DELÅRSRAPPORT April - Juni 2020

Report this content

Koncern 1 april - 30 juni 2020

  • Nettoomsättning 6 196 kSEK (5 179 kSEK)
  • Resultat efter skatt 764 kSEK (54 kSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,01 SEK (0,00 SEK)
  • Soliditet 38 % (25 %)
  • Periodens kassaflöde  - 422 kSEK (400 kSEK)

Moderbolag 1 april – 30 juni  2020

  • Nettoomsättning 100 kSEK (69 kSEK)
  • Resultat efter skatt uppgick till -475 kSEK (-228 kSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,00 SEK)
  • Soliditet 77 % (77 %)

Siffrorna inom parentes gäller föregående år. Rapporten är upprättad enligt K3. Se redovisningsprinciper för vidare information.
 

Fortsatt Stark Försäljning

Försäljningsökningen under andra kvartalet vad god jämfört med föregående år. Detta trots att andra kvartalet 2019 var det årets starkaste kvartal. Det är framförallt produkter inom våra fokusområden diagnostik, QPCR, och biobanker som stått för huvuddelen av ökningen.

Kassaflödet belastas av förskottsbetalningar för att säkra leverans av QPCR instrument för covid-19 diagnostik samt investeringar i visningsinstrument för nya agenturer. Bruttomarginal är 42 % och vinstmarginal ligger på 13%.

Techtum Lab är dotterbolaget som bidrar mest till den ökade försäljningen. Vi ser fortsatt ökad kundaktivitet med gott tillflöde av nya kunder. De förändringar som gjordes försäljning och marknadsföringen under sista kvartalet 2019 har slagit väl ut.

En stor del av omsättningsökningen är relaterat till covid-19, både för klinisk diagnostik och forskningsprojekt. Vår kunskapsbas och produktsortiment passar väl in på flertalet av covid-19 projekt som initierats under året. Vi ser därför ingen avmattning i försäljning av covid-19 relaterad produkter trots att pandemin avtar. Vår goda leveransberedskap har lett till ett antal nya diagnostik kunder.

Pandemin ger oss inte enbart positiva effekter. Ett antal agenturer har påverkats negativt då verksamheten legat nere hos en del kunder. Frekvensen på kundbesök har minskat drastiskt av naturliga skäl. En hel del av Techtums leverantörer har varit delvis nedstängda varför inleveranser varit ett problem. Tack vare god planering och kunskap om alternativa produkter så har våra kunder inte fått någon negativ påverkan i sin verksamhet.

Nedstängningar har också lett till att produktutveckling inte fungerat på ett normalt sätt. Genapsys NGS instrument har därför inte bidragit som vi hoppats trots stort intresse från marknaden.

En kombination av inleveranser av defekta förbrukningsvaror samt pandemi förseningar har påverkat försäljningen av Rob™ negativt. Vi har varit tvungna att avstå från försäljningar då vi inte haft möjlighet att leverera förbrukningsvaror. Antal prover för resistenta bakterier i BugScreener™ har varit lägre beroende på fokus på covid-19 testning.  

Händelser efter perioden

Den goda försäljningen har fortsatt under juli. Omsättningen har ökat jämfört med föregående år, dock från en låg nivå men en god bit över budget.

Vi ser fortsatt gott intresse från hela marknaden dock med större fokus på lite dyrare instrument i samband med covid-19 .

AKTIEN

Bolagets aktiekurs har stabiliserats på en betydligt högre nivå än under första kvartalet efter den ökade handeln som sågs i början av perioden sannolikt skapad av den vinstvarning bolaget presenterade för första kvartalet.  Dagshandelsvolym har minskat något under senare delen av perioden. 

Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market och har ca 1 300 aktieägare.

Kortnamn: ALPH

ISIN-kod: SE0000885501

Antal aktier: 52 832 418

Verksamheten

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB är moderbolag till de helägda bolagen Techtum Lab AB, AlphaHelix Technologies AB. I moderbolaget finns bolagets patenterade teknologi avseende superkonvektion som möjliggör identifiering av virus och bakterier snabbare och känsligare än annan teknologi på marknaden. Den patenterade funktionen möjliggör även svåra tekniker som HPE-PCR. Den operativa rörelsen ligger i huvudsak i dotterbolagen.

Techtum Lab är sedan över 40 år en etablerad distributör i Sverige och Norden. Man säljer utrustning för PCR, QPCR, NGS, diagnostik samt vätskehantering och lagring; med tillhörande förbrukningsmaterial.

AlphaHelix Technologies utvecklar, tillverkar och säljer egna produkter via distributörer inom PCR/QPCR-tekniken; baserat bland annat på befintliga patent i moderbolaget.

Produkter

Techtums sortiment inom PCR, QPCR, NGS och diagnostik kännetecknas av förbättrade resultat och ökad kostnadseffektivitet för användarna. Man säljer även avancerade system för vätskehantering till forskning, diagnostiska laboratorier och biobanker.

AlphaHelix Technologies säljer en plattform för detektion av multiresistenta bakterier; BugScreener. Man tillverkar och säljer Rob™ som är en vätskerobot inriktad på automatisk uppsättning av PCR/QPCR reaktioner för forskning eller klinisk verksamhet. αAmp är en specialiserad PCR-maskin för mycket krävande applikationer inom diagnostik och forskning.

Närstående

Inga transaktioner mellan AlphaHelix och närstående har ägt rum som väsentligen kan påverka bolagets resultat och finansiell ställning.

Insynspersonernas innehav

Bland registrerade insynspersoner har nedan förändringar i aktieinnehav anmälts under andra kvartalet.

Insynsperson    Aktieinnehav
2020-06-30 2019-12-31
LabKompaniet* 20 873 618 27 831 490
Mattias Molin 0 150 000
Actibe Healthtech** 3 478 936 0

 * Insynspersonerna Mikael Havsjö och Ulrica Karlsson kontrollerar 50% var av rösterna i detta bolag.

** Insynspersonen Artur Aira kontrollerar 100% av rösterna i detta bolag.

Nästa rapport

Delårsrapport för Q3 publiceras 2020-10-30.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Spotlight Stock Markets regler.

Ledningen har valt att kostnadsföra alla utvecklingskostnader löpande. Inga immateriella tillgångar gynnar eget kapital. Detta skall tas i beaktande vid eventuella jämförelser.

Denna rapport upprättas i enlighet med K3. Rapporten har inte granskats av bolagets revisorer.

Nacka i augusti 2020

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:Mikael Havsjö, VD, 070 – 788 1208

Resultaträkning i sammandrag - koncern (kSEK)
Q2 2020 Q2 2019 Helår 2019
Nettoomsättning 6 241 5 150 17 076
Summa intäkter 6 196 5 179 17 190
Rörelsekostnader -5 339 -5026 -17 807
Avskrivningar -85 -85 -257
Rörelseresultat 772 67 -874
Finansiella poster netto -8 -13 -102
Resultat efter finansiella poster 764 54 -973
Skatt - -11
Resultat efter skatt     764 54   -983
Balansräkning i sammandrag  - koncern  (kSEK)
2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 346 635 504
Finansiella anläggningstillgångar 0 46 0
Lager 3 913 4 681 4 034
Kundfordringar 2 721 2 457 3 264
Övriga omsättningstillgångar 793 269 581
Kassa och bank 276 636 412
Summa tillgångar 8 050 8 724 8 795
Eget Kapital 3 088 2 203 1 485
Avsättningar 0 10 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 962 6 510 7 310
Summa eget kapital och skulder 8 050 8 724 8 795
Ställda säkerheter                                                3 400 3 400 3 400
Nyckeltal
Q2 2020 Q2 2019 2019
Soliditet, % 38 25 17
Antal aktier 52 832 418 52 832 418 52 832 418
Resultat per aktie SEK 0,01 0,00 -0,02
Medeltal anställda 8 10 10
Koncernens kassaflödesanalys
Ack 2020 Helår 2019
Resultat efter finansiella poster 1 602 -973
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
    Avskrivningar och nedskrivningar 157  257
   Övriga poster  87  221
Skatt -24 -46
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 1 822 -539
Förändring av rörelsekapital
    Förändring av varulager  34  557
    Förändring av fordringar 362  274
    Förändring av kortfristiga skulder -581 -222
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 637 69
Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0 0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0
Förvärv av verksamhetFörändring av långfristiga fodringar 0 46
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 46
Finansieringsverksamheten
Nyemission 0 0
EmissionskostnaderFörändring checkkredit 1 773 307
Upptagna lån 0 0
Amorteringar av lån 0 -300
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 773 7
Årets kassaflöde -136 -155
Likvida medel vid årets början -412 -135
Likvida medel vid årets slut -276 -290
Erhållen ränta uppgår till 0 0
Betald ränta uppgår till -79 -117
Resultaträkning i sammandrag  - moderbolaget (kSEK)
Q2 2020 Q2 2019
Nettoomsättning 100 69
Övriga intäkter
Summa intäkter 100 69
Rörelsekostnader -575 -297
Avskrivning anläggningstillg.
Rörelseresultat -475 -228
Finansiella poster netto 0 0
Resultat efter finansiella poster -475 -228
Skatt 0
Resultat efter skatt -475 -228
Balansräkning i sammandrag  - moderbolaget (kSEK)
2020-06-30 2019-06-30
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 6 993 6 993
Lager 0 0
Kundfordringar 0 0
Övriga omsättningstillgångar 1 108 2 220
Kassa och bank 79 160
Summa tillgångar 8 180 9 374
Eget Kapital 6 261 7 223
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 1 919 2 151
Summa eget kapital och skulder   8 180   9 374

Denna information är sådan information som AlphaHelix Molecular Diagnostics AB(publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14:e augusti 2020.

Prenumerera

Dokument & länkar