaktiv detrusor karaktäriseras av ofrivilliga sammandragningar av blåsan som kan leda till urininkontinens (läckage), liksom ett trängande urineringsbehov eller ett ökande behov att urinera. Vanligtvis delar man in det i två kategorier: idiopatisk överaktiv detrusor (IDO) där orsaken är okänd och neurogen överaktiv detrusor (NDO) som beror på neurogen blåsa. Neurogen blåsa uppträder när nerverna som kontrollerar detrusormuskeln, till övervägande delen i ryggmärgen, skadas, till exempel genom sjukliga förändringar i ryggraden (som plack orsakat av MS) eller en ryggmärgsskada. På grund av det underliggande tillståndet hos dessa patienter kan nervskadan hos dem med neurogen blåsa inte repareras. Att minska antalet ofrivilliga sammandragningar av detrusormuskeln med BOTOX® är ett sätt att behandla problem med urinblåsan hos patienter med NDO. Botulinumtoxin rekommenderas numera i riktlinjerna för Europeiska urologföreningen 2011 (European Association of Urology), med en A-rekommendation, som en effektiv minimalinvasiv behandling för att minska överaktiviteten hos en neurogen detrusor (9). 

Om BOTOX®
BOTOX® (botulinumtoxin typ A) från Allergan är en receptbelagd medicin som innehåller små mängder av ytterst renat botulinumtoxinprotein som renats från bakterien Clostridium botulinum.

I Sverige används BOTOX® för behandling av:

  • blefarospasm (okontrollerade blinkningar)
  • hemifacial spasm (ett neuromuskulärt tillstånd som kännetecknas av oförutsedda och ofrivilliga sammandragningar av ansiktsmusklerna på ena sidan av ansiktet
  • cervikal dystoni (ett muskeltillstånd som påverkar halsen och gör det svårt att hålla huvudet upprätt)
  • svår axillary hyperhidrosis (omåttlig svettning) i armhålorna
  • behandling efter stroke av spasticitet i hand och handled
  • urininkontinens hos vuxna patienter med neurogen överaktiv detrusor (NDO) som beror på neurogen blåsa, orsakad av en stabil ryggmärgsskada eller multipel skleros (MS)

Dessutom används BOTOX® också för behandling av dynamisk equinusfelställning av foten hos barn från två års ålder som lider av cerebral pares. Allergans botulinumtoxin typ A är godkänt under varunamnet VISTABEL® för behandling av glabellarynkor (pannrynkor).

Om Allergan, Inc.
Allergan är ett läkemedelsföretag som etablerades för mer än 60 år sedan med inriktningen att hjälpa människor att nå den fulla potentialen i sina liv, genom att utnyttja det bästa inom forskningen och utveckla och leverera innovativa och meningsfulla behandlingar. I dag har vi fler än 10 000 anställda, global marknadsföring och försäljningsmöjligheter i fler än 100 länder, en rik och ständigt växande portfölj med läkemedel, medicinsk utrustning och konsumentprodukter, det senaste inom forskning och utveckling, samt tillverknings- och säkerhetskontroll som hjälper miljontals patienter att se bättre, röra sig friare och uttrycka sig mer fullständigt. Vi var från början ett företag som sysslade med ögonsjukdomar men i dag fokuserar vi på många medicinska specialiteter som ögonsjukdomar, neurovetenskap, medicinsk estetik, medicinsk dermatologi, bröstestetik, överviktsbehandling och urologi. Allergan är stolt över att kunna fira 60 år med medicinska framsteg och stöd till patienter och läkare som litar på våra produkter och på våra anställda på de platser där vi bor och verkar.

Mediekontakter
För ytterligare information, kontakta:

Janet Kettels, Allergan
kettels_janet@allergan.com eller +44 7738 506 476

Pär Gunnarsson, Effektiva Media   
par.gunnarsson@effektivamedia.se
eller 070-601 39 69

Referenser

1, Produktresumé för Sverige.

2, Kalsi V et al. Therapy Insight: bladder dysfunction associated with multiple sclerosis. Nat Clin Pract Urol. 2005;2(10):492-501

3, Giannontoni A et al. Urological dysfunctions and upper urinary tract involvement in multiple sclerosis patients. Neurourol Urodynamics. 1998;17:89-98

4, Erol B et al. The relationship between level of injury and bladder behavior in patients with post-traumatic spinal cord injury. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2009;15:377-382

5, Tubaro A. Defining overactive bladder: epidemiology and burden of disease. Urology. 2004;64(6 Suppl 1):2-6

6, Calabresi P et al. Impaired renal function in progressive multiple sclerosis. Neurology 2002;59;1799

7, Mahajan S et al. Under treatment of overactive bladder symptoms in patients with multiple sclerosis: An ancillary analysis of the NARCOMS patient registry. J Urol. 2010;183:1432-1437

8, Manack A et al. Epidemiology and healthcare utilization of neurogenic bladder patients in a US claims database. Neurourol Urodyn. 2010;30(3):395-401

9, Pannack J et al. Guidelines on neurogenic lower urinary tract dysfunction. European Association of Urology. 2011 www.uroweb.org/gls/pdf/17_Neurogenic%20LUTS.pdf Augusti 2011