• news.cision.com/
  • ALM Equity/
  • ALM Equity AB (publ) har ingått en avsiktsförklaring om att förvärva Järntorget Byggintressenter AB

ALM Equity AB (publ) har ingått en avsiktsförklaring om att förvärva Järntorget Byggintressenter AB

Report this content

ALM Equity AB och huvudägarna till över 90 procent av Järntorget Byggintressenter AB har idag tecknat en avsiktsförklaring om att ALM ska förvärva huvudägarnas aktier i Järntorget.

Järntorget är ett bostadsutvecklingsbolag med bas i Storstockholm. Bolaget har en byggrättsportfölj på över 3 800 enheter varav 775 i pågående produktion med en försäljningsgrad på 94 procent. Inom Bolaget finns även entreprenadverksamhet och trämodulfabriken Bomodul i Bodafors.

Förvärvet avser att komplettera och stärka ALM Equitys befintliga affärsområden. Genom tillskottet av Bomodul kommer ALM Equity förstärka det industrialiserade och hållbara byggandet ytterligare. Stora delar av Järntorgets byggrättsportfölj lämpar sig väl för förvaltningsmarknaden vilket skapar affärsmöjligheter för ALM Equitys affärsområde Förvaltning. En affär skulle även ge en positiv resultateffekt för ALM Equity redan under 2021.

“Ett förvärv av Järntorget skulle vara ett viktigt steg i vår resa att göra ALM-koncernen till den ledande bolagsbyggaren inom bostadssegmentet i Stockholmsregionen. Järntorget är ett välskött bolag med en hög kompetensnivå på alla nivåer och ett gott renommé. Med den entreprenöriella andan som finns i Järntorget, ser vi att det finns en stor kulturell matchning med våra bolag i ALM Equity-koncernen.”, säger Joakim Alm, VD ALM Equity.

Förvärvet avses finansieras med en kombination av likvida medel och finansiella instrument som placeras på kapitalmarknaden. 

Förutsatt ett positivt resultat av due diligence är parterna överens om att slutförhandling av ett förvärvsavtal ska ske under andra kvartalet 2021.

Om Järntorget Byggintressenter 
Järntorget är ett familjeägt bostadsutvecklingsföretag med god lönsamhet. Med 30 års erfarenhet av att leda och ansvara för bostadsutvecklingens samtliga faser har bolaget vuxit till en ledande bostadsutvecklare i Storstockholm.

Järntorgets verksamhet omfattar värdekedjans samtliga delar och bolaget utvecklar bostäder för både privatmarknaden och för fastighetsägare. Produktion sker antingen genom den egenägda trähusmodulfabriken eller via bolagets Byggverksamhet. Verksamheten har sedan starten präglats av långsiktig lönsamhet, kostnadsstyrning och stort hållbarhetsfokus där bland annat Svanenmärkning ingår.

Bolaget har över tid startat ca 400 bostäder per år och byggrättsportföljen omfattar drygt 3 800 byggrätter inkluderande de 775 som är i produktion. Järntorgetkoncernen har ca 70 anställda och förutom Järntorget så ingår även varumärkena Abacus och Bomodul i koncernen.

Om ALM Equity 
ALM Equity är en bolagsutvecklare inom utvalda delar av fastighetsbranschen. ALM Equitys fokus är att utveckla och investera i verksamheter inom fastighetsbranschen och skapa affärsmöjligheter i olika delar av värdekedjan. Koncernens verksamheter bygger på en gemensam idé och målbild om ett attraktivt och yteffektivt boende. ALM Equity är organiserat i fem affärsområden och har totalt 97 anställda. Bolaget omsatte under 2020 1 759 Mkr med ett resultat på 229 Mkr. 

För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel 073-396 97 27 
 

Offentliggörande:
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ALM Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-05-04 kl. 08:00.  

Om ALM Equity: 
ALM Equity utvecklar och investerar i bolag inom fastighetsbranschen. Verksamheterna är strukturerade i fem affärsområden med fristående bolag och varumärken inom förvaltning, projektutveckling, entreprenad, finansiering och digitala tjänster.
ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF.
Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel.+46 8- 463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

Mer information om bolaget finns på www.almequity.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media