Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2000 Nettoomsättningen ökade med 32 procent till 1 986 (1 508) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 23 procent till 71 (92) MSEK. Resultatet efter finansiella poster minskade med 47 procent till 48 (90) MSEK. Överskottsmedel från SPP har positivt påverkat resultatet med 30 (-) MSEK. Allgon Systems uppnådde rekordhög nettoomsättning under tredje kvartalet på 462 MSEK (287), en ökning med 61 procent. Nettoomsättningen för januari-september uppgick till 1 227 (791) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 76 procent under tredje kvartalet till 75 (43) MSEK. Allgon Mobile Communications påverkades av låg försäljningsvolym och överkapacitet. Leveranser från Allgon Microwave var 50 procent högre än föregående kvartal. Wireless Solutions lanserade nya WLAN-produkter. Marknad Utbyggnaden av mobiltelefonnätens infrastruktur i Nordamerika går mycket snabbt. Den tidigare trenden med en konsolidering av de amerikanska operatörerna har fortsatt. Förbättrad roaming, förväntad kraftig abonnenttillväxt och ökat utnyttjande av mobiltelefonnäten har stimulerat denna utveckling. I Sydamerika har investeringarna i infrastruktur varit stabila. Abonnenttillväxten är fortsatt hög i Europa. En återhämtning i Sydostasien kan noteras i form av ökad abonnenttillväxt och kapacitets-utbyggnad. Abonnentutvecklingen i Kina är fortsatt stark. Kina har nu över 60 miljoner abonnenter och är därmed efter USA världens näst största marknad, följt av Japan. Tredje kvartalet 2000 Allgons nettoomsättning ökade under tredje kvartalet med 23 procent till 672 (545) MSEK. Till den höga nettoomsättningen bidrog särskilt Allgon Systems som hade en rekordhög nettoomsättning under tredje kvartalet. Rörelseresultatet minskade med 66 procent till 16 (47) MSEK. Resultatet efter finansiella poster minskade med 55 procent till 18 (40) MSEK. Satsningarna på Allgon Microwave och Wireless Solutions påverkade resultatet negativt med -33 (-12) MSEK. I resultatet för tredje kvartalet ingår 15 MSEK avseende överskottsmedel från SPP. Koncernens nettoomsättning och orderingång Nettoomsättningen ökade med 32 procent till 1 986 (1 508) MSEK. Orderingången ökade med 7 procent till 1 887 (1 761) MSEK. Allgon Systems Nettoomsättningen ökade med 55 procent till 1 227 (789) MSEK. Ökningen var särskilt markant i Nord- och Sydamerika. Försäljningen av repeaternät ökade i Nord- och Sydamerika. Försäljningen av radioutrustning och antennsystem utvecklades mycket väl, särskilt i Nordamerika. Antennförsäljningen har mer än fördubblats jämfört med samma period föregående år. Försäljningen av radioutrustning har också utvecklats mycket starkt. Försäljningen av antennsystem har även ökat i Kina tack vare den lokala produktionsenhet som sattes upp där under andra kvartalet. Rörelseresultatet ökade med 229 procent till 142 (62) MSEK. Lars Jehrlander tillträdde som ny affärsområdeschef för Allgon Systems AB den 2 oktober, 2000. Allgon Mobile Communications Nettoomsättningen minskade med 6 procent till 674 (717) MSEK. Allgons fördelning mellan utdragbara, fasta och inbyggda antenner var 34/64/2 (38/61/1) procent. Allgon och Motorola Semiconductor Product Sector undertecknade under tredje kvartalet ett Letter of Intent för samarbetet kring gemensam utveckling av ny teknologi för antennsystem avsedda för tredje generationens trådlösa multimediaterminaler. Allgons DCA koncept (Digital Controlled Antenna) kommer att använda ny teknologi från Motorola. Samarbetet kring DCA kommer också att omfatta andra avancerade radiokomponenter. Kostnadsbesparingsprogrammet är under genomförande. Fasta kostnader kommer att reduceras med minst 50 MSEK på årsbasis, jämfört med nivån första halvåret 2000, och med full effekt från första kvartalet 2001. Allgon Mobile Communications har flera pågående projekt med inbyggda antenner med ledande mobiltelefontillverkare, som valt Allgon som leverantör. Försäljningen av antenner till satellittelefoner uppgick till 33 (14) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 72 procent till 29 (102) MSEK. Allgon Microwave Nettoomsättningen uppgick till 80 MSEK (2). Marknadsbearbetningen av Asien, Europa och Sydamerika fortsatte. En produktfamilj enligt FCC-standard för den amerikanska marknaden är under framtagning och försäljning av denna väntas påbörjas under första halvåret 2001. Rörelseresultatet uppgick till -33 (-38) MSEK. Wireless Solutions Nettoomsättningen uppgick till 5 (-) MSEK. Under kvartalet lanserade Wireless Solutions en ny familj av WLAN- produkter för trådlös dataöverföring med 11 Mbit/s, som främst riktar sig till OEM-tillverkare. Ett nytt PC-kort, nya trådlösa accessnoder, adapters för skrivare och stationära PCs samt en webbkamera ingår i den nya produktfamiljen. Rörelseresultatet uppgick till -50 (-) MSEK. Resultat Allgons bruttomarginal minskade på grund av överkapacitet i Allgon Mobile Communications verksamhet. Allgons rörelseresultat minskade med 23 procent till 71 (92) MSEK. Rörelseresultatet belastas av tillväxtsatsningarna Wireless Solutions och Allgon Microwave med -88 (-38) MSEK. I resultatet ingår även 30 (-) MSEK som avser överskottsmedel från SPP. Detta belopp har redovisats under övriga rörelseintäkter/kostnader. Rörelseresultatet har påverkats negativt av de minskade försäljningsvolymerna inom affärsområde Allgon Mobile Communications. I resultatet efter finansiella poster, som uppgår till 48 (90) MSEK, ingår en positiv engångseffekt om cirka 20 MSEK från avyttringen av fordonsantennverksamheten. Resultatet efter finansiella poster skulle ha varit 51 MSEK bättre om Allgon inte haft några valutasäkringar. Ett åtgärdsprogram har initierats för att förbättra lönsamheten. Programmet omfattar intensifierade aktiviteter för att sänka produktionskostnaderna liksom ett besparingsprogram för omkostnader. Finansiell ställning Soliditeten uppgick per 30 september 2000 till 44 procent (50 procent per 31 december 1999). Nettoupplåningen uppgick vid periodens slut till 277 MSEK (162 MSEK per 31 december 1999). Investeringar Investeringar i byggnader och mark samt maskiner och inventarier uppgick under perioden brutto till 176 (196) MSEK, varav nybyggnationen för Allgon Systems stod för 64 (98) MSEK. Bud från LGP och REMEC Den 22 augusti lade LGP Telecom Holding AB ett bud på Allgon. För varje aktie av serie A eller serie B i Allgon erbjöds 0,56 nyemitterad aktie i LGP. Budtiden gick ut 11 oktober. Allgons styrelse avrådde med stöd av sina ekonomiska rådgivare aktieägarna att acceptera budet. LGP meddelade den 16 oktober att deras bud erhållit endast 17% av aktiekapitalet, varför budet inte fullföljs. Den 28 september lämnade REMEC, Inc. bud på Allgon. REMEC höjde sitt bud den 9 oktober. Allgons styrelse rekommenderade med stöd av sina ekonomiska rådgivare aktieägarna att acceptera budet. Nytt tillväxtmål Allgon har reviderat upp sitt långsiktiga mål för genomsnittlig årlig omsättningstillväxt från 20 procent till 30 procent under de kommande fem åren. Kommande informationstillfällen 18 januari 2001 Bokslutskommuniké 15 mars 2001 Bolagsstämma 19 april 2001 Delårsrapport 3 månader Täby den 17 oktober 2000 Allgon AB (publ) Jan Edhäll VD och koncernchef För ytterligare information kontakta: Jan Edhäll Telefon: 08-540 822 31 VD och koncernchef, Allgon AB Claes Silfverstolpe Telefon: 08-540 822 32 Ekonomidirektör, Allgon AB Koncernens 2000 1999 1998 1999 Resultaträkning i jan- jan- jan- jan- sammandrag (MSEK) sep sep sep dec Nettoomsättning 1 986 1 508 1 294 2 136 Kostnad för sålda varor -1 348-936 -804 -1 340 Bruttoresultat 638 572 490 796 Försäljningskostnader -215 -177 -135 -244 Administrationskostnader -122 -86 -71 -123 Forsknings- och -272 -217 -159 -297 utvecklingskostnader Övriga 42 0 -18 -8 rörelseintäkter/kostnader Rörelseresultat 71 92 107 124 Finansnetto -23 -2 -6 3 Resultat efter finansiella 48 90 101 127 poster Skatt -14 -27 -22 -44 Minoritetens andel av -2 -1 -2 -2 periodens resultat Periodens resultat 32 62 77 81 Koncernens 2000 1999 1998 1999 Balansräkning i sammandrag 30 sep30 sep30 sep31 (MSEK) dec Tillgångar Anläggningstillgångar 598 346 198 492 Omsättningstillgångar 1 018 760 695 889 Summa tillgångar 1 616 1 106 893 1 381 Eget kapital och skulder Eget kapital 712 613 547 694 Minoritetsintressen 3 5 4 3 Avsättningar 55 47 34 63 Långfristiga skulder 216 11 4 92 Kortfristiga skulder 630 430 304 529 Summa eget kapital och 1 616 1 106 893 1 381 skulder 2000 1999 1998 1999 Nyckeltal jan- jan- jan- jan- sep sep sep dec Orderingång (MSEK) 1 887 1 761 1 302 2 266 Rörelsemarginal (%) 4 6 8 6 Vinstmarginal (%) 2 6 8 6 Avkastning på operativt 10 24 41 20 kapital (%) Avkastning på sysselsatt 15 25 32 21 kapital (%) Avkastning på eget kapital 6 14 20 13 (%) Soliditet (%) 44 56 62 50 Räntebärande skuld (MSEK) 359 18 9 219 Medelantal årsanställda 1 265 1 019 860 1 053 Investeringar i: - byggnader och mark 66 100 46 151 (MSEK) - maskiner och inventarier 110 96 74 130 (MSEK) Antal aktier vid periodens 29 26628 80028 80028 slut (tusental) 800 Resultat per aktie (SEK) 1,08 2,16 2,68 2,80 Eget kapital per aktie 24 21 19 24 (SEK) Nettoomsättning (MSEK) 2000 1999 Förändring % jan- jan- sep sep Systems 1 227 789 55 Mobile Communications 674 717 -6 Microwave 80 2 Wireless Solutions 5 - Totalt 1 986 1 508 32 Europa 469 341 38 Nord- & Sydamerika 1 157 686 69 Övriga världen 360 481 -25 Totalt 1 986 1 508 32 KVARTALSVISA VÄRDEN Koncernens 1999 1999 1999 1999 2000 2000 2000 Resultaträkning i jan- apr- juli- okt- jan- apr- juli- sammandrag (MSEK) mars juni sep dec mars juni sep Nettoomsättning 435 528 545 628 682 632 672 Kostnad för sålda varor -261 -329 -346 -404 -452 -427 -469 Bruttoresultat 174 199 199 224 230 205 203 Försäljningskostnader -55 -63 -59 -67 -75 -74 -66 Administrationskostnader -26 -30 -30 -37 -36 -48 -38 Forsknings- och -66 -79 -72 -80 -91 -91 -90 utvecklingskostnader Övriga -4 -5 9 -8 -6 41 7 rörelseintäkter/kostnader Rörelseresultat 23 22 47 32 22 33 16 Finansnetto 4 1 -7 5 -6 -19 2 Resultat efter finansiella 27 23 40 37 16 14 18 poster Skatt -8 -6 -13 -17 -5 -5 -4 Minoritetens andel av -1 0 0 -1 -1 -1 0 kvartalets resultat Kvartalets resultat 18 17 27 19 10 8 14 Koncernens 1999 1999 1999 1999 2000 2000 2000 Balansräkning i sammandrag 31 30 30 sep31 31 30 30 (MSEK) mars juni dec mars juni sep Tillgångar Anläggningstillgångar 247 302 346 492 558 553 598 Omsättningstillgångar 752 761 760 889 946 906 1 018 Summa tillgångar 999 1 063 1 106 1 381 1 504 1 459 1 616 Eget kapital och skulder Eget kapital 573 591 613 694 678 687 712 Minoritetsintressen 4 4 5 3 3 4 3 Avsättningar 51 53 47 63 58 60 55 Långfristiga skulder 11 11 11 92 208 207 216 Kortfristiga skulder 360 404 430 529 557 501 630 Summa eget kapital och 999 1 063 1 106 1 381 1 504 1 459 1 616 skulder 1999 1999 1999 1999 2000 2000 2000 Nyckeltal jan- apr- juli- okt- jan- apr- juli- mars juni sep dec mars juni sep Orderingång (MSEK) 531 520 710 505 601 675 611 Rörelsemarginal (%) 5 4 9 5 3 5 2 Vinstmarginal (%) 6 4 7 6 2 2 2 Avkastning på operativt 22 18 33 17 10 14 7 kapital (%) Avkastning på sysselsatt 23 19 33 22 13 17 14 kapital (%) Avkastning på eget kapital 13 11 18 11 6 5 8 (%) Soliditet (%) 58 56 56 50 45 47 44 Räntebärande skuld (MSEK) 18 18 18 219 335 291 359 Medelantal årsanställda 908 1 028 1 121 1 155 1 199 1 267 1 329 Investeringar i: - byggnader och mark 24 41 35 51 55 11 0 (MSEK) - maskiner och inventarier 28 34 34 34 39 31 40 (MSEK) Antal aktier vid 28 80028 80028 80028 29 29 29 kvartalets slut (tusental) 800 183 183 266 Resultat per aktie (SEK) 0,64 0,57 0,96 0,64 0,34 0,29 0,45 Eget kapital per aktie 20 21 21 24 23 24 24 (SEK) 1999 1999 1999 1999 2000 2000 2000 Nettoomsättning (MSEK) jan- apr- juli- okt- jan- apr- juli- mars juni sep dec mars juni sep Systems 220 283 288 355 381 384 462 Mobile Communications 215 245 257 273 277 224 173 Microwave - - - - 24 22 34 Wireless Solutions - - - - - 2 3 Totalt 435 528 545 628 682 632 672 Europa 113 115 113 162 169 151 149 Nord- & Sydamerika 157 248 281 305 388 363 406 Övriga världen 165 165 151 161 125 118 117 Totalt 435 528 545 628 682 632 672 2000 1999 2000 1999 Rörelseresultat (MSEK) jan- jan- juli- juli- sep sep sep sep Systems 142 62 75 43 Mobil Communications 29 102 -29 30 Microwave -33 -38 -9 -12 Wireless Solutions -50 - -22 - Totalt 88 126 15 61 Koncerngemensamma -7 -30 4 -13 kostnader Goodwillavskrivningar -10 -4 -3 -1 Rörelseresultat 71 92 16 47 2000 1999 Kassaflödesanalys (MSEK) jan- jan- sep sep Kassaflöde från den 111 130 löpande verksamheten Förändringar av -42 -112 rörelsekapital Investeringar -162 -196 Kassaflöde efter -93 -177 investeringar Finansiering 119 -22 Förändring av likvida 26 -199 medel ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/17/20001017BIT00640/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/17/20001017BIT00640/bit0002.pdf

Dokument & länkar