KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL)

Report this content

Aktieägarna i ALM Equity AB (publ), org. nr 556549-1650, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 21 juni 2021.

Med anledning av risken för smittspridning av covid-19 har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska hållas med enbart poströstning. Detta innebär att bolagsstämman hålls utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

RÄTT ATT DELTA PÅ STÄMMAN
Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman genom poströstning ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena fredagen den 11 juni 2021, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget. Anmälan ska göras till ALM Equity AB genom att skicka in komplett poströstningsformulär enligt instruktionerna under rubriken "Poströstning" och, i förekommande fall, fullmakter, registreringsbevis och andra motsvarande behörighetshandlingar per post till adress: ALM Equity AB, "Extra bolagsstämma", Regeringsgatan 59, 111 56 Stockholm eller per e-post till: info@almequity.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt på bolagsstämman, låta inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 11 juni 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 15 juni 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

 

POSTRÖSTNING
Styrelsen har beslutat att bolagsstämman ska hållas med enbart poströstning enligt lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Poströstningen utövas genom att ifyllt och undertecknat poströstningsformulär, inklusive bilaga 1 till formuläret, skickas till bolaget per post till adress: ALM Equity AB, "Extra bolagsstämma", Regeringsgatan 59, 111 56 Stockholm eller per e-post till: info@almequity.se. Formuläret gäller dessutom som anmälan till bolagsstämman. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller annan motsvarande behörighetshandling biläggas formuläret. Om aktieägaren poströstar genom ombud ska daterad fullmakt för ombudet biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.almequity.se samt skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Formulär för poströstning finns tillgängliga på bolagets hemsida www.almequity.se. Komplett poströstningsformulär ska ha kommit in till bolaget per post eller e-post enligt ovan senast fredagen den 18 juni 2021. Poströst kan återkallas fram till och med den 18 juni 2021 genom att meddela detta till ALM Equity AB, "Extra bolagsstämma", Regeringsgatan 59, 111 56 Stockholm eller per e-post till: info@almequity.se (meddelanden som mottagits efter den 18 juni 2021 kommer att bortses från). Om två eller fler formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist mottagits att beaktas.Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att markera ett av svarsalternativen vid respektive punkt i bilaga 1 till poströstningsformuläret. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är poströsten ogiltig. Vidare instruktion finns i poströstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Godkännande av dagordning
  4. Val av en eller två protokolljusterare
  5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier
  7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av preferensaktier
     

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)
Föreslås att Maria Wideroth utses till ordförande vid stämman.

Godkännande av röstlängd (punkt 2)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner röstlängden som upprättas baserat på bolagsstämmoaktieboken och utifrån de poströster som inkommer i vederbörlig ordning.

Godkännande av förslag dagordning (punkt 3)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner förslaget till dagordning.

Val av protokolljusterare (punkt 4)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman utser Lars-Olof Larsson till justerare eller, vid dennes frånvaro, utser person som deltar på stämman och som föreslås av ordföranden till justeringsperson. Om möjligt ska person som inte är styrelseledamot eller anställd i bolaget utses.

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad (punkt 5)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner att den blivit behörigen sammankallad.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier (punkt 6)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst 650.000 stamaktier innebärande en aktiekapitalökning om högst 6.500.000 kronor. Emission ska kunna ske kontant, med villkor att nya aktier ska betalas med apportegendom eller genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Emission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller flera tillfällen längst intill nästa årsstämma. Skälet till att avvikelse från företrädesrätten ska kunna ske är att bolaget ska kunna finansiera förvärv av bolag. Bemyndigandet är avsett användas för att emittera stamaktier som en del av köpeskillingen vid förvärv av aktier i Järntorget Byggintressenter AB.Styrelsen bemyndigas vidta sådana justeringar av beslutet som erfordras för registrering hos Bolagsverket.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 7)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst 3.000.000 preferensaktier innebärande en aktiekapitalökning om högst 30.000.000 kronor. Emission ska kunna ske kontant, med villkor att nya aktier ska betalas med apportegendom eller genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Emission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller flera tillfällen längst intill nästa årsstämma. Skälet till att avvikelse från företrädesrätten ska kunna ske är att bolaget ska kunna finansiera eventuella förvärv av bolag eller rörelser, eller åstadkomma en ökad ägarspridning.Styrelsen bemyndigas vidta sådana justeringar av beslutet som erfordras för registrering hos Bolagsverket.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR
Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). En begäran om upplysningar ska lämnas skriftligen per post till adress: ALM Equity AB, "Extra bolagsstämma", Regeringsgatan 59, 111 56 Stockholm eller per e-post till: info@almequity.se senast tio dagar före bolagsstämman. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen genom att hålla upplysningarna tillgängliga i skriftlig form hos bolaget senast fem dagar före bolagsstämman. Upplysningarna ska också inom samma tid skickas till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin postadress, samt hållas tillgängliga för aktieägarna på webbplatsen.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
För information om hur ALM Equity AB behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

* * * * * *
Stockholm i juni 2021
ALM Equity AB (publ)
Styrelsen

Om ALM Equity: 
ALM Equity utvecklar och investerar i bolag inom fastighetsbranschen. Verksamheterna är strukturerade i fem affärsområden med fristående bolag och varumärken inom förvaltning, projektutveckling, entreprenad, finansiering och digitala tjänster.
ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF.
Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel.+46 8- 463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

Mer information om bolaget finns på www.almequity.se

Taggar:

Prenumerera