Allgon redovisar preliminärt resultat för tredje kvartalet

Allgon redovisar preliminärt resultat för tredje kvartalet Allgon ligger väl till i förhållande till prognosen för 2000 Rekordkvartal för Allgon Systems - Nettoomsättningen ökade med 61 procent till 462 MSEK jämfört med samma period föregående år - EBIT (=rörelseresultat) ökade med 76 procent till 75 MSEK jämfört med samma period föregående år - EBIT-marginalen ökade till 16 procent - Fortsatt stark försäljningstillväxt Allgon Mobile Communications på rätt väg att minska fasta kostnader med minst 50 MSEK på årsbasis från första kvartalet 2001 Leveranserna från Microwave 50 procent högre än föregående kvartal Wireless Solutions lanserade en ny 11Mbit/s Wireless-LAN produktfamilj; Blåtandsprodukterna har nu fått positivt gensvar hos slutanvändare Gunnar Bark, Styrelseordförande i Allgon kommenterar: "Dagens resultat visar ett Allgon på stark frammarsch. Allgon Systems re- sultat var enastående och aktuella försäljningsindikationer vittnar om att vi kommer att överträffa vår prognos för helåret. Vi är säkra på att den starka ökningen i tillväxt och marginal kommer att bestå även nästa år. Kostnadsminskningarna för AMC, i kombination med en ökande orderbok, stöd- jer också våra förväntningar på en betydande förbättring under den komman- de 12-månadersperioden. "REMEC meddelade tidigare idag att de förbättrar villkoren för sitt er- bjudande. Vi är fortfarande övertygade om att kombinationen av Allgon och REMEC är kraftfull och skapar en världsledande koncern inom trådlöst bred- band och infrastruktur för mobiltelefoni. Vi rekommenderar våra aktieägare att inte acceptera det oförankrade budet från LGP och att stödja budet från REMEC." Enastående resultat för Allgon Systems Den ekonomiska rapporteringen för Allgons olika affärsområden visar på den fortsatta, kraftfulla tillväxten och goda lönsamheten inom Systems och fortsatta satsningar inom Microwave och Wireless. Nettoomsättningen för AMC inkluderar en nettoomsättning om MSEK 89, MSEK 31 och MSEK 31 för de första nio månaderna 1999, 2000 respektive tredje kvartalet 1999, hänför- lig till fordonsantenn-verksamheten vilken avyttrades 1 maj 2000. EBIT för AMC inkluderar EBIT om MSEK -5, MSEK 0, MSEK -2 för de första nio månaderna 1999. 2000 respektive tredje kvartalet 1999, hänförlig till fordonsantennverk- samheten. EBIT för AMC för de första nio månaderna 2000 inkluderar också en realisationsvinst om MSEK 29 vid avyttring av fordonsantennverksamhe- ten. Allgon Systems: rekord kvartal Allgon Systems åstadkom ett enastående resultat under tredje kvartalet, och redovisar ett rekordresultat. Nettoomsättningen ökade med 61 procent till 462 MSEK jämfört med samma period förra året, med särskilt stark för- säljning av combiners. Trots ökad efterfrågan från Europa och Asien så var antennförsäljningen tillbakahållen på grund av komponentbrist. Dessa pro- blem har nu lösts. Lönsamheten var också bättre än prognos och EBIT ökade med 76 procent till 75 MSEK jämfört med samma period föregående år. EBIT-marginalen översteg 16 procent. Utsikterna för helåret är positiva, med efterfrågan på rekordnivåer för hela produktsortimentet för Systems. Den starka dollarn och förbättrad kostnadseffektivitet inom produktionen gynnar också verksamheten och vi förväntar oss att EBIT överstiger prognosen på 188 MSEK som lämnades i pressreleasen den 14 september. Allgon Mobile Communications: Ett svårt kvartal men med en vändning på gång Som tidigare aviserats i pressreleasen den 14 september, så lider AMC av att försäljningen av äldre modeller av mobiltelefoner, som AMC varit allt- för beroende av, vek kraftigt, vilket resulterade i volymer avsevärt under kapaciteten. Resultatet under tredje kvartalet var därför svagt, men i linje med ledningens förväntningar. Viss återhämtning förväntas under fjärde kvartalet när leveranser till flera nya kundprojekt har startat. Ytterligare kundprojekt kommer att starta under nästa kvartal. Som resultat av detta kommer andelen inbyggda antenner att öka i omfattning. Kostnadsbesparingsprogrammet är under genomförande. Fasta kostnader kom- mer reduceras med minst 50 MSEK på årsbasis, jämfört med nivån första halvåret 2000. Allgon Microwave: i linje med prognosen Den starka tillväxten inom Microwave divisionen fortsätter, med le- veransökningar upp till 50 procent jämfört med föregående kvartal och med fortsatta förbättringar i orderboken. Utrustning enligt FCC-standard för den amerikanska marknaden kommer att lanseras under fjärde kvartalet i år och kommer att bidra till försälj- ningen under första halvåret 2001. Wireless Solutions: kommersiell lansering WSS lanserade den nya viktiga 11Mbit/s Wireless-LAN produktfamiljen på Networld & Interop utställningen i Atlanta, inkluderat PC-kort, Acces Point, USB Adapter, Printer Adapter och en trådlös Web-kamera, baserad på IEEE 802.11b standard. Blåtandsprodukter har fått ett positivt gensvar hos slutanvändarna. Marknadsutsikterna för de nya WSS produkterna är mycket lovande, men bristen på komponenter kan komma att påverka leveranserna under fjärde kvartalet. Fullständig delårsrapport kommer att avges den 17 oktober 2000. Stockholm den 9 oktober 2000 Allgon AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta: Jan Edhäll Telefon: 08-540 822 31 VD och koncernchef, Allgon AB Claes Silfverstolpe Telefon: 08-540 822 32 Ekonomidirektör, Allgon AB Allgons affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra radiobasera- de lösningar och andra produkter för trådlös telefoni och datakommunika- tion. Allgons produktsortiment omfattar antennsystem för infrastruktur i mobiltelefonnät; filter, combiners och liknande produkter för bassta- tioner; repeaternät; radiolänkutrustning; mobiltelefonantenner; trådlösa lokala nätverk samt blåtandprodukter. Allgons fakturerade försäljning upp- gick under 1999 till 2 136 Mkr. Antal anställda uppgick till 1 249 i slu- tet av 1999. Allgon grundades 1946. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/09/20001009BIT00780/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/09/20001009BIT00780/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar