Delårsrapport April-juni 2019

Report this content

Koncern 1 april - 30 juni 2019

  • Intäkter 5 179 kSEK (4 372 kSEK)
  • Resultat efter skatt 54 kSEK (1 kSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (0,00 SEK)
  • Soliditet 25 % (32 %)
  • Kassaflödet var 400 kSEK(-628 kSEK)

Moderbolag 1 april – 30 juni 2019

  • Intäkter 69 kSEK (51 kSEK)
  • Resultat efter skatt uppgick till – 228 kSEK (-928 kSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,00 SEK (-0,02 SEK)
  • Soliditet 77 % (75 %)

Siffrorna inom parentes gäller föregående år.

Rapporten är upprättad enligt K3. Se redovisningsprinciper för vidare information.

Ökning & Kassaflöde

Q2 brukar vara en relativt svag period för koncernen men i år ökar åter omsättningen; med över 20%. Detta medför dessutom relativt gott kassaflöde; vilket är ovanligt för perioden.

Marginalerna minskar något; men inte till de nivåer som ledningen tidigare befarat. Detta beror framförallt på en förändrad produktmix; där försäljningen av egna produkter utgör en allt större andel av intäkterna.

AlphaHelix Technologies fortsätter lanseringen av screeningplattformen BugScreener™. Den här processen har gått betydligt långsammare än förutspått men volymerna ökar successivt och intresset för BugScreener™ är gott. Det pågår ett arbete med att försöka bredda plattformen till att omfatta fler analyser för att på så sätt öka användningsområdet till fler applikationer. Försäljningen av Rob™ ökar långsamt; framförallt i Sverige och Asien; men än så länge är volymerna låga och säljkostnaderna mycket höga.

Dotterbolaget Techtum Lab är fortsatt mycket lönsamt; där en successiv förändring av produktmixen skapar relativt höga marginaler. Det är framförallt produkter med högt kunskapsinnehåll som ökar. Detta är en långsiktig strategi där val av produkter och rekrytering av högkvalificerad personal har bidragit. Techtum arbetar allt mer med kundspecifik problemlösning och allt mindre med ren försäljning av förbrukningsvaror.

Koncernen kommer framledes att integrera verksamheten ytterligare så att huvuddelen av försäljningen sköts från dotterbolaget Techtum; också för koncernens egna produkter. I Techtum finns både naturvetenskapligt högutbildad personal och specialister på installation och service; vilket förhoppningsvis skall uppskattas också av internationella kunder.

Händelser efter perioden

Juli är traditionellt en mycket lugn månad; också i år var försäljningen mycket blygsam.

AKTIEN

Bolagets aktiekurs har varit stabil under perioden med något nedåtgående trend. Handeln är dock mycket låg. Bolagets egna finansiella risk har minskat. Sammantaget har nog både kursrisk och likviditetsrisk ökat. Ledningen har fortsatt en strategi som skall gynna långsiktiga ägare.

Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market och har ca 1 300 aktieägare.

Kortnamn: ALPHISIN-kod: SE0000885501

Antal aktier: 52 832 418

Verksamheten

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB är moderbolag till de helägda bolagen Techtum Lab AB, AlphaHelix Technologies AB. I moderbolaget finns bolagets patenterade teknologi avseende superkonvektion som möjliggör identifiering av virus och bakterier snabbare och känsligare än annan teknologi på marknaden. Den patenterade funktionen möjliggör även svåra tekniker som HPE-PCR. Den operativa rörelsen ligger i huvudsak i dotterbolagen.

Techtum Lab är sedan 40 år en etablerad distributör i Sverige och Norden. Man säljer utrustning för PCR/QPCR/dPCR/NGS samt vätskehantering/lagring med tillhörande förbrukningsmaterial.

AlphaHelix Technologies utvecklar, tillverkar och säljer egna produkter via distributörer inom PCR/QPCR-tekniken; baserat bland annat på befintliga patent i moderbolaget.

Produkter

Techtums produkter för PCR/QPCR/dPCR/NGS kännetecknas av att de ger förbättrade resultat, har användarfördelar samt sparar pengar för användarna. Marknadens största sortiment för lagring med tillhörande maskiner för biobanker ger Techtum en bred exponering på denna marknad i Sverige.

AlphaHelix Technologies utvecklar och säljer ett system för screening av multiresistenta bakterier inom klinisk verksamhet; BugScreener™. Bolaget tillverkar också αAmp, som är en nischad PCR-maskin för en begränsad del av marknaden och vänder sig till det kundsegment som efterfrågar ett extremt snabbt och specifikt PCR-instrument. Rob™ är en vätskerobot inriktad på automatisk uppsättning av PCR/QPCR reaktioner för forskning eller klinisk verksamhet. Rob™ är en så kallad OEM-produkt som utvecklats tillsammans med en AlphaHelix partner; där AlphaHelix har exklusiv försäljningsrättighet globalt.

ForenSafe™ är en polymerasmix som har större tolerans för kriminaltekniska prover kontaminerade med substanser som inhiberar PCR-reaktioner.

Närstående

Inga transaktioner mellan AlphaHelix och närstående har ägt rum som väsentligen kan påverka bolagets resultat och finansiell ställning.

Insynspersonernas aktieinnehav

Bland registrerade insynspersoner har nedan förändringar i aktieinnehav anmälts sedan årsskiftet.

Insynsperson    Aktieinnehav
2019-06-30 2018-12-31
LabKompaniet 27 831 490 27 831 490
Mattias Molin 150 000 150 000

Nästa rapport

Delårsrapport för Q3 publiceras 2019-11-01

REDOVISNINGSPRINCIPER

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Spotlight Stock Markets regler.

Ledningen har valt att kostnadsföra alla utvecklingskostnader löpande. Inga immateriella tillgångar gynnar eget kapital. Detta skall tas i beaktande vid eventuella jämförelser.

Denna rapport upprättas i enlighet med K3. Rapporten har inte granskats av bolagets revisorer.

Nacka i augusti 2019

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Mattias Molin, VD, 0708 970 790

Resultaträkning i sammandrag - koncern (kSEK)
2019-04-01-2019-06-30 2018-04-01-2018-06-30 2019-01-01-2019-06-30 2018-01-01-2018-06-30 2018-01-01-2018-12-31
Nettoomsättning 5 150 4 205 8 808 7 961 18 128
Summa intäkter 5 179 4 372 8 913 8 162 18 298
Rörelsekostnader -5026 -4 150 -9 007 -8 333 -18 909
Avskrivningar -85 -191 -161 -388 -574
Rörelseresultat 67 31 -255 -559 -1 184
Finansiella poster netto -13 -30 -45 -66 -155
Resultat efter finansiella poster 54 1 -301 -625 -1 339
Skatt - - - -33
Resultat efter skatt 54   1    -301 -625 -1 372


Balansräkning i sammandrag koncern (kSEK) 
2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 635 1 069 761
Finansiella anläggningstillgång 46 38 46
Lager 4 681 5 541 4 812
Kundfordringar 2 457 1 978 3 627
Övriga omsättningstillgångar 269 650 470
Kassa och bank 636 694 290
Summa tillgångar 8 724 9 970 10 007
Eget Kapital 2 203 3 216 2 469
Avsättningar 10 0 0
Långfristiga skulder 0 275 125
Kortfristiga skulder 6 510 6 479 7 413
Summa eget kapital och skulder 8 724 9 970 10 007
Ställda säkerheter                                                 3 400 3 400 3 400


Nyckeltal
Q2 2019 Q2 2018 2018
Soliditet, % 25 32 25
Antal aktier 52 832 418 52 832 418 52 832 418
Resultat per aktie SEK 0,00 -0,01 -0,02
Medeltal anställda 10 10 10


Koncernens kassaflödesanalys
Ack 2019 Helår 2018
Resultat efter finansiella poster -301 -865
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
   Avskrivningar och nedskrivningar 160 116
   Övriga poster 720 -425
Skatt 51
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -580 -1 225
Förändring av rörelsekapital
   Förändring av varulager 131 449
   Förändring av fordringar 735 -276
   Förändring av kortfristiga skulder -903 931
Kassaflöde från den löpande verksamheten 544 -122
Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0 0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 126 434
Förvärv av verksamhet 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten 126 434
Finansieringsverksamheten
Nyemission 0 0
Emissionskostnader 0 0
Upptagna lån 0 0
Amorteringar av lån -125 -600
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -125 -600
Årets kassaflöde 545 -287
Likvida medel vid årets början -1 610 -1 322
Likvida medel vid årets slut -1 064 -1 610
Erhållen ränta uppgår till 0 0
Betald ränta uppgår till -79 -79


Resultaträkning i sammandrag - moderbolaget (kSEK)
2019-04-01   -2019-06-30 2018-04-01     -2018-06-30
Nettoomsättning 69 50
Övriga intäkter 1
Summa intäkter 69 51
Rörelsekostnader -297 -167
Avskrivning anläggningstillg.
Rörelseresultat -228 -115
Finansiella poster netto 0 0
Resultat efter finansiella poster -228 -115
Koncernbidrag -813
Resultat efter skatt -228 -928


Balansräkning i sammandrag - moderbolaget (kSEK)
2019-06-30 2018-06-30
Immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0
Finansiella anläggningstillgång 6 993 6 993
Lager 0 0
Kundfordringar 0 0
Övriga omsättningstillgångar 2 220 2 763
Kassa och bank 160 676
Summa tillgångar 9 374 10 433
Eget Kapital 7 223 7 806
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 2 151 2 626
Summa eget kapital och skulder 9 374   10 433

Denna information är sådan information som AlphaHelix Molecular Diagnostics AB(publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15:e augusti 2019.

0708 970 790

matttias.molin@alphahelix.com

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) utvecklar inom dotterbolaget AlphaHelix Technologies AB instrument för snabba DNA-analyser. Dotterbolaget Techtum Lab  AB är en etablerad distributör av laboratorieinstrument och förbrukningsvaror sedan 1975.  

Prenumerera

Dokument & länkar