Alphahelix lägger bud på Saveen & Werner AB

Saveen & Werner AB är en konkurrent till AlphaHelixs dotterbolag Techtum Lab. Ledningen har sedan länge identifierat ett behov av att öka kritisk massa i distributionsverksamheten. Skulle affären gå igenom fördubblas koncernens omsättning. På kort sikt finns en hel del synergier mellan verksamheterna; främst avseende lager och logistik; men också vissa administrativa funktioner. På lite längre sikt tror ledningen på betydande marknadssynergier samt en starkare ställning i förhållande till bolagens leverantörer. Ambitionen är förvärva ytterligare verksamheter.

Saveen & Werner är en liten koncern som bildades i en sammanslagning av Saveen Biotech AB, grundat 1989, med Werner-Glas & Instrument AB som grundades redan 1927. Bolaget har huvudkontor i Limhamn, Skåne men har egna dotterbolag i såväl Norge som Danmark. Bolaget var i ekonomiska svårigheterna för några år sedan men har nu en mycket välskött verksamhet med positiv utveckling på både omsättning och resultat.

Saveen & Werner AB omsatte 2017 knappa 28 MSEK(drygt 30 MSEK med dotterbolag; man upprättar inte koncernredovisning.); resultatet 51 kSEK. Bolaget har 11 anställda. Det egna kapitalet uppgick vid årsskiftet till 1 520 kSEK.

Ledningen har tittat på flera olika värderingsmodeller; där ingen ansetts ge en helt rättvisande bild. Framförallt har vare sig substans-, resultat- eller kort kassaflödesvärdering kunnat spegla de positiva effekter som ledningen anser står att hämta. De omedelbara synergierna är beräknade till cirka 1,3 MSEK på årsbasis; på sikt handlar det dock mest om bolagens ställning på marknaden; också gentemot leverantörerna. Ledningen har också identifierat en hel del kostnadsbesparingar i form av uteblivna investeringar. Det handlar om exempelvis ISO-certifiering, IT-system och etablering i grannländerna; där Techtum Lab nu kan tillgodogöra sig de investeringar som Saveen & Werner gjort de senaste åren.

Styrelsen har stämmans bemyndigande att emittera 10 566 483 aktier. Aktuellt bud om betalning med 5 900 000 aktier ligger således inom ramarna för detta bemyndigande. För den skull budet accepteras avser styrelsen verkställa en sådan riktad nyemission utan dröjsmål. Ägarna i Saveen & Werner skulle därvid nå drygt 10% av ägandet i AlphaHelix och kommer att erbjudas en plats i styrelsen. Det nya antalet aktier skulle bli 58 732 418. I nuläget har inga krav på inlåsning ställts; ägarna i Saveen & Werner har förklarat att man önskar vara aktiva ägare. Emissionskursen är satt till 0,98(stängningskurs 2018-09-07).

Saveen & Werners VD Sebastian Salé har erbjudits att bli VD för både Saveen & Werner samt Techtum(som ju saknar egen VD idag). Mattias Molin kvarstår som VD för moderbolaget. Lager och logistik planeras att flyttas till Limhamn relativt omgående.

Planen är att bägge distributionsbolagen skall fortsätta verka under egna varumärken initialt; såväl Techtum som Saveen & Werner har ett mycket gott anseende i marknaden; vidare ligger bägge bolagen i långa kundavtal. Dock kommer sortiment, marknadsföring och inköp synkroniseras. Bolagen kompletterar varandra mycket väl geografiskt; och på vissa produkter/leverantörer är vi idag konkurrenter.

Techtum Lab omsatte 2017 dryga 23 MSEK med en vinstmarginal på knappa 11%. Den gemensamma verksamheten skulle omsätta cirka 50 MSEK och vinstmarginalen beräknas sjunka till 6% initialt men öka till 9% efter initiala åtgärder.

I moderbolaget AlpahHelix Molecular Diagnostics AB(Publ.) så skulle aktiekapitalet öka med 63 881 SEK vid föreslagen nyemission.

Affären är inget som påverkar arbetet med AlphaHelix egna produkter; utom möjligen att den egna, direkta säljstyrkan ökar.

Kontaktperson på AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (Publ.):

VD Mattias Molin

0708 970 790

matttias.molin@alphahelix.com

SO Mikael Havsjö

070 788 12 08

Mikael.havsjo@alphahelix.com

Denna information är sådan information som AlphaHelix Molecular Diagnostics AB(publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11:e september, 2018.

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) utvecklar inom dotterbolaget AlphaHelix Technologies AB instrument för snabba DNA-analyser. Dotterbolaget Techtum Lab  AB är en etablerad distributör av laboratorieinstrument och förbrukningsvaror sedan 1975.  

Om oss

AlphaHelix Molecular Diagnostics patenterade teknologi SuperConvection gör det möjligt att detektera och identifiera bakterier och virus snabbare än med annan teknologi på marknaden. Den patenterade teknologin ligger till grund för utveckling av ett nytt diagnostiskt koncept för point-of-care" marknaden där snabb detektion med hög känslighet är framträdande egenskaper. Dotterbolaget AlphaHelix Technologies utvecklar, tillverkar och säljer produkter via distributörer inom PCR-/QPCR-området. PCR-maskinen & Amp baserat på SuperConvection och QPCR-/PCR-reaktionsuppsättningsroboten & utgör sortimentet. Dotterbolaget Techtum Lab är en etablerad distributör av PCR-/QPCR-utrustning och relaterat förbrukningsmaterial i Sverige (och Norden)."

Prenumerera

Dokument & länkar