Momentum Group förbereder inför uppdelningen och byter företagsnamn och koncernledning

Report this content

Som ett led i förberedelserna för en särnotering av affärsområdet Komponenter & Tjänster på Nasdaq Stockholm har styrelsen i Momentum Group AB (publ) beslutat att utse tidigare affärsområdeschef för Alligo, Clein Ullenvik till VD & Koncernchef och tidigare CFO för affärsområdet Alligo Irene Wisenborn Bellander till CFO för Momentum Group. Vidare har styrelsen beslutat att föreslå att extra bolagsstämma beslutar om byte av företagsnamn till Alligo AB.

Tidigare ledning för Momentum Group tillträder som ledning i dotterbolaget Momentum Group Komponenter & Tjänster AB varvid Ulf Lilius har utsetts till VD och Niklas Enmark har utsetts till Vice VD och CFO. Förändringarna gäller från och med 1 november 2021.

Ambitionen är att genomföra särnoteringen av Komponenter & Tjänster under första halvåret 2022 under namnet Momentum Group, vilket också har kommunicerats. Styrelsen har därför beslutat att föreslå att extra bolagsstämma i Momentum Group beslutar om byte av bolagets nuvarande namn Momentum Group AB till Alligo AB. Under förutsättning att bolagsstämman röstar för förslaget om byte av namn kommer dotterbolaget Momentum Group Komponenter & Tjänster AB att byta namn till Momentum Group AB. Vidare som en följd av beslutet om förberedelser för en särnotering kommer styrelsen till den extra bolagsstämman att föreslå att stämman godkänner att styrelsen genomför en kontant inlösen av utestående köpoptioner. Kallelse till extra bolagsstämman som avses hållas den 2 december 2021 kommer att offentliggöras separat.

Stockholm den 29 oktober 2021

Momentum Group AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Ulf Lilius, telefon 010-454 54 70

Clein Ullenvik, telefon 070-558 84 17

Denna information är sådan som Momentum Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 29 oktober 2021 kl. 08:05 CEST.

Momentum Group är en ledande återförsäljare av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 9,5 miljarder SEK per år och har omkring 2 700 anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.momentum.group.