ALM Equity AB: Kommuniké från årsstämma i ALM Equity AB (publ)

Report this content

Årsstämma har hållits i ALM Equity AB (publ) torsdagen den 27 maj 2021 varvid i huvudsak följande beslut fattades:

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningen för räkenskapsåret 2020 samt styrelsens förslag om utdelning. Utdelning ska ske till preferensaktieägarna med åtta kronor och fyrtio öre (8,40) per preferensaktie fördelat på kvartalsvis utbetalning om två kronor och tio öre (2,10) per preferensaktie, vilket motsvarar en total utdelning om 88.717.238,40 kronor på befintliga preferensaktier. Avstämningsdagar är sista vardagen i juni, september, december och mars. Därutöver ska de nya preferensaktier som enligt beslut på stämman emitteras genom fondemission och sådana aktier som kan komma att emitteras med stöd av det bemyndigande som lämnades på stämman ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, innebärande en första utdelning om 2,10 kronor med närmast följande avstämningsdag. Ingen utdelning sker till stamaktieägarna.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

Styrelsearvodet fastställdes till 180.000 kronor, varav ordföranden ska erhålla 60.000 kronor och övriga ledamöter, som ej är anställda av bolaget, ska erhålla 40.000 kronor vardera. Arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes Maria Wideroth, Johan Unger, Gerard Versteegh, Johan Wachtmeister och Joakim Alm. Maria Wideroth omvaldes som styrelsens ordförande.

Ernst & Young AB omvaldes som bolagets revisorer.

Årsstämman beslutade om en fondemission genom vilken bolaget ger ut 101.546 preferensaktier innebärande att bolagets aktiekapital ökas med 1.015.460 kronor. Vid fondemissionen förs medel över från fritt eget kapital till aktiekapitalet. Fondaktierna ska fördelas till stamaktieägarna varvid etthundra (100) stamaktier berättigar till en (1) ny preferensaktie. Överskjutande fondaktierätter (d.v.s. de stamaktieägare vars stamaktieinnehav inte är jämnt delbart med 100) kommer att säljas genom bolagets försorg och köpeskillingen betalas ut till berörda stamaktieägare. De nyemitterade aktierna berättigar till utdelning från den dag då de tas upp i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Avstämningsdagen ska vara den 23 juni 2021. Aktierna ska omfattas av bolagsordningens inlösenförbehåll.

Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om nyemission av högst 3.000.000 preferensaktier innebärande en aktiekapitalökning om högst 30.000.000 kronor. Emission ska kunna ske kontant, med villkor att nya aktier ska betalas med apportegendom eller genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Emission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller flera tillfällen längst intill nästa årsstämma. Skälet till att avvikelse från företrädesrätten ska kunna ske är att bolaget ska kunna finansiera eventuella förvärv av bolag eller rörelser, eller åstadkomma en ökad ägarspridning.

Valberedningens förslag om principer för utseende av valberedning och instruktionerna till densamma, som motsvarar vad som tidigare gällt, antogs av stämman.

Årsstämman fattade beslut om att (i) införa ett långsiktigt incitamentsprogram ("Incitamentsprogram 2021/2026") för koncernens anställda, (ii) genomföra en riktad emission av högst 100.000 teckningsoptioner samt (iii) godkänna att det helägda dotterbolag som tecknar teckningsoptioner överlåter teckningsoptionerna till deltagarna i Incitamentsprogram 2021/2026.

Årsstämman beslutade att godkänna bolagsstämmans i dotterbolaget Svenska Nyttobostäder AB beslut om emission av teckningsoptioner avsedda för incitamentsprogram samt dess beslut om riktad nyemission av preferensaktier.

För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel 073-396 97 27

 

Om ALM Equity: 
ALM Equity utvecklar och investerar i bolag inom fastighetsbranschen. Verksamheterna är strukturerade i fem affärsområden med fristående bolag och varumärken inom förvaltning, projektutveckling, entreprenad, finansiering och digitala tjänster.
ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF.
Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel.+46 8- 463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

Mer information om bolaget finns på www.almequity.se

Taggar:

Prenumerera