Alltainer AB: Alltainer genomför riktad emission om 2,85 MSEK

Report this content

Pressmeddelande, Alltainer AB, 559231-8280, 2021-09-06

I enlighet med bemyndigande från årsstämman i Alltainer AB ("Bolaget") den 25 september 2020 har styrelsen idag fattat beslut om en riktad nyemission om 452 000 aktier. Nyemissionen tecknas av existerande och nya aktieägare.

Genom den riktade emissionen kommer Bolaget att tillföras 2 847 600 SEK. Emissionen syftar till att stärka rörelsekapitalet inför den förväntade ökningen i produktionen under slutet 2021 och början av 2022. Bolaget har tidigare kommunicerat om fördröjning i orderflödet och utmaningen i att få levererat till USA på ordern på över 5 MUSD. Sammantagit har omsättningen varit lägre än förväntad under Covid-19 pandemin vilket har påverkat det befintliga rörelsekapital negativt.

Emissionen tecknas av de befintliga aktieägarna Jonas Kretz, JAJ Holding ApS och Ejendomsselskabet Kesje ApS samt två nya investerare Gerhard Dal och Dorte Kesje.

Emissionskursen är satt till 6,30 kronor per aktie. I styrelsens beslut att avvika från befintliga aktieägares företrädesrätt, har hänsyn tagits till Bolagets finansiella situation, kostnaden och tidsaspekten för att på ett effektivt sätt anskaffa kapital samt den begränsade likviditeten i Bolagets aktie. Emissionskursen innebär en rabatt om cirka 7 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen under de senaste fem handelsdagarna, 30 augusti till 3 september 2021.

Efter nyemissionen kommer det totala antalet aktier och röster i Bolaget att uppgå till 7 217 872 och aktiekapitalet ökar med 45 200 SEK till 721 787,20 SEK, vilket innebär en utspädningseffekt om cirka 6,3 procent baserat på det totala antalet aktier i Bolaget efter transaktionen.

För ytterligare information

Jakob Kesje
VD, Alltainer AB
Telefon: 0763-11 19 11
E-post: jk@alltainer.com

Denna information är sådan information som Alltainer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 september 2021.

Kort om Alltainer

Alltainer tillverkar, marknadsför och säljer sjöcontainrar inredda som bostäder, barer, sanitetsanläggningar eller andra ändamål som kunderna efterfrågar. Tillverkningen baseras på nya sjöcontainrar som inredas enligt kundens specifikationer i bolagets anläggning i Vietnam. Försäljningen sker framförallt via försäljningskanaler på den amerikanska marknaden, men även i Sverige och övriga Europa.

Prenumerera

Dokument & länkar