• news.cision.com/
  • ALM Equity/
  • ALM Equity AB (publ) genomför riktad nyemission av preferensaktier till M6 Capital AB som betalning för förvärv av byggrätter vid Telefonplan.

ALM Equity AB (publ) genomför riktad nyemission av preferensaktier till M6 Capital AB som betalning för förvärv av byggrätter vid Telefonplan.

Report this content

ALM Equity AB (publ) ("Alm Equity" eller "Bolaget") har den 29 juli 2020 träffat avtal med M6 Capital AB, org.nr 556755-9231 ("M6"), om förvärv av 75 preferensaktier av serie B i Slipskäraren Holding AB, org.nr 556976-6206 ("Slipskäraren"). Köpeskillingen för aktierna uppgår till 69 893 587 kronor. Köpeskillingen ska erläggas i form av preferensaktier i ALM Equity och förvärvet har därför varit villkorat av att beslut om apportemission för detta syfte fattas i Bolaget.

Slipskäraren äger idag byggrätter i fyra projekt vid Telefonplan innehållandes totalt cirka 860 bostäder. Underliggande byggrättsvärde i transaktionen är ca 13 900 kr per ljus BTA bostad. Bostäderna är till övervägande del tänkta att ingå i Svenska Nyttobostäders förvaltningsportfölj.

Mot bakgrund härav har styrelsen för ALM Equity idag den 29 juli 2020, med stöd av bemyndigande beviljat av årsstämman den 28 maj 2020, beslutat om en riktad nyemission av preferensaktier i Bolaget, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till M6.

Styrelsebeslutet innebär sammanfattningsvis att aktiekapitalet ska ökas med högst 6 412 250 kronor genom utgivande av högst 641 225 nya preferensaktier. Teckningskursen är 109 kronor per preferensaktie. Teckningsberättigad är M6 som, enligt vad som beskrivits ovan, ska tillskjuta 75 preferensaktier av serie B i Slipskäraren som betalning, detta motsvarar 7,5% av projektet. Därigenom tillförs ALM Equity apportegendom i form av preferensaktier av serie B i Slipskäraren motsvarande ett totalt värde om 69 893 525 kronor.

Teckningskursen innebär en premie om 0,4 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen för ALM Equitys preferensaktier på Nasdaq First North Growth Market under perioden mellan den 1 juni 2020 till och med den 1 juli 2020. Teckningskursen har överenskommits mellan parterna och styrelsen bedömer att angiven teckningskurs ligger nära den marknadsmässiga nivån för Bolagets preferensaktie.

Bolaget äger sedan tidigare cirka 59,1 procent av Slipskäraren. Efter apportemissionen kommer ALM Equity att äga cirka 66,3 procent av aktierna i nämnda bolag.

För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel 073-396 97 27

Om ALM Equity: 
ALM Equity utvecklar och investerar i bolag inom fastighetsbranschen. Verksamheterna är strukturerade i fem affärsområden med fristående bolag och varumärken inom förvaltning, projektutveckling, entreprenad, finansiering och digitala tjänster.
ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF.
Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel.+46 8- 463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

Mer information om bolaget finns på www.almequity.se


Offentliggörande:
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ALM Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-07-29 kl. 15.00.  

Prenumerera

Media

Media