KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL)

Report this content

Aktieägarna i ALM Equity AB (publ), org.nr 556549-1650, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 maj 2022. Årsstämman kommer att hållas enbart genom poströstning. Detta innebär att bolagsstämman hålls utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

RÄTT ATT DELTA PÅ STÄMMAN

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 17 maj 2022, dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman genom att skicka in komplett poströstningsformulär enligt instruktionerna under rubriken "Poströstning" och, i förekommande fall, fullmakter, registreringsbevis och andra motsvarande behörighetshandlingar per post till adress: ALM Equity AB, "Årsstämma", Regeringsgatan 59, 111 56 Stockholm eller per e-post: bolagsstamma@almequity.se. Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast tisdagen den 24 maj 2022.

 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt på bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare måste underrätta sin förvaltare härom i god tid före tisdagen den 17 maj 2022. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 19 maj 2022 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

 

POSTRÖSTNING

Styrelsen har beslutat att bolagsstämman ska hållas med enbart poströstning enligt lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Poströstningen utövas genom att ifyllt och undertecknat poströstningsformulär, inklusive bilaga 1 till formuläret, skickas till bolaget per post till adress ALM Equity AB, "Årsstämma", Regeringsgatan 59, 111 56 Stockholm eller per e-post: bolagsstamma@almequity.se. Formuläret gäller dessutom som anmälan till bolagsstämman. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller annan motsvarande behörighetshandling biläggas formuläret. Om aktieägaren poströstar genom ombud ska daterad fullmakt för ombudet biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.almequity.se samt skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

 

Formulär för poströstning finns tillgängligt på bolagets webbplats www.almequity.se. Komplett poströstningsformulär ska ha kommit in till bolaget per post eller e-post enligt ovan senast tisdagen den 24 maj 2022. Poströst kan återkallas fram till och med den 24 maj 2022 genom att meddela detta till ALM Equity AB, "Årsstämma", Regeringsgatan 59, 111 56 Stockholm eller per e-post till: bolagsstamma@almequity.se (meddelanden som mottagits efter den 24 maj kommer att bortses från). Om två eller fler formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist mottagits att beaktas.

 

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att markera ett av svarsalternativen vid respektive punkt i bilaga 1 till poströstningsformuläret. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är poströsten ogiltig. Vidare instruktion finns i poströstningsformuläret.

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två protokolljusterare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021
 8. Beslut om
  a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 10. Fastställelse av arvoden åt styrelsen och revisorerna
 11. Val av styrelse
 12. Val av styrelseordförande
 13. Val av revisor
 14. Beslut om riktad nyemission av stamaktier
 15. Beslut om fondemission
 16. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
 17. Stämmans avslutande

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

 

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att Maria Wideroth utses till ordförande vid stämman.

 

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner röstlängden som upprättats utifrån de poströster som inkommit i vederbörlig ordning.

 

Godkännande av dagordning (punkt 4)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner förslaget till dagordning.

 

Val av en eller två protokolljusterare (punkt 5)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman väljer Lars-Olof Larsson till justeringsperson eller, om denna person har förhinder, en eller två personer som föreslås av ordföranden.

 

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad (punkt 6)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner att den blivit behörigen sammankallad.

 

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 (punkt 7)

Styrelsen lägger fram årsredovisning, revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2021 till bolagsstämman. Handlingarna tillhandahålls på bolagets webbplats www.almequity.se.

 

Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen (punkt 8a)

Styrelsen föreslår att resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen fastställs av bolagsstämman.

 

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att utdelning sker till preferensaktieägarna med åtta kronor och fyrtio öre (8,40) per preferensaktie fördelat på kvartalsvis utbetalning om två kronor och tio öre (2,10) per preferensaktie, vilket innebär en utdelning om totalt 119.479.684,80 kronor på befintliga preferensaktier. 

 

Enligt bolagsordningen ska avstämningsdagar för utdelning på preferensaktier vara sista vardagen i juni, september, december och mars månad.

 

Vidare föreslår styrelsen att stämman beslutar att samtliga nya preferensaktier som dels emitteras genom fondemission enligt punkt 15 nedan, dels kan komma att emitteras med stöd av stämmans bemyndigande enligt punkt 16 på dagordningen, dels genom beslut på bolagsstämma innan nästa årsstämma ska ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, innebärande en första utdelning om 2,10 kronor med närmast följande avstämningsdag enligt ovan.

 

Ingen utdelning föreslås ske till stamaktieägarna.

 

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören (punkt 8c)

Av på bolagsstämman framlagd revisionsberättelse framgår ansvarig revisors rekommendation till stämman med avseende på ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

 

Följande personer har varit styrelseledamöter i bolaget under det senaste räkenskapsåret: Joakim Alm, Maria Wideroth, Johan Unger, Gerard Versteegh och Johan Wachtmeister. Joakim Alm har varit  verkställande direktör.

 

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 9)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

 

Fastställelse av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 10)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande ska erhålla ett arvode om 60.000 kronor och övriga ledamöter, förutom de som är anställda i bolaget och därför uppbär lön från bolaget, ska erhålla 40.000 kronor vardera.

 

Revisorsarvode föreslås utgå enligt löpande räkning.

 

Val av styrelse (punkt 11)

Valberedningen föreslår omval av ordinarie ledamöterna Maria Wideroth, Johan Unger, Gerard Versteegh, Johan Wachtmeister och Joakim Alm.

 

Val av styrelseordförande (punkt 12)

Valberedningen föreslår att Maria Wideroth omväljs som styrelsens ordförande.

 

Val av revisor (punkt 13)

Valberedningen föreslår att Ernst & Young AB omväljs som bolagets revisor för perioden till slutet av årsstämman 2023. Valberednings förslag följer styrelsens rekommendation.

 

Beslut om riktad nyemission av stamaktier (punkt 14)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission genom vilken bolaget ger ut 28 stamaktier innebärande att bolagets aktiekapital ökas med 280 kronor.

 

För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

 

 • Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Erik Penser Bank AB, org.nr 556097-8701. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget behöver emittera aktier så att antalet stamaktier blir jämnt delbart med 100 för att kunna genomföra föreslagen fondemission, punkt 15.
 • Stamaktierna emitteras till en teckningskurs motsvarande 95% av den genomsnittliga volymviktade kursen för stamaktier under en period om 10 handelsdagar till och med dagen för stämman. Överkursen ska tillföras fri överkursfond.
 • Teckning av aktier ska ske på teckningslista. Teckning och betalning för de tecknade aktierna ska ske inom tre dagar från emissionsbeslutet. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
 • Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant. Det erinras emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt de förutsättningar som anges i 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.
 • De nya aktierna berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
 • Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, bemyndigas att vidta de formella justeringar som kan behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Beslut om fondemission (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en fondemission genom vilken bolaget ger ut 106.299 preferensaktier innebärande att bolagets aktiekapital ökas med 1.062.990 kronor. Vid fondemissionen förs medel över från fritt eget kapital till aktiekapitalet. Fondaktierna ska fördelas till stamaktieägarna varvid etthundra (100) stamaktier berättigar till en (1) ny preferensaktie. Överskjutande fondaktierätter (d.v.s. de stamaktieägare vars stamaktieinnehav inte är jämnt delbart med 100) kommer att säljas genom bolagets försorg och köpeskillingen betalas ut till berörda stamaktieägare. De nyemitterade aktierna berättigar till utdelning från den dag då de tas upp i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Avstämningsdagen ska vara den 22 juni 2022. Aktierna ska omfattas av bolagsordningens inlösenförbehåll.

 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst 3.000.000 preferensaktier innebärande en aktiekapitalökning om högst 30.000.000 kronor. Emission ska kunna ske kontant, med villkor att nya aktier ska betalas med apportegendom eller genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Emission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller flera tillfällen längst intill nästa årsstämma. Skälet till att avvikelse från företrädesrätten ska kunna ske är att bolaget ska kunna finansiera eventuella förvärv av bolag eller rörelser, eller åstadkomma en ökad ägarspridning.

 

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

I bolaget finns vid tiden för kallelsen totalt 24.853.644 aktier, varav 14.223.772 preferensaktier och 10.629.872 stamaktier. Stamaktier har ett röstvärde om 10 per aktie och preferensaktier har ett röstvärde om 1 per aktie. Antalet röster uppgår sammanlagt till 120.522.492. Bolaget innehar inga egna aktier.

 

HANDLINGAR

Årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget senast från och med den 4 maj 2022 och styrelsens yttrande med anledning av föreslagen utdelning samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan hålls tillgängliga hos bolaget senast från och med den 11 maj 2022. Nämnda handlingar kommer kostnadsfritt att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna hålls även tillgängliga på bolagets webbplats www.almequity.se.

 

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska ha inkommit skriftligen till bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, d.v.s. senast söndagen den 15 maj 2022, till adress ALM Equity AB, "Årsstämma", Regeringsgatan 59, 111 56 Stockholm eller per e-post till: bolagsstamma@almequity.se. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.almequity.se och på bolagets kontor på Regeringsgatan 59 i Stockholm senast den 20 maj 2022. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin postadress.

 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur ALM Equity AB behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

 

* * * * * *

Stockholm i april 2022

ALM Equity AB (publ)

Styrelsen

Om ALM Equity: 
ALM Equity utvecklar och investerar i bolag inom fastighetsbranschen. Verksamheterna är strukturerade i fyra affärsområden med fristående bolag och varumärken inom förvaltning, projektutveckling, entreprenad och digitala tjänster.
ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF.
Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel.+46 8- 463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

Mer information om bolaget finns på www.almequity.se

Taggar:

Prenumerera