Kallelse till årsstämma i Alltainer AB (Publ)

Report this content

Pressmeddelande
Alltainer AB
559231-8280
2021-10-19

Aktieägarna i Alltainer AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 18 november 2021 kl. 13:00 på Alltainers lokaler på Stora Åvägen 21, S - 436 34 Askim. Vänligen anmäl ert deltagande via mail till jk@alltainer.com alternativt telefon 0763-111 911 senast den 11 november 2021.

Deltagande

För att få delta i årsstämman måste aktieägare dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 11 november 2021, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast nämnda dag (torsdagen den 11 november 2021), till adress Alltainer AB, Stora Åvägen 21, SE-436 34 Askim eller per e-post till jk@alltainer.com. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och i förekommande fall antal medföljande biträden.

Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att i god tid före stämman tillhandahålla bolaget behörighetshandlingar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. För att sådan registrering ska vara verkställd torsdagen den 11 november 2021 måste aktieägaren i god tid före detta datum hos sin förvaltare begära omregistrering (s.k. rösträttsregistrering) av aktierna.

Om deltagande sker genom ombud eller ställföreträdare bör fullmakt, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar insändas till bolaget senast den 11 november 2021.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av en eller två justeringspersoner;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

7. Beslut om följande.

a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.

b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer.

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat

    revisionsbolag som ska väljas på stämman.

9. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna.

10. Val till styrelsen och i vissa fall av revisorer.

11. Val av styrelseordförande.

12: Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

13. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller

      bolagsordningen.

14. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman
Bolagets styrelse har föreslagit att styrelsens ordförande Mikael Palm Andersson ska väljas till ordförande för stämman.

Punkt 4 – Val av en eller två justeringspersoner

Bolagets styrelse har föreslagit Tommy Tuong Nguyen som justeringsperson

Punkt 7 b – Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Punkt 8 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.

Bolagets styrelse har föreslagit att antalet styrelseledamöter ska vara fyra. Bolagets styrelse har föreslagit att antalet revisorer fortsatt ska vara ett revisionsbolag, samt att inga revisorssuppleanter ska väljas

Punkt 9 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Styrelsen har föreslagit följande arvoden till styrelseledamöterna; Styrelsens ordförande föreslås erhålla ett arvode om 3 basbelopp, övriga ledamöter som inte har fast intäkt från bolaget ett basbelopp per ledamot.

Det sammanlagda styrelsearvodet enligt förslaget uppgår till 4 basbelopp.

Styrelsen har också föreslagit att revisorerna arvoderas med skäligt belopp enligt godkänd räkning

Punkt 10 – Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter

Styrelsen har föreslagit omval av Mikael Palm Andersson, Tommy Tuong Nguyen och Jakob Kesje. Styrelsen har föreslagit nyval av Fredrik Andreasson till bolagets styrelse.

Styrelsen har föreslagit bolaget skall ha revision enligt reglarna om publika bolag, och föreslår omval av Frejs Revisorer AB.

Punkt 11 – Val av styrelseordförande

Styrelsen har föreslagit att Mikael Palm Andersson ska vara styrelsens ordförande.

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.

Styrelsen föreslår stämman bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare, om sammanlagt högst 2 500 000 aktier i Bolaget. Vid emission utan företräde för befintliga aktieägare ska teckningskursen fastställas till marknadskurs. Likvid för aktierna skall erläggas med kontant betalning eller kvittning av skuld. Aktiekapitalet ökar vid fullt utnyttjande av bemyndigandet med 250 000 kronor. Bemyndigandet gäller till och med kommande årsstämma.

Aktier utgivna i denna emission skall ha rätt till utdelning från och med räkenskapsåret som avslutas 2022-06-30.

Motivet till förslaget är att säkra finansieringen av bolaget fortsatta expansion.

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt styrelsens förslag ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Bemyndigande

Styrelsen, eller den person styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande fanns totalt 7 217 872 aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar vid samma tidpunkt inga egna aktier.

ÖVRIG INFORMATION

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, koncernredovisningen och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Handlingar m.m.

Årsredovisning och revisionsberättelse och övriga handlingar som ska tillhandahållas enligt aktiebolagslagen, kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor och på Bolagets webbplats, www.alltainer.com, senast från och med torsdagen 11 november 2021, och sänds utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna hälsas varmt välkomna till årsstämman.

Askim Oktober 2021
 

Styrelsen

För ytterligare information

Jakob Kesje
VD, Alltainer AB
Telefon: 0763-11 19 11
E-post: jk@alltainer.com

Denna information är sådan information som Alltainer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2021.

Kort om Alltainer

Alltainer tillverkar, marknadsför och säljer sjöcontainrar inredda som bostäder, barer, sanitetsanläggningar eller andra ändamål som kunderna efterfrågar. Tillverkningen baseras på nya sjöcontainrar som inredas enligt kundens specifikationer i bolagets anläggning i Vietnam. Försäljningen sker framförallt via försäljningskanaler på den amerikanska marknaden, men även i Sverige och övriga Europa.

Prenumerera

Dokument & länkar