Allokton AB (publ) Kommuniké från årsstämma den 12 juni 2008

Vinstdisposition
Stämman beslutade att tidigare balanserade vinstmedel inklusive årets resultat efter skatt, totalt summa 208.467.830 kr, överförs i ny räkning.

Val av styrelse samt arvoden till styrelse och revisorer
Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Thomas Faarborg och Samuel Boström, och nyvaldes Niels Sørensen och Jesper Skibstrup.

Niels Sørensen är direktör för Investment hos CenterPlan A/S. Under de senaste femton åren har Sørensen arbetat som managementrådgivare till American Express, Chase Manhattan och Merrill Lynch i London och New York, och var senast Vice President hos Cap Gemini i New York. Niels Sørensen har en MBA examen från Harvard Business School och en kandidatexamen från Handelshögskolan i Köpenhamn.

Jesper Skibstrup är direktör för Commerce hos CenterPlan A/S. Skibstrup har åtta års erfarenhet från kommersiell handel i Danmark som direktör för marknadsföring och inköp och tio års erfarenhet som ägare och grundare av ett managementkonsultbolag. Jesper Skibstrup har en mastersexamen från Handelshögskolan i Köpenhamn.

Arvoden till styrelsen beslutades utgå med sammanlagt 300.000 kr. Arvode till revisorerna beslutades utgå enligt löpande räkning.

Vid konstituerande styrelsemöte efter stämman valdes Thomas Faarborg till ordförande.

Revisionsberättelse och nyemission
Revisionsberättelsen tillstyrker att årsstämman fastställer resultat- och balansräkningarna, disponerar vinsten i enlighet med styrelsens förslag och beviljar styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet med följande tillägg: ”Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamhet på att det av förvaltningsberättelsen framgår att ”Bolagets finansiering för de kommande 12 månaderna för närvarande inte är säkerställd”. Detta innebär att bolaget är i behov av kapitaltillskott eller annan finansiering för att säkerställa den fortsatta driften”. Med anledning härav beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission, innebärande att styrelsen får fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital med högst 266.700 kronor genom nyemission mot kontant betalning av högst 4.000.000 nya aktier. Styrelsen kan besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Faarborg, ordförande Allokton AB, +45 3333 0130
Samuel Boström, tf VD Allokton AB, +46 8 522 172 00

Om oss

Allokton är ett privatägt fastighetsbolag med ett väldiversifierat bestånd. Vid utgången av fjärde kvartalet 2006 uppgick den totala lokalytan till cirka 500 000 kvadratmeter, varav hälften utgjordes av bostäder och hälften kommersiella lokaler. Beståndet, som är fördelat på 19 svenska städer och sju tyska städer, har ett uppskattat marknadsvärde om cirka 5 miljarder kronor. Allokton bildades i juli 2005 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Dokument & länkar