ALM Equity AB(publ): Delårsrapport januari-mars 2021

Report this content

Väsentliga händelser under kvartalet

  • ALM Equitys dotterbolag ALM Småa Bostad AB värderar sin andel av byggrättsportfölj vilken visar på övervärden om cirka 1,5 Mdkr.

Väsentliga händelser efter periodens slut

  • ALM Equity tecknar avsiktsförklaring att förvärva bostadsutvecklingsbolaget Järntorget Byggintressenter AB. Förutsatt ett positivt resultat från due diligence är planen att slutförhandling av förvärvsavtal ska ske under andra kvartalet 2021.
  • ALM Equity har marknadsvärderat affärsområde Projektutveckling och Entreprenad för att synliggöra underliggande substansvärde. Marknadsvärderingen indikerar ett verkligt värde av ALM Equitys innehav till cirka 10 Mdkr varav stamaktiens andel av värdet motsvarar cirka 8,9 Mdkr. Värderingen är genomförd externt av PwC.
  • Affärsområdena Projektutveckling och Entreprenad har tillsammans byggstartat 474 enheter som är en del av affären med Svenska Nyttobostäder, vilket medför en ny rekordnivå i produktion till drygt 2 200 enheter.

Koncernens nyckeltal

Sammandrag

2021 jan-mar 2020 jan-mar 2020 jan-dec
Nettomsättning, Mkr 173 413 1 759
Periodens resultat, Mkr 56 117 229
Avkastning på EK, % 1 6 4
Soliditet,% 40 41 40
Likvida medel, Mkr 732 444 722
Eget kapital, Mkr 3 892 3 556 3 790
Balansomslutning, Mkr 9 723 8 722 9 465
Nyckeltal per aktie 2021-03-31 2020-03-31 2020-12-31
Justerat substansvärde*per stamaktie, kr 863 - -
Börskurs på bokslutsdagen, kr 710 294 700
Resultat per stamaktie före utspädning,kr -2,23 8,10 10,53

* Justerat substansvärde baseras på faktiskt substansvärde justerat för bedömt marknadsvärde på verksamheterna inom ALM Equity. För vidare information om hur detta värde är framtaget se sid 4 i kvartalsrapporten.

VD HAR ORDET

Vi fortsätter resan i vårt bolagsbyggande
Ingen rast ingen ro. Vi avslutade 2020 med noteringen av Svenska Nyttobostäder och inledde 2021 med högt tempo och tog nästa steg i vårt bolagsbyggande.

Hög aktivitet i verksamheterna
Under första kvartalet har affärsområde Projektutveckling fortsatt leverera efter det förvärvsavtal som tecknats med Svenska Nyttobostäder och har i skrivande stund nått en rekordhög nivå av enheter i produktion. Även affärsområde Entreprenad har levererat ett rekord med 70 procent högre intäkter jämfört med föregående års motsvarande period med 50 procent högre rörelsemarginal. Omsättningen för koncernen är för kvartalet drastiskt lägre vilket framför allt beror på vår omställda affär där vi levererar till koncernbolaget Svenska Nyttobostäder. Därmed blir det inte någon omsättning utan resultatet kommer i form av orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter.

Marknadsvärdering synliggör övervärden
Sedan noteringen i november ger marknaden löpande ett värde på vårt innehav i Svenska Nyttobostäder vilket synliggör de värden som skapats i den affären. I linje med vad vi kommunicerat tidigare vill vi synliggöra de värden som skapas i våra andra innehav och har därför gjort en extern marknadsvärdering av affärsområdena Projektutveckling och Entreprenad. Efter värderingarna indikeras ett totalt substansvärde för ALM Equity på cirka 10 Mdkr, vilket motsvarar ett övervärde i stamaktien på cirka 1,5 Mdkr. Då har vi inte värderat den förvaltningsaffär som ligger utanför Svenska Nyttobostäder, där finns vårt joint venture med Klövern på 1 000 bostäder och det finns i koncernen ytterligare cirka 2 600 bostäder som är konceptualiserade för förvaltningsmarknaden. För vår digitala affär har vi inte heller satt något värde i dagsläget. När dessa affärer växer så kommer vi låta marknadsvärdera dem också. Vi kommer framöver att göra marknadsvärdering av bolagsportföljen kvartalsvis. Vi vill på det här sättet vara transparanta och tydliga mot våra aktieägare och finansiärer.

Nästa steg i vårt bolagsbyggande
Vi har under en tid haft diskussioner med huvudägarna i Järntorget för att förvärva deras aktier och kunna integrera Järntorget i ALM Equitys verksamheter. Den 4 maj tecknade vi en avsiktsförklaring med huvudägarna och efter genomförd due diligence av bolaget så är förhoppningen att vi före halvårsskiftet ska ha landat i en överenskommelse att köpa Järntorget. Jag är otroligt entusiastisk över denna möjlighet att integrera Järntorgets verksamheter under ALM Equitys paraply. Tillsammans skulle vi få en byggrättsportfölj på 17 000 bostäder vilket skulle göra affärsområde Projektutveckling till den ledande bostadsutvecklaren i Stockholm. Affärsområde Projektutveckling skulle dessutom kunna verka med ytterligare två varumärken och därmed öka möjligheterna i samband med kommunernas markanvisningar.

Förutom bostadsutveckling och entreprenadverksamhet finns även en trämodulfabrik i Järntorgskoncernen. Bomodul tillverkar högkvalitativa husmoduler i svenskt trä och skulle bli ett väldigt bra komplement till affärsområde Entreprenad. Som en del av affärsområde Entreprenad skulle Bomodul kunna få en stor hävstång i sin affär med leveranser till de bostadsutvecklingsprojekten som finns i portföljen.

Men viktigast är ändå att vi ser att det finns en fantastisk kulturell match mellan Järntorget och ALM Equity. Vi delar den entreprenöriella drivkraften och vågar tänka utanför traditionella modeller. Järntorget är ett välskött bolag med mycket kompetenta personer som är en stor tillgång för företaget. Min ambition är att, när vi väl har skrivit på det sista pappret, snabbt integrera Järntorget och växla upp vår gemensamma verksamhet.

Jag kan med glädje konstatera att vi också har fått både en ägarspridning och nya långsiktiga och kapitalstarka ägare i ALM Equity. Det ser jag som en styrka när vi ska fortsätta bygga bolag och värden i ALM Equity.

Vila får vi göra sen, nu är det full fart framåt!

 

För mer information kontakta: 

Joakim Alm, VD, tel 073-396 97 27 

 

Offentliggörande:

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ALM Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-05-26 kl. 08:00  

Om ALM Equity: 
ALM Equity utvecklar och investerar i bolag inom fastighetsbranschen. Verksamheterna är strukturerade i fem affärsområden med fristående bolag och varumärken inom förvaltning, projektutveckling, entreprenad, finansiering och digitala tjänster.
ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF.
Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel.+46 8- 463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

Mer information om bolaget finns på www.almequity.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar